Twee leden Raad van Toezicht
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1    De functies

Voor Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH) is de Galan Groep op zoek naar twee betrokken leden voor de raad van toezicht. Toezichthouders met hart voor de zorg die zich maatschappelijk betrokken voelen bij de uitdagingen waarvoor men in de zorgsector gesteld ziet. SGH zoekt één toezichthouder met kennis van de ontwikkelingen in de (geïntegreerde eerstelijns) zorg en inrichting van (regionale) zorg in het algemeen. Iemand die strategisch kijkt, ervaring heeft met innovaties en snapt welke samenwerkingsdynamiek kan spelen en welke kansen daarmee ontstaan.
SGH zoekt ook een toezichthouder met ervaring op het gebied van beleid, bekostiging, governance en compliance met oog voor risicoafweging. Invulling kan vanuit juridische perspectief zijn, maar ook andere relevante achtergronden zijn welkom. De huidige vacatures zijn ontstaan door het aflopen van de termijn van twee huidige toezichthouders. 

2    De organisatie

Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer is de overkoepelende organisatie van drie gezondheidscentra in Hoofddorp. De Huisartsenpost (HAP) Haarlemmermeer is eveneens onderdeel van de stichting. De organisatie biedt huisartsenzorg, fysiotherapeutische en farmaceutische zorg en beheert samen met de huisartsen de HAP. De professionals zijn in dienst van de organisatie. Doelstelling van de stichting is het bieden van kwalitatief goede geïntegreerde eerstelijnszorg. In zijn strategie voor de periode 2020-2024 legt SGH extra accent op het doorvoeren van vernieuwing en innovatie.
Voor meer informatie: https://gchaarlemmermeer.nl en https://spoedposthaarlemmermeer.nl

De strategie is gericht op vijf speerpunten:

 1. Aantoonbare kwalitatief hoogwaardige en cliëntgerichte zorg met als resultaat een gezonde bedrijfsvoering met tevreden cliënten en medewerkers. 
 2. De samenwerkingspartner in de regio zijn die de verbinding en samenwerking orkestreert en faciliteert. 
 3. Het bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en vergroten van aantrekkingskracht voor nieuwe professionals. 
 4. State of the art ICT-infrastructuur en doorvoeren digitale transformatie. 
 5. (Verder) klaarstomen van een toekomstbestendige organisatie met huisvesting aansluitend bij de zorgvraag.

De organisatie is financieel gezond (omzet ruim € 13 miljoen, resultaat € 115K). De organisatie wordt geleid door een éénhoofdige raad van bestuur. Het intern toezicht is belegd bij de raad van toezicht. 


3    De raad van toezicht


De raad van toezicht van SGH hanteert de opvatting dat een raad van toezicht het belang van de samenleving vertegenwoordigt en houdt daarbinnen toezicht op het goed functioneren van de organisatie. De raad vult zijn rol als betrokken raad in en hanteert daarbij het uitgangspunt dat een goede raad de kunst verstaat om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie en stevig positie nemen en toegankelijk zijn.
De raad hecht veel waarde aan een gedeelde rolopvatting en een prettig, open en constructief kritisch klimaat, een goede interactie tussen de leden van de raad en met de bestuurder. Deze visie op toezichthouden zal expliciet onderdeel zijn van de beoordeling. De raad volgt de zorgbrede governance code 2022.


De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat:


 • er voldoende affiniteit is met de vraagstukken op het gebied van zorg, innovatie en maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en de doelstelling van SGH in het bijzonder;
 • brede maatschappelijke belangstelling en ervaring geborgd is;
 • er een passende spreiding is van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke expertise (inhoud, strategie, innovatie en beleid), personeel en organisatie, bedrijfskundige (ook ICT/digitalisering) en financieel-economische achtergronden;
 • de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, en het bestuur, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

4    Algemene eisen aan alle leden van de raad van toezicht


Ieder lid van de raad van toezicht: 


 • heeft affiniteit met de doelstellingen, missie, visie en strategie van SGH;
 • heeft kennis van de zorg en dienstverlening en/of affiniteit met het werkveld van de organisatie en met de doelgroep;
 • heeft het vermogen de ontwikkelingen in de geïntegreerde eerstelijnszorg te volgen en te vertalen naar de organisatie vanuit de functie van de raad van toezicht;
 • heeft inzicht in eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als SGH stellen;
 • heeft inzicht in en ervaring met de verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en de raad van bestuur. Kan evenwicht hanteren in enerzijds betrokkenheid en anderzijds bestuurlijke afstand;
 • heeft het vermogen advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • richt zich op het belang van de organisatie als geheel, en weet daarbij mede de belangen van cliënten en medewerkers in het oog te houden;
 • is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • verdiept zich in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder;
 • is maatschappelijk actief.

5    Profielen huidige vacatures leden raad van toezicht


Profiel Zorg, strategische samenwerking, innovatie en ketendynamiek


De raad van toezicht wil deze vacature invullen met een lid dat, in volgorde van belangrijkheid:


 • kennis heeft van en ervaring heeft met strategische vraagstukken in de (geïntegreerde eerstelijns) zorg;
 • iemand die de cultuur en de dynamiek in de (geïntegreerde) eerste lijn snapt, maar die vandaar uit ook verder kan denken en vanuit een ondernemend perspectief kijkt naar de kansen en mogelijkheden voor de inrichting van regionale zorgverlening;
 • kennis van bekostigingsstructuren;
 • een toezichthouder is die zijn/haar sporen in het zorgdomein op gebied van innovatie in proces- en productontwikkeling in samenwerkingsverbanden heeft verdiend; bekendheid met de regio strekt tot aanbeveling.

Dit lid zal binnen de taakverdeling van de RvT ook het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid vertegenwoordigen.


Profiel beleid, bekostiging governance en compliance


De raad van toezicht wil deze vacature invullen met een lid dat, in volgorde van belangrijkheid:


 • kennis heeft van en ervaring heeft met strategische vraagstukken op het gebied van beleid (wet- en regelgeving), bekostiging, governance, compliance en risico inschatting, opgedaan binnen het zorg/sociaal domein;
 • als toezichthouder sparringpartner kan zijn voor de raad van bestuur op vraagstukken van (keten)samenwerking en de gerelateerde bekostiging en investeringen en risico’s;
 • gevoel en ervaring heeft met risicoborging.

Voor beide nieuwe leden geldt: 
Dat zij:


 • passen in de huidige raad van toezicht in de zin van persoonlijke stijl en passen binnen de gewenste continuïteit en man-vrouw verhouding; 
 • voldoende tijd beschikbaar hebben en flexibel kunnen zijn in de beschikbaarheid. De voorkeur gaat uit naar toezichthouders die actief zijn in hun loopbaan.

6    Honorering


Toezichthouders ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze is gesteld op € 3.000,–, daarnaast ontvangen toezichthouders een vergoeding voor hun reiskosten.


7    Procedure


De procedure voor werving en selectie wordt begeleid door Mathé Arends en Margrietha Wats van de Galan Groep. Passende kandidaten worden door hen uitgenodigd voor een préselectiegesprek. Zij adviseren de selectiecommissie over de uit te nodigen kandidaten. De selectiecommissie besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.


8    Procedureplanning


Voor de werving is de onderstaande indicatieve planning vastgesteld:


29 oktober: Sluiting reactietermijn.
30 oktober – 10 november: Préselectiegesprekken door consultants Galan Groep.
13 – 24 november:


 • Eerste ronde selectiegesprekken met twee leden van de raad van toezicht.
 • Gesprek met de overige leden van de raad van toezicht voor de voorkeurskandida(a)t(en).
 • Gesprek met de raad van bestuur.
 • Bepalen keuze.

27 november – 1 december: Kennismakingsgesprek met de ondernemings- en cliëntenraad.
Rond 7 december: Benoeming.


9    Informatie


Voor nadere informatie over de procedure en de inhoud van het profiel kan contact worden opgenomen worden met Margrietha Wats via mail: mwats@galangroep.nl of via 06-54733407 of met Mathé Arends via mail: marends@galangroep.nl of via 06-11390588.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000