Voorzitter College van Bestuur
(reactietermijn gesloten)

Introductie

Noorderpoort

Noorderpoort is een van de grootste ROC’s van Noord-Nederland. Vanuit zestien scholen in de provincie Groningen en in Assen verzorgen circa 1.500 medewerkers mbo-onderwijs en volwassenenonderwijs voor meer dan 12.000 studenten en 1.200 cursisten. 

Visie
Bij Noorderpoort zet iederéén een stap vooruit. Bijdragen aan een regio zonder werklozen is een grote droom en groot dromen mag, vinden wij. Dus als wij het voor het zeggen hebben, werken we samen met bedrijven, organisaties en andere onderwijsinstellingen aan banen in onze regio waar wij de sterkste kaarten voor hebben. Onze rol daarin is en blijft die van opleider, als betrouwbare partner. Wij bieden elke student een passende leerroute om te blijven groeien. Als beroepsbeoefenaar en als mens, passend bij de fase in het (werkende) leven van de student. Wij brengen ze naar de praktijk om daar samen te werken en om van elkaar te leren. En maken ze bewust dat hun inzet bijdraagt aan een duurzame samenleving en dat ze praktisch onmisbaar zijn. Hybride en contextrijk leren is steeds meer de norm.
Dit doen wij vanuit onze sterke positie in de regio; wij zijn een van de grootste ROC’s, maar kiezen voor klein. Wij hebben overzichtelijke scholen met een eigen karakter waar iedereen elkaar kent. Tevens bieden wij onze studenten (en docenten) een vaste Noorderpoort brede basis. 

Missie 
Onze reden van bestaan ligt in het opleiden van studenten tot vakmensen. Wie wil, kan bij ons leren tot zijn tachtigste. En beginnen kan je bij ons nog steeds als je jong bent. Wij hebben altijd onderwijs voor je volgende stap. Door goed, betaalbaar en kansrijk mbo-onderwijs te bieden, gunnen wij huidige en toekomstige generaties een goede plek in onze mooie regio. Noorderpoort is de plek waar je ontdekt wat je wil. Het is de plek waar je kennis, vaardigheden en lef ontwikkelt in een pedagogisch goede omgeving. Waar nodig bieden wij in moeilijkere tijden extra studentbegeleiding. Ons doel is dat iedere student zelfverzekerd een bijdrage kan leveren aan de snel veranderende wereld om ons heen. 

De strategische koers van Noorderpoort, ‘SK 2#35’, is gericht op waar wij in 2035 willen staan en wat daar voor nodig is. Hoofdlijn is dat, gegeven de vele uitdagingen in de regio en in het onderwijs, verandering de constante is. Hetgeen lef, wendkracht en dialoog vraagt, om in samenwerking met partners in te spelen op deze uitdagingen en ondanks krimp te blijven zorgdragen voor kwalitatief goed, nabij onderwijs in stad en regio. Lef, Wendkracht en Dialoog zijn dan ook de Kernwaarden van Noorderpoort. 

Binnen dit mooie ROC komt de positie vacant van 

                                        Voorzitter College van Bestuur (fulltime)

Een natuurlijk gezag uitstralend, op samenwerking gerichte strateeg, die met hart voor de student en oog en gevoel voor de regio en maatschappelijke ontwikkelingen, een belangrijke rol speelt in de doorontwikkeling van Noorderpoort als innovatieve, wendbare organisatie die met flexibele teams en professionals in samenwerking met partners inspeelt op de uitdagingen van vandaag en morgen in de Noordelijke regio’s.  

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Als voorzitter College van Bestuur (CvB) ben je samen met je collega 100% eindverantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de realisatie van de wettelijke en maatschappelijke taak en strategie van Noorderpoort. Beide CvB leden sturen zowel onderwijs, als stafdiensten aan en hebben een representatieve taak. In een nader overeen te komen taakverdeling met het lid College van Bestuur stuur je een aantal onderwijsdirecties en stafdiensten en beleidsgebieden aan, passend bij je interesse en expertise (in de huidige verdeling ligt de expertise van de voorzitter o.a. op het gebied van onderwijs en digitalisering). Ongeacht de portefeuilleverdeling blijft elk lid integraal verantwoordelijk voor het ROC als geheel. Als voorzitter CvB ben je boegbeeld naar binnen en buiten en is je oriëntatie meer extern, participeer je in netwerken en realiseer en bestendig je strategische samenwerkingsverbanden zoals DNA, Universiteit van het Noorden en het Akkoord van Groningen. Beide CvB leden rapporteren als College van Bestuur rechtstreeks aan de Raad van Toezicht.  

Structuur 

De structuur van Noorderpoort is aan veranderingen onderhevig. Sommige zaken die eerst individueel werden opgepakt, worden nu in samenwerking met Alfa-college en DCTerra, in DNA-verband, opgepakt vanuit het oogpunt van efficiency of macrodoelmatigheid o.a. als gevolg van krimp. Voorbeelden zijn de LLO markt middels DNA-Next en initiatieven op het gebied van digitalisering of Campusvorming. In de huidige structuur is er een RvT bestaande uit 5 leden, die toezicht houdt, werkgever en klankbord is voor het tweehoofdig collegiaal CvB. Het CvB stuurt via tien onderwijsdirecteuren zowel branchegerichte als regionaal georganiseerde scholen en één expertisecentrum aan. Daarnaast zijn er drie dienstdirecteuren, die elk een van de volgende diensten aansturen: Financiën en Control; Strategie en Organisatie en ICT en Informatiemanagement. Het CvB is leidinggevende van de directeuren. 
Gezamenlijk vormen de onderwijs- en dienstdirecteuren het Directieteam. De directeuren zijn zowel verantwoordelijk voor hun eigen onderdeel als voor de organisatie als geheel. Om invulling te geven aan hun organisatie brede verantwoordelijkheid zijn zij eigenaar of trekker van een van de volgende organisatie brede transitieprogramma’s:

 • LLO (leven Lang Ontwikkelen)
 • Innovatie.
 • (digitale) Onderwijslogistiek
 • Professionalisering.
 • Teams aan Zet.
 • Digitalisering.

Kern in de besturing zijn de teams, die zijn aan zet vanuit de intentie om de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. De teams worden aangestuurd door een teammanager. Elke school of dienst heeft een eigen MT, bestaande uit de directeur en teammanagers. Medezeggenschap is georganiseerd via de OR en Studentenraad. Het CvB wordt ondersteund door het team bestuursondersteuning. 

Status, ontwikkelingen en besturingsopgave

Noorderpoort staat er goed voor, medewerkers zijn trots om er te werken, de onderwijskwaliteit is goed, er is een financieel gezonde positie met tijd en geld om te investeren in krimp en een op samenwerking gerichte cultuur. Men hecht aan inspraak,  ruimte voor teams en een open cultuur. Binnen Noorderpoort heeft men een groot hart voor de student en is men trots op de regio en het mbo-onderwijs. Noorderpoort draagt dit actief uit en wordt gewaardeerd door haar samenwerkingspartners.

Externe ontwikkelingen zijn:

 • Samenwerking in DNA verband. Vanaf eind 2022 zijn de drie ROC’s in het Noorden, Drenthe College, Noorderpoort en Alfa-college, intensiever gaan samenwerken onder de naam DNA om met elkaar een oplossing te bieden voor de grote regionale maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen en demografische krimp. Oogmerk is niet om te fuseren, maar om toe te werken naar het gezamenlijk aanbieden van mbo-onderwijs in Groningen en Drenthe. Ook integratie en het innovatiever maken van opleidingen en scholen wordt verkend. DNA is een netwerkorganisatie die vraaggericht initiatieven ontplooit daar waar het meerwaarde heeft. Insteek is om in DNA-verband heel bewust te vernieuwen, van elkaar te leren en onderlinge verbindingen te leggen en uit te proberen. Uitgangspunt is wat studenten en de regio’s in Noordoost-Nederland nodig hebben. Denk aan voorlichting en werving, de arbeidsmarkt, ICT-voorzieningen, ontwikkeling en innovatie van het onderwijs en een Leven Lang Ontwikkelen. In het ambitionpaper geeft DNA aan te willen investeren in zorg en vitaliteit, innovatie en digitalisering én het aanjagen van de energietransitie en duurzaamheid. Ook moet de samenwerking kansen bieden voor de eigen medewerkers, zodat zij een nog fijnere en uitdagendere plek krijgen en zich hierdoor kunnen blijven ontwikkelen om van betekenis te zijn voor de studenten en de regio.
 • Noorderpoort positioneren in het regionale krachtenveld en het participeren in vele andere samenwerkingsverbanden zoals: het Akkoord van Groningen, Universiteit van het Noorden en de Economic Board waar met kennispartners (HBO, WO, VO), gemeenten, provincie en bedrijfsleven wordt samengewerkt aan regionale sociaaleconomische opgaven. 

Interne uitdaging is:

 • Vanuit de eigen waarden en kracht (student en welzijn) centraal; teams aan zet; iedereen is welkom; behoud van regionale aanwezigheid en de strategische agenda Noorderpoort plaatsen in maatschappelijke regionale context met aandacht voor focus, koers, kaders, efficiency, digitalisering van het onderwijs en wendkracht.
 • Doorontwikkeling naar een toekomstbestendig directieteam (compacter, flexibeler, slagvaardiger).
 • Anticipatie op krimp door zaken anders of efficiënter of in samenwerking te organiseren. 

Dat vraagt van de te werven voorzitter CvB een heldere visie, koers en kaders vanuit student,  regio en maatschappelijke betrokkenheid. Dat hij/zij het Noorderpoortbelang en -ambitie bewaakt én DNA omarmt. Het in- en extern kunnen verbinden en het zijn van een betrouwbare, collegiale stevige samenwerkingspartner met bestuurlijke vaardigheid en souplesse en het kunnen fungeren als pleitbezorger voor het mbo in het Noorden. 

Profiel

Om samen met het lid CvB invulling te geven aan de besturingsopgave, zoeken wij:

 • een ervaren bestuurder die natuurlijk gezag uitstraalt, met bij voorkeur ervaring in een complexe omgeving;  
 • die maatschappelijk betrokken is en een antenne heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen en de impact daarvan op onderwijs, de student en de regio; 
 • een strateeg, met een helikopter view, die politiek bestuurlijk sensitief is; 
 • met een groot hart voor de student en de medewerker, oog voor onderwijskwaliteit en gevoel voor de regio;
 • die kennis heeft van en bij voorkeur ervaring in het (mbo-) onderwijs;
 • die samenwerkingsgericht is, in- en extern verbindend en oog heeft voor samenhang; 
 • die gericht is op een heldere koers en kaders om zo teams nog beter in positie te brengen; 
 • die werkt vanuit vertrouwen maar ook kan aan- en doorpakken; 
 • die gefocust, duidelijk, besluitvaardig en resultaatgericht is en durft aan te spreken;
 • een collegiale sparringpartner met organisatiekundige en veranderkundige kwaliteiten;
 • die open en inlevend is met gevoel voor de onderstroom;
 • die nuchter en evenwichtig is en over relativeringsvermogen, souplesse en humor beschikt;  
 • die het belang van medezeggenschap ziet; 
 • die vanuit gedrevenheid en geen groot ego verantwoordelijkheid neemt voor (de maatschappelijke opdracht van) het mbo in samenwerking met de partners. 

Noorderpoort biedt 

Een boegbeeld functie met zowel een grote interne als externe component. Binnen een inspirerende werkomgeving, waar men trots is om te werken. Een kans om een belangrijke rol te spelen in het samenwerkingsverband DNA en de vele andere ecosystemen waar Noorderpoort deel vanuit maakt. Binnen een regio met én heel veel uitdagingen én heel veel aandacht, momentum en investeringsgelden. Kortom de kans om het verschil te maken voor student, werkveld en de regio. Samen met het Lid CvB (einde termijn 1-1-2026) die een brede portefeuille kan bestrijken en een groot regionaal netwerk heeft en met een bevlogen staf en directieteam. 

De functie is ingeschaald in WNT Klasse G.

Planning

•    Sluiting reactietermijn: 1 april
•    Voorselectiegesprekken: 4 en 5 april 
•    Eerste ronde selectiegesprekken: 10 april 
•    Tweede ronde selectiegesprekken: 16 april 
•    Assessment: week 16-21 april 
•    Klikgesprekken: nader in te plannen

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd zo snel mogelijk, uiterlijk 1 april te reageren en de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure staat tegelijkertijd in- en extern uit. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Noorderpoort staat voor gelijke kansen voor iedereen. Wij willen een organisatie zijn waar diversiteit en inclusie vanzelfsprekend is. Iedereen kan zichzelf zijn en op die basis vrij, veilig en volwaardig meedoen. Ongeacht leeftijd, afkomst, beperking, religie, gender of seksuele oriëntatie. Al onze studenten en medewerkers worden gerespecteerd. Ieder met zijn eigen unieke persoonlijkheid en talent. Want verschillen maken ons sterker en beter.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met 
Coen Massier of Ronald Bruin, partners van de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000