Voorzitter Bestuur
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1.    Context IMG

Bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg hebben impact op veel Groningers en Drenten. Daarom is sinds 1 juli 2020 het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) (Home – Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) (schadedoormijnbouw.nl) opgericht (met als voorloper de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen). 

Het IMG heeft tot taak om schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg. De opdracht van het IMG is om onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig en voortvarend deze mijnbouwschade af te handelen, met oog voor de menselijke maat. Veel bewoners worden geconfronteerd met langlopende schadegevallen waardoor zij het vertrouwen verliezen in een goede afhandeling. Het IMG staat ook voor de taak om het vertrouwen van de bewoners te herstellen.

Het IMG is een zelfstandig bestuursorgaan en vervult zijn taken en bevoegdheden in onafhankelijkheid. Op dit moment worden regelingen uitgevoerd rondom fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. Ook AOS (acute onveilige situatie)-meldingen worden door het IMG afgehandeld. Voor het herstellen van erkende fysieke schade kunnen bewoners gebruik maken van Herstel in Natura. 

Inmiddels heeft het IMG 170.000 meldingen van fysieke schade afgehandeld met een totaalbedrag aan schadevergoedingen van circa 1,05 miljard euro, ruim 108.000 besluiten genomen ter vergoeding van schade door waardedaling met een totaalbedrag van bijna 500 miljoen euro, meer dan 46.000 aanvragen voor immateriële schade ontvangen en voor ruim 60 miljoen euro aan immateriële schade uitgekeerd. Recent is het IMG gestart met de regeling tegemoetkoming waardedaling NAM. Bij het IMG werken momenteel ongeveer 800 medewerkers.

2.    IMG Bestuur

Het bestuur van het IMG stelt de werkwijze van het IMG vast. Het bestuur van het IMG bestaat uit een voorzitter en vier leden. 
Binnen het bestuur wordt gewerkt met een portefeuilleverdeling. De portefeuilles worden onderling verdeeld en gezamenlijk vormen de voorzitter en de leden een collegiaal bestuur.

De bestuursleden hebben verantwoordelijkheden in de strategie en beleidsontwikkeling, de ontwikkeling van regelingen en afstemming met stakeholders. De bestuursleden hebben een sterke verbondenheid met de uitvoering en indien nodig een rol bij bijvoorbeeld complexe dossiers. De voorzitter en andere bestuursleden zijn laagdrempelig benaderbaar voor inwoners en andere stakeholders, bijvoorbeeld door het bijwonen van bijeenkomsten met inwoners in de regio en door frequent contact met ketenpartners en belangenorganisaties. 

De bestuursleden worden benoemd op voordracht van de minister voor Rechtsbescherming. De schadeafhandeling van mijnbouwschade valt onder de minister van Economische Zaken en Klimaat. Het biedt een extra waarborg voor de onafhankelijkheid van het IMG. Bestuursleden moeten voldoen aan vereisten van onafhankelijkheid, deskundigheid en onpartijdigheid. Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris. 

Het bestuur werkt nauw samen met de uitvoeringsorganisatie van IMG. De directeur van IMG is operationeel verantwoordelijk voor aansturing en operatie van IMG en treedt op als gemandateerd WOR-bestuurder. Het bestuur is nauw verbonden met directie en MT ten aanzien van aansturing en ontwikkeling van IMG en werkt met verschillende afdelingen nauw samen bij de uitvoering van de bestuurstaken. Gezien de fase van de organisatie loopt er een traject rondom organisatieontwikkeling.

3.    Opgaven 

De geschiedenis van IMG laat zien dat, hoewel er nog altijd heel veel te doen is, er in de afgelopen jaren veel is bereikt. Zo handelde IMG in minder dan vier jaar tijd meer dan 300.000 schademeldingen af voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. De mogelijkheid om eerste fysieke schades door middel van een vaste vergoeding af te handelen lijkt aan een behoefte te voldoen. Nog belangrijker is dat schademelders aangeven tevreden te zijn over de dienstverlening van het IMG. Gemiddeld geven zij het IMG een 7,5.

Naast het uitvoeren van de genoemde regelingen, is het IMG ook bezig met de ontwikkeling van een aantal nieuwe regelingen op het gebied van aanvullende vaste vergoeding, gederfd woongenot en duurzaam herstel. In de vormgeving en uitvoering van alle regelingen wordt een balans gezocht tussen de grote aantallen, snelheid en maatwerk. Verwachting is dat op termijn het aantal aanvragen voor de diverse regelingen zal teruglopen, maar dat de complexiteit van dossiers zeker niet minder zal worden. Het IMG zet de komende jaren in op meer aandacht voor de kern van het gebied en het toewerken naar 1 loket samen met Nationaal Coördinator Groningen. 

Het bestuur draagt inhoudelijk en bestuurlijk bij aan de ontwikkeling van de nieuwe regelingen en (samen)werkingsprocessen en aan de implementatie hiervan. Daarnaast vervult het bestuur een belangrijke rol in het uitdragen van de regelingen richting bewoners, ketenpartners en stakeholders. De voorzitter vervult hierbij de rol van boegbeeld.
Vanuit deze rol draagt de voorzitter bij aan het versterken van het vertrouwen in en de reputatie van IMG.

De bewoners zijn gebaat bij voortvarende, ruimhartige en rechtvaardige schadeafhandeling. Het versterken van deze gerichtheid van de uitvoeringsorganisatie en het representeren van deze koers in de buitenwereld is een belangrijke bestuurlijke opgave waarbij de voorzitter een impuls gevende rol vervult. 

Daarnaast vervullen het bestuur en de voorzitter bij uitstek een prominente rol in de verbinding met “Den Haag”, parlement, bewindspersonen en departementen. De parlementaire enquête commissie heeft eind 2022 onderzoek verricht en zal begin 2023 met conclusies en aanbevelingen naar buiten treden. De opvolging hiervan ligt mede in handen van het bestuur van IMG. 

Als gevolg van de aanvullende taken/regelingen en de intensivering van de samenwerking met ketenpartners zal het IMG de komende jaren in ontwikkeling blijven. Deze organisatieontwikkeling heeft mogelijk gevolg voor het samenspel tussen bestuur en uitvoeringsorganisatie. De voorzitter zal in nauwe samenwerking met bestuur, directie en MT deze ontwikkeling moeten regisseren en is verantwoordelijk voor de continuïteit in bestuur en directie.  

4.    Profiel voorzitter bestuur IMG

Vanwege het komende vertrek van de huidige voorzitter van het bestuur, in verband met het aflopen van zijn benoemingstermijn per mei 2023, is dit profiel opgesteld. 

Taken:

 • Voorzitter collegiaal bestuur.
 • Boegbeeld IMG richting bewoners en stakeholders.
 • Vertegenwoordiging IMG richting parlement en departementen.
 • Verantwoordelijk voor strategische koers en organisatieontwikkeling.

Gezien de verdere samenstelling van het bestuur en de wettelijke taken van het IMG, wordt er gezocht naar een kandidaat met het volgende profiel:

 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring, en bij voorkeur ervaring als voorzitter van een collegiaal bestuur. 
 • Heeft bewezen affiniteit met het publieke domein en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; voelt de maatschappelijke teneur en ontwikkelingen goed aan en weet deze te vertalen naar handelingsperspectief van IMG.
 • Is in staat een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het aardbevingsdossier in Groningen, durft ook buiten de gebaande paden te denken en te handelen.
 • Heeft affiniteit met juridische vraagstukken, begrijpt de complexiteit van een privaatrechtelijke afhandeling van mijnbouwschade binnen de procedures van het bestuursrecht.
 • Maakt binnen en buiten het IMG verbinding, is (ook in de media) het ‘gezicht naar buiten’ en vertegenwoordigt het IMG richting stakeholders.
 • Bewaakt de onafhankelijkheid van IMG en benut de verbinding met departementen.
 • Is onpartijdig en onafhankelijk in zijn/haar oordeels- en besluitvorming.
 • Is een uitstekend verbinder en samenwerkingsgericht; slaat een brug richting bewoners, bestuurders, maatschappelijke organisaties, “Den Haag” en andere relevante organisaties.
 • Heeft begrip voor de uitdagingen waar een grote uitvoerende organisatie voor staat.
 • Heeft affiniteit met en gevoel voor het oplossen van de problemen van de gedupeerden ontstaan door mijnbouwactiviteiten en weet hierbij samenwerkingsverbanden in te zetten.
 • Gezaghebbend en tegelijkertijd ook innemend en toegankelijk/benaderbaar.

5.    Vergoeding

De vergoeding is overeenkomstig schaal 18 uit hoofdstuk 6 van de CAO Rijk*. Voordracht geschiedt door de minister voor Rechtsbescherming voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming. Tenminste 32 uur per week beschikbaar. 

6.    Planning

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd onderstaande data alvast te reserveren in hun agenda. 

12 februari 2023: Sluiting reactietermijn
13 t/m 17 februari: Voorselectiegesprekken bij de Galan Groep in Baarn
Vanaf 27 februari: Eerste gespreksronde bij IMG
Begin maart 2023: Tweede gespreksronde en afrondend gesprek 
Voor 15 maart: Afronding selectieproces bij IMG (arbeidsvoorwaarden) start benoemingsproces door Kroon
1 mei 2023: Streefdatum indiensttreding

7.    Informatie

IMG laat zich in deze procedure ondersteunen door Ronald Bruin en Ton Hardonk van de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hem opnemen via  035 – 694 8000.

 

* Het betreft geen dienstverband.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000