Voorzitter en Lid Raad van Toezicht

Introductie

Stichting Conexus

Conexus is ontstaan uit meerdere fusies van openbaar en bijzonder primair onderwijs in Nijmegen en Heumen en bestaat momenteel uit 31 basisscholen, waarvan twee scholen voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs en is daarmee de grootste en een belangrijke speler voor primair onderwijs in Nijmegen en omstreken. Conexus heeft 8.143 leerlingen, 885 medewerkers en € 53,9 miljoen budget (jaarrekening 2019). Vastgoed is door gedecentraliseerd.

De stichting Conexus kent een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. In de uitvoering van bestuur en toezicht wordt de Code Goed Bestuur van de PO-raad gehanteerd.

Elke school wordt geleid door een directeur die op zijn/haar beurt leiding geeft aan schoolteams. Het College van Bestuur geeft rechtstreeks leiding aan de directeuren en de ondersteunende staf van de organisatie. Het tweehoofdige, collegiale, College van Bestuur is recent benoemd. Na een interim-periode, is in januari 2021 de nieuwe voorzitter College van Bestuur gestart. Zij stuurt de directeuren aan en heeft de portefeuille Onderwijskwaliteit en -ontwikkeling & HRM. Het lid College van Bestuur zal binnenkort starten en stuurt de staf aan vanuit de portefeuille ontwikkeling bestuursbureau, passend onderwijs en bedrijfsvoering. Op centraal niveau is er een hoofd bedrijfsvoering, een hoofd HRM en een afdeling onderwijskwaliteit. Recent is er een controller geworven en momenteel wordt er geworven voor een bestuurssecretaris. Ook is er een eigen vervangingspool en een academie.

Besturingsopgave

Het nieuwe College van Bestuur heeft de opdracht om aandacht en uitvoering te geven aan de volgende thema’s:

 • Visie en strategie: Werken aan een toekomstvisie, gedeelde waarden en koers en het uitdragen van de meerwaarde van Conexus met behoud van eigenheid van de scholen;
 • Onderwijskwaliteit: Conexus is hier ambitieus in en stelt hoge eisen aan zichzelf. Kwalitatief goed onderwijs is de kernopdracht. Dat vraagt van Conexus om te zorgen dat de basis op orde is en dat scholen permanent werken aan aantoonbaar beter onderwijs;
 • Strategisch HRM: Aandacht voor medewerkers, zowel huidige als toekomstige, waarbij er extra aandacht is voor verzuim en Conexus zorgt voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap;
 • Relaties versterken: Nog meer gebruik maken van interne kennis en kunde. Plus samenwerking bevorderen tussen de bestuurders, de directeuren van de scholen en de medewerkers van het bestuursbureau. Oog hebben voor externe kansen in het regionale netwerk, met daarbij balans tussen intern en extern gerichte aandacht;
 • Bedrijfsvoering: Structureren en processen optimaliseren, waarbij in de interne organisatie taken en verantwoordelijkheden helder belegd zijn.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en heeft onder meer tot taak:

 • Werkgeverschap van het College;
 • Klankbord van het College van Bestuur;
 • Toetsing van de besluitvorming;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht (RvT) van Conexus vergadert circa zes keer per jaar. Er zijn momenteel twee commissies (financiën en huisvesting, onderwijskwaliteit en personeel). Materieel vervullen de huidige voorzitter en de vicevoorzitter de werkgeversrol. De commissies vergaderen circa drie tot vijf keer per jaar. Er is twee keer per jaar een overleg met de GMR, waarmee de relatie constructief is. Daarnaast legt de RvT schoolbezoeken af.

De RvT is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke processen binnen Conexus op merites te kunnen wegen en beoordelen, vertegenwoordigd is. In de huidige samenstelling, is zowel het juridische, als het bestuurlijke, governance, huisvestings- , bedrijfsvoerings- en het bedrijfsleven- en het ‘Nijmeegse perspectief’ vertegenwoordigd, ook is kennis van (passend) onderwijs aanwezig.

Huidige vacatures

De RvT van Conexus bestond uit zes leden. Recent is besloten dat vijf afdoende is. Momenteel zijn er twee vacatures in de Raad van Toezicht. Omdat de zittende RvT-voorzitter heeft aangegeven zijn voorzitterschap in de loop van dit jaar graag te willen overdragen, heeft de RvT besloten voor één van de reeds vrijgekomen zetels alvast een externe voorzitter te werven.

De RvT zoekt derhalve twee toezichthouders met de volgende hoofdprofielen:

 • Een ervaren Voorzitter RvT, bij voorkeur met een achtergrond als bestuurder in het onderwijs;
 • Lid, met achtergrond in HRM organisatie- en leiderschapsontwikkeling.

De intentie is om zo snel mogelijk als nieuw team te starten en samen met de nieuwe bestuurders te werken aan een gemeenschappelijke toezichtvisie, -kader en teambuilding. Hiertoe wordt van de geworven kandidaten gevraagd om na werving een Insights® profiel in te vullen. Zodat deze naast de reeds bekende profielen van zowel CvB als RvT kunnen worden gelegd en als input kunnen dienen voor het teambuildingsproces. Zowel het aantal als de werking en bemensing van de commissies zullen tevens worden herijkt in dit proces. Hierbij zal ook de bestuurssecretaris/ambtelijk secretaris aansluiten.

Profiel

Van alle leden van de RvT wordt verwacht dat zij actief toezicht houden met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Dat zij in staat zijn (maatschappelijke) signalen tijdig op te vangen en deze te (laten) vertalen naar de gewenste ontwikkeling van Conexus en een kritische sparringpartner en stimulans zijn voor het College van Bestuur. En dat zij in staat zijn om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke voorstellen van het College van Bestuur te beoordelen op inhoud, proces (de mate waarin stakeholders zijn meegenomen) en impact op belanghebbenden.

Voor elke toezichthouder gelden de volgende algemene eisen:

 • Affiniteit met het onderwijs en de regio;
 • Maatschappelijke actief en betrokken;
 • Voldoende tijd en beschikbaarheid om de rol goed in te kunnen vullen;
 • Strategisch niveau, geen groot ego, wel inhoudelijk gezaghebbend;
 • In staat zijn integraal toezicht te houden en hoeder te zijn van de maatschappelijke belangen en die van de relevante stakeholders en open staan voor inspraak;
 • In staat zijn om snel de essentie uit rapportages te halen en hier de goede vragen over kunnen stellen en een goed oordeel over kunnen vormen;
 • Rolvast en rol- en procesbewust zijn;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband uit te kunnen oefenen, autonoom zijn én open staan voor de inbreng van anderen;
 • Zowel kritisch, als waarderend kunnen zijn; ook oog hebben voor wat goed gaat;
 • Open houding, onderzoekend. Iemand die houdt van goede, open gesprekken en de kunst van het luisteren en doorvragen verstaat;
 • HBO-/WO-niveau door studie of werkervaring.

Van de voorzitter wordt daarnaast gevraagd dat hij/zij:

 • stevige ervaring heeft als voorzitter Raad van Toezicht, én bij voorkeur als voorzitter College van Bestuur binnen een complexe, publiek gefinancierde context/het (primair) onderwijs;
 • een goede en inspirerende sparringpartner is voor het bestuur;
 • consciëntieus, rol- en koersvast en besluitvaardig is;
 • een verbinder is, die gezag en rust uitstraalt en alle perspectieven aan bod laat komen.

Van het lid HRM, organisatie- en leiderschapsontwikkeling wordt daarnaast gevraagd dat hij/zij:

 • ervaring heeft met grote verandertrajecten, cultuur- en leiderschapsontwikkeling en HRD op strategisch niveau, niet alleen als adviseur, maar ook als trekker/verantwoordelijke;
 • stevige sparringpartner is voor het CvB op bovengenoemde inhoudelijke gebieden;
 • bij voorkeur ervaring heeft in het onderwijs, bij voorkeur in meerdere sectoren;
 • bij voorkeur visie op/ervaring heeft met toezichthouden.

Als kandidaten ook ervaring hebben op het gebied van M&C en ICT is dit een pre.
Voor een evenwichtige samenstelling van het team, gaat, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten.

Wat biedt Conexus

Conexus biedt een strategische rol binnen een financieel gezonde, ambitieuze onderwijsorganisatie. Die de wil heeft om het beste onderwijs te bieden voor ieder kind én het geheel meer te laten zijn, dan de som der delen. Binnen een team van stevige, intrinsiek gemotiveerde, (maatschappelijk) betrokken toezichthouders. Die de wens hebben om samen invulling te geven aan Toezichthouden 3.0. De hoogte van de bezoldiging is in lijn met de Governance Code PO en bedraagt momenteel € 6.425,– per jaar voor een lid en € 9.635,– voor de voorzitter.

De procedure

Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:
23 april 2021 – Publicatie op websites, LinkedIn, Intermediair.nl
7 mei – Sluiting reactietermijn
11, 12 en 17 mei – Voorselectiegesprekken
18 mei – Presentatie long- en shortlist
28 mei – Selectiegesprekken
Nader te bepalen – Klikgesprek kandidaten, besluitvorming in Raad van Toezicht en benoeming
Nader te bepalen – Na benoeming wordt kandidaten gevraagd een Insights® vragenlijst in te vullen en zal er na circa drie maanden een teambuildingsessie plaatsvinden aan de hand van de Insights® profielen

Informatie

Stichting Conexus laat zich in deze procedure ondersteunen door drs. Coen Massier, partner bij de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hem opnemen via 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000