Voorzitter en Lid College van Bestuur
(reactietermijn gesloten)

Introductie

De Raad van Toezicht van de stichting Conexus is op zoek naar een voorzitter en lid College van bestuur, te beginnen bij de voorzitter. Dit profiel is een aanvulling op het profiel dat eerder dit jaar is opgesteld en op 8, 9 en 10 juli jongstleden in brede geledingen herijkt. Geïnteresseerde kandidaten ontvangen later in de procedure het vastgestelde profiel in combinatie met deze aanvulling en een informatiepakket. Ook kandidaten die interesse hebben in de functie lid College van Bestuur worden gevraagd om hun interesse (alvast) kenbaar te maken.

Uitgangssituatie

Conexus is ontstaan uit meerdere fusies van openbaar en bijzonder primair onderwijs in Nijmegen en Heumen en bestaat momenteel uit 31 basisscholen, waarvan twee scholen voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs. Conexus heeft 8.143 leerlingen, 885 medewerkers en € 53,9 miljoen budget (jaarrekening 2019).

Conexus heeft een roerige periode achter de rug, met veel bestuurlijke wisselingen en onrust.

Gelukkig heeft deze periode zich niet vertaald naar financiële problemen of onvoldoende onderwijskwaliteit op de scholen. Wel tot een herstelopdracht van de inspectie op bestuursniveau om het zicht en de sturing op onderwijskwaliteit en een kwaliteitscultuur te verhogen. Daarnaast was er sprake van een hoog verloop onder directeuren, een hoog ziekteverzuim en een gebrek aan koers en kaders, aandacht en vertrouwen. Hier wordt momenteel aan gewerkt door een tweehoofdig interim bestuur.

Er is een grote diversiteit aan scholen, met elk een andere behoefte:

 • Vernieuwingsscholen, die, net als veel andere Conexus scholen, de band met de wetenschap verder willen versterken
 • Scholen met zeer ervaren schoolleiders die je ruimte en richting moet geven
 • Net beginnende schoolleiders die graag willen klankborden en ondersteund willen worden
 • Scholen in achterstandswijken met de daarbij behorende problematiek
 • Scholen onder de opheffingsnorm
 • Scholen voor speciaal onderwijs
 • Opleidingsscholen voor de PABO, et cetera.

Grote gemene deler binnen de scholen is dat er behoefte is aan bestuurlijke aandacht en duidelijkheid en men betrokken wil worden in de doorontwikkeling van Conexus als geheel.

Conexus is economisch eigenaar van de gebouwen en beheert, bouwt en ontwikkelt dus zelf.

Binnen de stichting is een bestuursbureau met expertise op alle beleidsterreinen zoals onderwijs, financiën, HR en huisvesting. Ook is er een eigen vervangingspool en een academie.

Binnen het bestuursbureau zijn slagen gemaakt met het aanstellen van een nieuw hoofd HRM en een nieuw hoofd Bedrijfsvoering. Daarnaast is een start gemaakt met een meerjarig beleid op het gebied van financiën, huisvesting, en staat die ontwikkeling voor onderwijs en personeel op de rol.

Besturingsopgave

De organisatie ziet uit naar een nieuwe fase met een vast bestuur, waarin er met behoud van diversiteit, samen gebouwd wordt aan de gemeenschappelijke Conexus organisatie. Met duidelijkheid over strategie, gemeenschappelijke waarden, besturingsfilosofie, een visie op leren en de minimale onderwijskwaliteit die verwacht mag worden, het portfolio en de positionering van de stafdiensten.

Uiteraard is er al veel en hoeft niet alles uitgevonden te worden, de crux zit in het mobiliseren en positioneren van de kennis en kunde die in de organisatie zit, en daar waar die ontbreekt, dit te organiseren, zodat er een duidelijk speelveld voor de scholen ontstaat. Een samenhangend geheel aan koers, kaders en uitgangspunten met de focus op goed onderwijs waardoor de som der delen, waarin veel potentieel zit, beter wordt uitgenut.

Daarbij speelt het herstel van vertrouwen. Niet door het er over te hebben, maar door te doen. Men geeft aan dat men niet terug, maar vooruit wil kijken. Dit vraagt van het bestuur, dat ze betrouwbaar is door voorbeeldgedrag te laten zien, door koers- en rolvast te zijn en door aan te spreken op ongewenst gedrag. Inschatting is dat voornoemde koers en kaders hieraan bijdragen omdat ze houvast bieden.

Aangezien er los van initiatieven, zoals de Conexus Academie, nog geen (goed werkende) sub-/ overlegstructuur is om kennis, ervaring en expertise te delen, vraagt dit een grote stijlflexibiliteit van het bestuur: het zijn van klankbord op schoolniveau, bij voorkeur vanuit eigen ervaring of door de juiste vragen te stellen, tot het schaken en schakelen op strategisch niveau met de Raad van Toezicht, gemeenten, ketenpartners, et cetera.

Het nieuwe College van Bestuur krijgt de opdracht om aandacht en uitvoering te geven aan de volgende thema’s:

 • Visie en strategie: werken aan een toekomstvisie, gedeelde kernwaarden en koers, en het uitdragen van de meerwaarde van Conexus met behoud van eigenheid van de scholen
 • Onderwijskwaliteit: kwalitatief goed onderwijs is de kernopdracht van Conexus, zorgen dat de basis op orde is en dat scholen permanent werken aan aantoonbaar beter onderwijs
 • Strategisch HRM: aandacht voor medewerkers, zowel huidige als toekomstige, waarbij de academie binnen de stichting verstevigd wordt en Conexus zorgt voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap
 • Relaties versterken: nog meer gebruik maken van interne kennis en kunde. Plus samenwerking bevorderen tussen de bestuurders, de directeuren van de scholen en de medewerkers van het bestuursbureau. Oog hebben voor externe kansen in het regionale netwerk, met daarbij balans tussen intern en extern gerichte aandacht
 • Bedrijfsvoering: structureren en processen optimaliseren, waarbij in de interne organisatie taken en verantwoordelijkheden helder belegd zijn.

Samenstelling bestuur

Conexus zoekt een collegiaal bestuur met een voorzitter en lid. Die beiden samenwerkingsgericht zijn, elkaar aanvullen en samen in staat zijn om de besturingsopgave tot een goed einde te brengen en elkaar zouden moeten kunnen vervangen, maar ook eigen aandachtsgebieden hebben.

Insteek is om het bestuur getrapt te werven, te beginnen met

 • een ervaren voorzitter die, bij voorkeur, onderwijs en personeel onder zijn/haar hoede heeft

en

 • een lid die bedrijfsvoering, huisvesting, passend onderwijs en het bestuursbureau onder zijn/haar hoede neemt.

Op deze wijze hebben beide bestuurders onderwijs en bedrijfsvoering en externe representatie in portefeuille. Deze portefeuilleverdeling kan gewijzigd worden middels een voorstel van de beide geworven bestuurders als dat beter aansluit op de kennis/ervaring en ambitie en hetgeen de organisatie nodig heeft. Als zij gezamenlijk maar in staat zijn om invulling te geven aan de thema’s, zoals hierboven geschetst en in een evenwichtige portefeuille verdeling de scholen voldoende aandacht te geven.

Door getrapt te werven geven wij meer richting aan de onderscheiden profielen en wordt het makkelijker na de werving van de voorzitter om met hem/haar en de commissie te kijken wat complementair is. Men kiest echt voor elkaar én met een ervaren voorzitter uit het onderwijs, is er meer ruimte om, bijvoorbeeld, een lid te kiezen die wel ervaren is op het gebied van bedrijfsvoering, maar minder op het gebied van bestuur of onderwijs, maar wel in staat is om zich dat op korte termijn eigen te maken.

Algemeen profiel

In het werken aan bovengenoemde thema’s delen de bestuurders hun zienswijze en expertise met elkaar, waarbij zij elkaar versterken en voorbeeldgedrag laten zien in het leren met en van elkaar.

De aandachtsgebieden die binnen het College van Bestuur in ieder geval vanuit kennis en ervaring vertegenwoordigd moeten worden zijn onderwijs, kwaliteitszorg, HR, bedrijfsvoering en huisvesting. Daarbij is het van belang dat de bestuurders beschikken over een netwerk in de regio of in staat zijn dit in korte tijd op te bouwen.

Zowel intern als extern dragen de bestuurders het belang van Conexus uit, zijn besluitvaardig en geven vanuit rust en vertrouwen richting aan de organisatie. De bestuurders kijken kritisch naar huidige structuren en verstevigen en borgen de interne processen vanuit toekomstvisie en strategie. Zij leggen periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht en waar nodig ook aan de overige interne en externe stakeholders.

Nadere inkleuring profiel voorzitter College van Bestuur

 • Stevige persoonlijkheid, maar geen groot ego, een contextueel leider, die voor het onderwijs gaat en staat
 • Die vanuit een heldere filosofie situationeel leiding geeft en gezonde zakelijkheid brengt
 • Een stevige sparringpartner voor alle niveaus in de organisatie (directie, staf, RvT en GMR), vanuit ervaring, of door goed te luisteren en door te vragen
 • Die analytisch en strategisch sterk is (academisch werk-/denkniveau)
 • Die authentiek, integer en betrokken is en over zelfkennis beschikt
 • Die waarderend en ontwikkelingsgericht is
 • Maar ook besluitvaardig, rol- en koersvast is, aanspreekt en consistent is
 • Die zichtbaar, toegankelijk en letterlijk nabij is
 • Die samenwerkingsgericht is, in- en extern verbindend vanuit een maatschappelijk perspectief
 • Die organisatie- en politiek-bestuurlijk sensitief is, met gevoel voor de onderstroom
 • Die gevoel voor timing en processen heeft, organisatiekundig en veranderkundig sterk is, en slim draagvlak en verbinding kan organiseren, maar ook prioriteiten stelt en af en toe doorpakt
 • Die communicatief sterk is: zeggen wat je doet, doen wat je zegt en uitleggen waarom
 • Met bewezen ervaring in het ontwikkelen, implementeren en handhaven van beleid en een gedragen visie
 • Met een eigentijdse visie op Onderwijs en HRM en in staat is om strategische beleidsdoelen op te (laten) stellen op deze gebieden
 • Die minimaal in staat is om netwerken op te bouwen en te onderhouden, en bij voorkeur over relevante netwerken beschikt
 • Die minimaal ervaring heeft als bestuurder in het onderwijs, bij voorkeur in een vergelijkbare, complexe, organisatie.
 • Die minimaal affiniteit en bij voorkeur ervaring heeft met Primair onderwijs
 • Die voldoende kennis en affiniteit heeft van onderwijs én de brede bedrijfsvoering om de consequenties van keuzes op deze gebieden te zien, voor het onderwijs en de ondersteuning.

Nadere inkleuring profiel lid College van Bestuur

Met name voor het lid geldt dan dat hij/zij in staat is om strategische beleidsdoelen op te stellen op het gebied van financiën, zorg, huisvesting/vastgoed, (afhankelijk van portefeuille verdeling) in deze verdeling wordt van het lid gevraagd ook echt ervaring te hebben met brede bedrijfsvoering en huisvestings- en financiële processen om de doorontwikkeling daarvan te kunnen aansturen via het hoofd Bedrijfsvoering. En zich daarnaast bij voorbeeld te richten op de brede zorgstructuur en de doorontwikkeling van het bestuursbureau.

Waarom leuk, wat biedt Conexus?

Conexus is een zichtbare en invloedrijke speler in het Nijmeegse met landelijke uitstraling. Er is een wens om te veranderen en er zit heel veel potentieel en diversiteit in de organisatie qua schooltype, identiteit, leerlingpopulatie, wijken en qua ontwikkelstadia en aansturing van de scholen. Inschatting is dat er snel veel winst is te boeken, door de vele goede voorbeelden en scholen die er zijn te verbinden met hen die het moeilijker hebben. Dat geldt ook voor de positionering van het bestuursbureau richting de scholen: met het verhelderen van taken, bevoegdheden en rollen en het optimaliseren van processen, is snel veel winst te boeken. Er liggen mooie uitdagingen, ook extern, met de Waalsprong, het verstevigen van de relatie met de gemeente Nijmegen en andere stakeholders.

Bezoldiging

Uitgangspunt is om de maximale mogelijkheid te benutten om zo aantrekkelijk mogelijk te zijn.

De CAO voor bestuurders PO geeft aan dat de inschaling B 5 is met een maximum bruto jaarsalaris van € 122.000,–. Conexus zoekt zo nodig ruimte om tot de max van de WNT te gaan, dat is voor Conexus WNT D klasse, maximaal € 157.000,– bruto per jaar. Dit is inclusief pensioen bijdrage, et cetera.

Aanstellingsduur/vorm

Uitgangspunt is om de voorzitter per 1 oktober 2020 te kunnen benoemen, waardoor, afhankelijk van opzeggingstermijnen, een start per uiterlijk 1 januari 2021 mogelijk is.

Het voornemen is om minimaal voor 4 jaar te benoemen, waarna een evaluatie plaatsvindt of een tweede periode zinvol is of dat er dan ander leiderschap wordt gevraagd. Insteek is om vooraf geen obstakels op te werpen en de opties: benoeming voor 4 jaar én een vast contract (met evaluatie) of een functiecontract (voor bepaalde duur), beiden open te houden, als men zich maar echt verbindt.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Coen Massier van de Galan groep, in een gelegenheidssamenwerking met Henk Hendriks van B&T, die het voorproces heeft begeleid. Voor vragen en opmerkingen kunt u zich tot Coen Massier wenden, eerste aanspreekpunt, via office@galangroep.nl

Kandidaten wordt gevraagd om bij interesse voor 1 september hun curriculum vitae en motivatiebrief te ‘uploaden’ via de website en de volgende data alvast te reserveren in hun agenda:

2 september – Voorselectie bij de Galan Groep in Baarn
15 september – Eerste gespreksronde bij Conexus
21 september – 13.00-17.00 uur Tweede gespreksronde kandidaten
23 september middag Assessment
24-30 september, nader in te plannen – Arbeidsvoorwaardengesprek, afronding en benoeming

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000