Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht

Introductie

Organisatie

Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland is een vereniging van 180 zorg- en welzijnsinstellingen variërend van ziekenhuizen, VVT-instellingen, gehandicaptenzorg, GGZ, Jeugdzorg, huisartsen, tandartsen, et cetera. WGV stelt de kwaliteit van leven, op het gebied van zorg en welzijn van de mensen in de regio Oost-Nederland centraal. Als werkgeversorganisatie omarmt zij een meervoudige manier van kijken naar vraagstukken: die van werkgevers, de werknemers, cliënten en hun naasten in de regionale context. Eén van de opgaven voor de komende tijd is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Door in te zetten op bekwaam en voldoende personeel, wordt de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd. Door de krachten te bundelen op het gebied van nieuwe technologieën, opleiding en onderzoek draagt de werkgeversvereniging een stevig steentje bij aan goede en toegankelijke zorg voor iedereen in Oost-Nederland.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vereniging en de met haar verbonden organisatie. De raad geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies en treedt op als klankbord voor de Directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht is tevens werkgever van het Bestuur (benoeming, beoordeling, rechtspositie, bezoldiging, schorsing en ontslag).
De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vereniging en de met haar verbonden organisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de leden en andere betrokkenen af. De Raad van Toezicht betrekt daarbij ook de voor de Vereniging relevante stakeholders en de sociale en maatschappelijke aspecten bij het toezicht en de besturing van de organisatie. Het belangrijkste organisatieaspect is de relatie tussen de professional en de cliënt. Daar ontvouwt zich de ervaren kwaliteit van leven op het gebied van zorg en welzijn. WGV is de faciliterende netwerkorganisatie die deze kwaliteit van leven steeds voor ogen heeft.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en oefent zijn taken uit als eenheid. Hoewel elk lid zijn eigen achtergrond, kennis, ervaring en inbreng heeft, staan de raad en elk individueel lid voor een integrale afweging van belangen en inzichten. Een Lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke Toezichthouder beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn of haar taak, binnen zijn of haar rol in het kader van de missie van de organisatie en de profielschets(en) van de raad.

Deze deskundigheid omvat een visie op toezicht houden in een context van zoveel als mogelijk horizontaal organiseren (netwerkvorming) en kijken en handelen vanuit een meervoudig perspectief. Het perspectief van werkgever, medewerker/zorgprofessional, cliënten en de naasten binnen de context van Oost-Nederland. Tevens zijn de Toezichthouders in staat op de manier van samenwerken en organiseren te reflecteren en daarbij ook kritisch naar de eigen rol en inbreng te kijken. De Toezichthouders beschikken over ruim voldoende competenties, kennis en vaardigheden, maar zijn tegelijk ook in staat hun gezamenlijke en persoonlijke leerdoelen te formuleren en daaraan te werken.

Vanuit dit kader is een aantal eisen geformuleerd waaraan elk lid van de raad moet voldoen. Die algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke vaardigheden en competenties.

Het toezicht van de Raad van Toezicht op het Bestuur draagt bij aan:

 • de realisatie van de missie en de doelstellingen van de Vereniging;
 • het vervullen van de werkgeversrol in formele zin en als klankbord en sparringpartner;
 • de strategische doorontwikkeling, manier van organiseren en inrichten van de Vereniging;
 • kijken en handelen vanuit een meervoudig perspectief, die van werkgever, werknemers/zorgprofessionals, cliënten en zijn of haar naasten in de regionale context;
 • het onderlinge vertrouwen en daarmee ruimte biedend aan de Directeur-bestuurder, waarbij zoveel als mogelijk horizontaal, vanuit de netwerkgedachte wordt georganiseerd;
 • de goede onderlinge verhouding met de Directeur-bestuurder en geledingen in de organisatie;
 • de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • de PDCA beleidscyclus, waaronder het financiële verslaggevingsproces;
 • de naleving van wet- en regelgeving;
 • de raad en de leden doorlopen een eigen leer- en professionaliseringscyclus, zoals omschreven in de governance code.

Omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht
De breedte van de gevraagde kennis en ervaring, maar ook de overweging dat een meerhoofdige Raad van Toezicht effectiever werkt en minder kwetsbaar is, leiden tot een gewenste omvang van ten minste drie leden. Deze bestaat uit:

 1. een voorzitter met een goede blik op de breedte van de zorg- en welzijnssector en de opgave voor de komende periode en relevante maatschappelijke en politieke verhoudingen;
 2. een Toezichthouder met een primair bedrijfsmatige en financiële optiek, die de rol van voorzitter van de auditcommissie op zich kan nemen;
 3. een Toezichthouder met kennis van de arbeidsmarkt zorg en welzijn en zicht heeft op het perspectief van de werknemer/zorgprofessional en het perspectief van de cliënt en zijn of haar naasten.
Naast bestuurlijke of professionele ervaring in de zorg- en welzijnssector wordt ervaringsdeskundigheid als patiënt of cliënt of naaste zeer bij alle leden op prijs gesteld. Hiermee wordt de verbinding, het vermogen om zich te verplaatsen in de impact van bepaalde besluiten of keuzes naar het primaire proces en de uitlegbaarheid daarvan versterkt.

Raad van Toezicht als collectief
De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat zij haar taak naar behoren kan vervullen. Naast maatschappelijke betrokkenheid en een gezaghebbende rol is diversiteit op verschillende vlakken van groot belang voor een goed functionerende Raad van Toezicht. De Raad is dusdanig divers samengesteld dat een goede en constructieve gedachtewisseling kan plaatsvinden. Dit betekent dat de referentiekaders niet louter die van het formele toezicht of bestuur bevatten, maar juist ook die van het werkgeverschap, de werknemer/zorgprofessional, die van de cliënt en zijn of haar naasten in de regionale context waar WGV werkzaam is. Alhoewel toezicht altijd naar een verticale, top-down structuur neigt, is het van belang zoveel als mogelijk horizontaal te organiseren, waarmee de netwerkgedachte van WGV onderschreven en versterkt wordt. Gelet op de opgave waar WGV en haar partners voor staan, is durf en lef nodig. Durf om anders te kijken naar vraagstukken en lef om anders te handelen. Dat betekent vernieuwen en ontwikkelen, maar ook experimenteren, risico’s nemen en leren van fouten.

Onafhankelijkheid, herkenbaarheid en geloofwaardig zijn in de ogen van de belangrijkste interne en externe stakeholders bij de raad en haar leden zijn een vereiste. Voorts heeft de Raad van Toezicht een zodanige personele samenstelling dat kennis, ervaring en netwerken met betrekking tot de aandachtsgebieden die voor de Vereniging belangrijk zijn zo optimaal mogelijk zijn vertegenwoordigd.

Belangrijke eis is overigens dat de Toezichthouders over voldoende tijd beschikken om de invulling van hun taken serieus invulling te geven, uitgaande van vijf tot zes raadsvergaderingen per jaar, aangevuld met twee commissievergaderingen (onder normale omstandigheden). Daarnaast kan, gezien het toenemende belang van de maatschappelijke verantwoording en verankering van beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden, het bijwonen van bijvoorbeeld een aantal stakeholdersbijeenkomsten om een structurele tijdsbesteding vragen. De Toezichthouders dienen ook tijd vrij te maken voor permanente educatie en om de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn goed bij te houden. Onder normale omstandigheden kan men uitgaan van een tijdsbesteding van tussen de honderd en honderdtwintig uur per jaar. In het algemeen is de voorzitter anderhalf keer zoveel tijd kwijt als een gewoon lid.

Profiel Voorzitter van de Raad van Toezicht

De voorzitter is een gezaghebbende speler binnen het voor de Vereniging relevante netwerk. Hij of zij:
 • Onderstreept de maatschappelijke visie en doelstelling van de Vereniging en draagt die uit, desgewenst als boegbeeld;
 • Is betrokken bij de kernopdracht en bedoeling van de Vereniging;
 • Is een goede gespreksleider, zorgt voor een veilige en open sfeer;
 • Heeft bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • Streeft naar een evenwichtige dialoog en overeenstemming en doet ieders persoon en inbreng recht;
 • Is doelgericht en koersvast en in staat beslissingen te nemen;
 • Is een goede gesprekspartner en klankbord voor de Directeur-bestuurder.

Voor de voorzitter geldt dat hij/zij in staat is op een zakelijke en tegelijk betrokken wijze met de Directeur-bestuurder te communiceren. Hij of zij straalt vertrouwen uit en is prettig in de omgang waardoor niet alleen de formeel bestuurlijke, maar ook de wat meer persoonlijke dilemma’s besproken kunnen worden.

Voorts ziet de voorzitter van de Raad van Toezicht er op toe dat:

 • De leden van de Raad van Toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 • De leden van de Raad van Toezicht hun introductie-, opleidings- en trainingsprogramma volgen;
 • Voldoende tijd bestaat voor de beraadslagingen en besluitvormingen door de Raad van Toezicht;
 • Commissies van de Raad van Toezicht naar behoren functioneren;
 • De bestuurders en leden van de Raad van Toezicht tenminste jaarlijks hun eigen functioneren evalueren en individueel worden beoordeeld op hun functioneren;
 • De Raad van Toezicht een vicevoorzitter kiest.

Profiel van de overige leden

De overige leden betreffen in ieder geval een Toezichthouder met een primair bedrijfsmatige en financiële optiek en een Toezichthouder met kennis van de arbeidsmarkt zorg en welzijn. Zicht op het zorgprofessional-, cliëntperspectief en dat van zijn of haar naaste, naast de algemeen geldende eisen aan de Raad van Toezicht. Tevens heeft het de voorkeur dat naast bestuurlijke ervaring leden ervaring hebben als professional (uitvoering) en/of vanuit cliënt of naasten perspectief (ervaringsdeskundige of mantelzorger) hun bijdrage kunnen leveren.

Voor wat betreft het lid met de bedrijfsmatige en financiële portefeuille geldt dat WGV op zoek is naar iemand die zicht heeft op moderne bedrijfsvoeringprocessen in zorg- en welzijnsorganisaties en de financiële data en overzichten snel kan analyseren en doorzien en de auditcommissie van de Raad van Toezicht voorzit. Hij/zij heeft een goede kennis van control in een non-profitorganisatie, de bekostigingsvraagstukken en de consequenties van investeringsbeslissingen. Naast de financiële kennis en achtergrond wordt kennis en ervaring op het gebied van HRM, Informatie Management, Informatieveiligheid en Privacy en andere bedrijfsvoeringprocessen op prijs gesteld.

Voor de inhoudelijke kwaliteitsportefeuille arbeidsmarkt zorg en welzijn, zorgprofessionals, cliënten en naasten portefeuille, zijn wij op zoek naar een kandidaat die goed bekend is met de voor de Vereniging relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen en die kan vertalen naar de doelstellingen van de Vereniging. Deze kandidaat is bij uitstek een sparringpartner voor het Bestuur als het gaat om de continuïteit en vitaliteit van de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn en de betekenis hiervoor bij medewerkers, cliënten en hun naasten binnen de regionale context.

Vergoeding en verzekering

De Algemene Vergadering stelt de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht vast. De vergoeding betreft een financiële vergoeding, kosten van permanente educatie en scholing, reiskosten en overige kosten genoemd in de wet in de richtlijnen begrepen. De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de WNT en niet afhankelijk van de resultaten van de Vereniging. De vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 6.500,– en voor de leden € 4.700,–, inclusief BTW, per jaar. Er is een bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de leden van de Raad van Toezicht.

Zittingsduur
De Raad van Toezicht beslist over zijn eigen schema van aftreden. Aangezien de gehele raad in een keer aantreedt is een gefaseerde vervanging op termijn noodzakelijk. Dat betekent dat niet voor alle leden een volle tweede termijn van vier jaar kan worden gegarandeerd en dat bij eventuele herbenoeming een beperking van de zittingsduur moet worden aangebracht. Er is een voorlopig reglement van de Raad van Toezicht opgesteld, dat de raad zelf nog dient te beoordelen en vast te stellen en aan de ALV voor te leggen ter finale besluitvorming.

Een herbenoeming van een Toezichthouder vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming wordt de hier genoemde profielschets in acht genomen.

De procedure

Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:
18 februari 2021 – Publicatie profielschets op websites de Galan Groep, WGV Zorg en Welzijn, LinkedIn pagina’s en Intermediair.nl (‘Topbaan’)
7 maart – Sluiting reactietermijn
9 en 10 maart – Voorselectiegesprekken
22 maart – Eerste ronde selectiegesprekken
Nader te bepalen – Eventuele vervolgronde selectiegesprekken
19 mei 2021 – Voordracht kandidaten Raad van Toezicht aan ALV
Mei 2021 – Benoeming Raad van Toezicht

Kandidaten worden gevraagd deze data in hun agenda te reserveren/vrij te houden.

Informatie

WGV Zorg en Welzijn laat zich in deze procedure ondersteunen door drs. Walter Huurdeman, partner bij de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hem opnemen via 035 – 694 8000.


Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000