Twee leden Raad van Toezicht Stichting Urtica

Introductie

1 De functies

Voor Stichting Urtica is de Galan Groep op zoek naar twee ervaren en inspirerende leden voor de Raad van Toezicht voor de portefeuilles Zorg & Antroposofie en Juridisch. Toezichthouders met hart voor de zorg, die de dynamiek in het publieke en zorgdomein kennen en vanuit een antroposofische mensvisie willen bijdragen aan de doorontwikkeling van Urtica. Stichting Urtica werkt erg nauw samen met Stichting De Vijfsprong, een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf, waar gewerkt wordt vanuit de eerbied voor aarde, plant, dier en mens. Samen profileren zij zich als Urtica De Vijfsprong (UdV).

Twee ervaren en inspirerende leden voor de Raad van Toezicht

2 Stichting Urtica 

Stichting Urtica biedt zorg, begeleiding en behandeling aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid. Zij laat zich daarbij inspireren door een antroposofische mensvisie. Zij wil het voor cliënten en medewerkers mogelijk maken zich naar lichaam, ziel en geest te ontplooien, al naar gelang de ontwikkel- en leeftijdsfase. Urtica versterkt de individuele ontwikkeling vanuit sociale samenhang die bouwt op het streven naar zingeving. Hierbij hoort een breed gedragen zelfondernemende cultuur, die cliënten en medewerkers het vertrouwen geeft zich te ontplooien en initiatieven te nemen. 

Herstellen in het Groen en Positieve Gezondheid
Stichting Urtica is een instelling waar in een groene omgeving diversiteit van zorg geboden wordt: wonen en werken in langdurige zorg (WLZ), wonen en werken in samenhang met de omliggende gemeenten (WMO) en specialistische GGZ (SGGZ), Dit gebeurt onder de gemeenschappelijke noemer Herstellen in het Groen, vitaliseren, verbinden en vertrouwen voor herstel van de eigen positieve gezondheid. De natuur, de rust en het boerderijleven kunnen bijdragen aan zingeving, herstel en acceptatie. Urtica is samen met 12 andere organisaties voorloper in de Groene GGZ, een nieuwe ontwikkeling binnen de GGZ. Uitgangspunt bij de zorg en behandeling is de eigen ‘Positieve Gezondheid’. Een visie op gezondheid die een samenhang heeft met de antroposofische mensvisie, waarbij het accent ligt op versterken van je veerkracht vanuit je eigen regie en op het je richten op wat het leven voor jou van betekenis maakt. 

Dagbesteding
Stichting De Vijfsprong heeft een SKAL en Demeter certificering. De Vijfsprong biedt de mogelijkheid tot arbeidsmatige dagbesteding op het gebied van vee, bosbouw, tuin, zuivelverwerking, bloemen en winkel. Hier werken zorg en landbouw nauw samen waardoor zeer effectief aan herstel gewerkt kan worden. Verdere dagbesteding vindt plaats in de keuken en in het gemeenschapshuis, De Perenboom voor ouderen en in het Werkhuis bij het Hofhuis, één van de woonboerderijen op Hackfort. De eigen producten worden, onder andere, verkocht in de boerderijwinkel op het terrein. De verbinding tussen beide stichtingen is karakteristiek voor de uniciteit van de samenwerking tussen Urtica en de Vijfsprong.  

Stichting Urtica heeft een GGZ-erkenning en biedt zorg en ondersteuning (wonen, dagbesteding, poliklinisch en ambulant) aan ongeveer 150 cliënten en heeft ruim 100 medewerkers in dienst.

3 Bestuur en Organisatie

Organisatiestructuur Stichting Urtica
De organisatiestructuur van Stichting Urtica is geïnspireerd door de antroposofische mensvisie en verder uitgewerkt op basis van de ideeën, behoeftes en ambitie van alle betrokken medewerkers. Op geleide van en gefaciliteerd door de directeur-bestuurder, ondersteund door de Raad van Toezicht. Een ‘zelfondernemende’ cultuur gekenmerkt door dynamiek, durf en ambitie om ideeën ook echt in te vullen en uit te proberen. Een werkelijk ‘onderzoekende en lerende organisatie’.  

Zelfondernemende teams
Sinds 2016 is binnen Urtica de transitie gaande naar een organisatie met zelfondernemende teams. De zelfondernemende teams zijn in ontwikkeling en niet statisch. Er zijn geen leidinggevenden in de organisatie. 
Jaarplan 2022:
‘Er wordt vormgegeven aan de invulling van de eigen ontwikkelingsbehoefte in samenspraak en op basis van gelijkheid en onderling respect met alle teamleden. Deze vorm van zelfonderneming op teamniveau in de organisatie gaat in gezamenlijk onderzoek met de medewerkers verder om naar een Raad van inspiratie te groeien zodat een zo breed mogelijke medezeggenschap in de organisatie is’. 
De teams worden ondersteund door specifieke professionals. (Afhankelijk van de (zorg)vraag van de cliënt zijn dit, bijvoorbeeld, GZ-behandelaren, psychiater, orthopedagoog, groepsbegeleiders, et cetera). De zelfondernemende teams worden mede gefaciliteerd door een tiental zeer betrokken deskundigen op het gebied van zorgcoördinatie, personeel, financiën en technische- en schoonmaakdienst.

Medezeggenschap (Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Raad van Inspiratie)
De cliëntenraad komt maandelijks bij elkaar. Er wordt naar gestreefd om van iedere locatie een vertegenwoordiger in de raad te hebben. De cliëntenraad wordt ondersteund door een onafhankelijk lid via de LSR. Daarnaast is er een actieve ondernemingsraad voor de medezeggenschap van het personeel. Samen wordt gezocht naar een goede verhouding met de zelfondernemende teams, die ook al veel inbrengen. Dit ontwikkelt zich naar de vorm van een Raad van Inspiratie. Samen met OR en directeur-bestuurder worden medewerkersmiddagen georganiseerd waarin op ingebrachte thema’s medewerkers medezeggenschap hebben.  

Raad van Toezicht (RvT)
De RvT van de Stichting Urtica is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Urtica. Zij doet dat in nauwe samenwerking met de RvT van De Vijfsprong, die momenteel drie leden telt. De RvT streeft ernaar zichzelf continu te ontwikkelen en evalueert haar functioneren, als collectief en individueel. 

De RvT van de Stichting Urtica bestaat momenteel uit twee leden en zoekt aanvulling met twee nieuwe leden met bovengenoemde profielen (Zorg & Kwaliteit en Juridisch). De RvT hecht aan pluriformiteit die zich doorvertaalt naar diversiteit in de breedste zin van het woord. De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal nog eens vier jaar. De RvT opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. De RvT van de Stichting Urtica hanteert de principes van de Zorgbrede Governance code en conformeert zich aan de statuten en reglementen van de Stichting Urtica.

4 Wie zoeken wij? 

Algemene profielkenmerken geldend voor elk lid van de RvT 
Van alle leden van de RvT wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:

 • Ervaring met het functioneren van Raden van Toezicht (bijvoorbeeld als toezichthouder) en bereid zich in te werken in de werkwijze, zoals die beschreven is in de Zorgbrede Governance Code;
 • Is in staat om complexe strategische vraagstukken te overzien en te analyseren, mede met het oog op de impact op tactisch en operationele bedrijfsvoering;
 • Kunnen bijdragen, in de rol van toezichthouder aan de ontwikkeling van ‘zelfondernemerschap’ als ultieme vorm van medezeggenschap binnen Urtica; 
 • Is in staat empathisch afstand te bewaren ten opzichte van de organisatie en overzicht op grote lijnen te houden;
 • Heeft een bestuurlijk netwerk;
 • Is in staat sociaal-maatschappelijke-, politieke- en zorgontwikkeling signalen te beoordelen op hun belang voor en invloed op het beleid van de Stichting;
 • Heeft affiniteit met de zorg en respecteert het antroposofisch mensbeeld; 
 • Respecteert de doelstelling van de Stichting; 
 • Organisatiesensitief, oog, oor en gevoel voor organisatieontwikkeling, de eigen rol en ook leerbehoefte daarbinnen.

Specifiek aanvullend voor het profiel Zorg & Antroposofie

 • Ruime ervaring als zorgprofessional, bij voorkeur ook in een leidinggevende rol;
 • Ruime ervaring op het vlak van zorgprocessen rondom kwaliteit en veiligheid; 
 • Leven en werkend vanuit de antroposofische beginselen als vertrekpunt voor gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, zingeving, samenleven en samenwerken; 
 • Heeft kennis en/of ervaring met de Groene GGZ en kan zich vinden in de uitgangspunten van Positieve Gezondheid.

Specifiek aanvullend voor het profiel Juridisch

 • Ruime ervaring als toezichthouder, bijvoorbeeld, in een leidinggevende rol of consultant in de publieke sector, bij voorkeur ervaring in het zorgdomein; 
 • Ruime ervaring met juridische vraagstukken op organisatieniveau (denk aan compliance, contractvorming, et cetera), in samenwerkingsopdrachten, vervlechting of andere overstijgende vraagstukken; 
 • Ervaring op het juridische vlak op bijvoorbeeld HR-niveau, arbeidsrecht, bemiddeling/mediation.

Voor beide profielen geldt dat wij de volgende persoonskenmerken en ervaring vragen:

 • Een universitair werk- en denkniveau;
 • Helicopterview maar oog en scherpte voor detail waar nodig;
 • Verbindend vermogen;
 • Weet tegenspraak te organiseren en laat zich ook aanspreken;
 • Integer, onafhankelijk, transparant en vertrouwenwekkend; 
 • Analytisch, kritisch en doortastend; 
 • Creativiteit en humor;
 • Vermogen tot zelfreflectie en deze te vertalen naar een handelingsperspectief;
 • Snapt wat ondernemerschap is en stimuleert het belang van (eigen) initiatief.

5 Urtica biedt 

Mooie verantwoordelijke toezichthoudende functies binnen een maatschappelijk belangrijke en unieke biodynamische zorgorganisatie. Waar je alle gelegenheid krijgt bij te dragen aan de ontwikkeling van Urtica en zelf te leren van je collega’s, medewerkers en cliënten. De RvT vergadert gemiddeld 6 tot 7 keer per jaar of zo vaak als nodig geacht wordt. De leden van de RvT ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden op basis van de richtlijnen van de WNT. De standplaats voor vergaderingen en contact is Vorden.

6 Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Reian Gerrits en Mathé Arends van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met geïnteresseerden en voor de rol van toezichthouder geschikte kandidaten. Van de in het profiel passende kandidaten zullen de curricula vitae aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij Stichting Urtica. 

Planning
•    Sluiting reactietermijn: 14 augustus 2022
•    Voorselectiegesprekken met consultants van de Galan Groep: 18 en 19 augustus
•    Eerste ronde selectiegesprekken: 29 en 30 augustus dag/deel
•    Tweede ronde selectiegesprekken: 7 september
•    Benoeming: voor 1 oktober

Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd deze data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda.  

7 Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Reian Gerrits of Mathé Arends, associate partners bij de Galan Groep en bereikbaar via 035 – 694 8000. 
 
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000