Twee Leden Raad van Toezicht
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1    De functie

Voor Inovum is de Galan Groep op zoek naar twee betrokken leden voor de raad van toezicht. Toezichthouders met hart voor de zorg die zich maatschappelijk betrokken voelen bij de uitdagingen waarvoor zorgorganisaties in deze tijd staan. Inovum zoekt een financial die thuis is in de bekostigings-, investerings- en bedrijfsvoeringvraagstukken in de (ouderen)zorg en een toezichthouder met ervaring met strategische en organisatorische HRM-vraagstukken. De huidige vacatures zijn ontstaan door het aflopen van de termijn van twee huidige toezichthouders. 

2    De organisatie

Inovum is een zelfstandige stichting die wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur. Beide bestuurders zijn in 2022 gestart. Zij werken samen met de medewerkers en de vrijwilligers met veel energie aan het doel van de organisatie: de kwaliteit van leven van cliënten en bewoners verbeteren en/of (zoveel mogelijk) in stand houden. Inovum doet dit met een kwalitatief goed en samenhangend aanbod van preventie, wonen, welzijn, zorg en behandeling (behandel- en adviescentrum). Inovum biedt hulp bij huishouding, thuiszorg in de wijk en verpleeg(huis)zorg. Deze zorg en dienstverlening is verankerd in de wijken. In het dagelijks handelen van de medewerkers staan ‘eigen regie, liefdevol en samen’ centraal. 

De ruim 627 medewerkers (ca. 378 fte) zetten zich elke dag opnieuw maximaal in om tegemoet te komen aan de persoonlijke wensen en behoeften van de bewoners en cliënten. Bij Inovum werken zo’n 198 vrijwilligers. Inovum is vooruitstrevend, in beweging en spant zich in de zorg steeds beter te maken. Inovum is actief in het werkgebied Gooi-Zuid, vooral in de gemeenten Wijdemeren en Hilversum. De verankering in dorpen en wijken is voelbaar op de verschillende locaties en is ook herkenbaar in de kernwaarden. Inovum werkt vanuit heldere strategische lijnen die in samenspraak met de medewerkers en interne adviesorganen tot stand zijn gekomen en richtinggevend zijn voor de komende jaren. 
De organisatie werkt actief samen met andere zorgorganisaties. Samen geven zij vorm aan ketenzorg in de regio.

Inovum stelt zich tot doel de ouderenzorg toekomstbestendig en duurzaam te organiseren. De organisatie investeert in de toekomst van de ouderenzorg in de regio en speelt proactief in op de ontwikkelingen in de ouderenzorg. Om hier ook in de toekomst vorm en inhoud aan te kunnen blijven geven gaat Inovum investeren in nieuwbouw van een deel van zijn vastgoed.

De uitdaging voor de komende jaren ligt in het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel. De vraag is hoe de zorg voor het groeiend aantal kwetsbare ouderen geadresseerd kan worden met een dalend aantal professionals? Dit vraagt innovatie oplossingen en zorgconcepten.

Inovum spant zich in om de extramurale zorg uit te breiden en te intensiveren. De medewerkers werken samen met de familie en het netwerk om de cliënt heen aan de ondersteuning van de client. 

3    De raad van toezicht

De raad van toezicht vult zijn rol als betrokken raad in. De raad hanteert daarbij het uitgangspunt dat een goede raad de kunst verstaat om te schakelen en te balanceren tussen afstand en nabijheid, toezichthouden en klankbord zijn, persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie en stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De raad van toezicht hecht veel waarde aan een gedeelde rolopvatting en een prettig, open en constructief kritisch klimaat, een goede interactie tussen de leden van de raad en met de beide bestuurders. Deze visie op toezichthouden zal expliciet onderdeel zijn van de beoordeling. De raad volgt de zorgbrede governance code 2022.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat:

 • Er voldoende affiniteit is met de vraagstukken op het gebied van zorg, innovatie en maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en de doelstelling van Inovum in het bijzonder;
 • Brede maatschappelijke belangstelling en ervaring geborgd is; 
 • Er een passende spreiding is van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines aanwezig, waarbij onder meer gedacht wordt aan inhoudelijke, Personeel- en organisatiekundige, bedrijfskundige en financieel-economische achtergronden;
 • De leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar, en het bestuur, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

4    Algemene eisen aan de leden van de raad van toezicht

Ieder lid van de raad van toezicht: 

 • Heeft affiniteit met de doelstellingen, missie, visie en strategie van Inovum;
 • Heeft kennis van de zorg en/of (maatschappelijke) dienstverlening; affiniteit met het werkveld van de organisatie en met de doelgroep;
 • Heeft inzicht in en ervaring met de verdeling van taken en rollen tussen raad van toezicht en de raad van bestuur. Kan evenwicht hanteren in enerzijds betrokkenheid en anderzijds bestuurlijke afstand;
 • Heeft het vermogen advies en toezicht in teamverband uit te oefenen; 
 • Heeft het vermogen de ontwikkelingen in de ouderenzorg te volgen en te vertalen naar de organisatie vanuit de functie van de raad van toezicht;
 • Heeft inzicht in eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Inovum stellen;
 • Richt zich op het belang van de organisatie als geheel, en weet daarbij mede de belangen van cliënten en medewerkers in het oog te houden;
 • Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.

5    Profielen huidige vacatures leden raad van toezicht

Profiel financiën en bedrijfsvoering

De raad van toezicht wil deze vacature invullen met een lid dat, in volgorde van belangrijkheid:

 • Kennis heeft van en ervaring heeft met de financiële- en bedrijfsvoeringsvraagstukken in de (ouderen)zorg, als bestuurder en/of toezichthouder. Een toezichthouder die het verhaal achter de cijfers begrijpt.
 • Ervaring en kennis heeft als toezichthouder heeft van strategische vastgoedvraagstukken, vastgoed financiering- en investeringsprogramma’s ten behoeve van nieuwbouw. Een toezichthouder die begrijpt dat -naast het nemen van gecalculeerde risico’s- ook enig ‘lef en durf’ nodig is.
 • Een achtergrond heeft in zorg of afkomstig is uit (een diversiteit van) aanpalende domeinen.
 • Specifieke kennis op het gebied van actuele ontwikkelingen in de bekostiging van de ouderenzorg, de verhouding met zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten is een duidelijke pre.

Dit lid zal deel gaan uitmaken van de auditcommissie Financiën en vastgoed.

Profiel HRM
De raad van toezicht wil deze vacature invullen met een lid dat, in volgorde van belangrijkheid:

 • Kennis heeft van en ervaring heeft met strategische vraagstukken op het gebied van personeel en organisatie bij voorkeur opgedaan in zorgorganisaties of aanpalende domeinen.
 • Een toezichthouder die bekend is met innovaties op het gebied van werven, behouden en ontwikkelen van medewerkers, arbeidsinzet en die de implicaties van die innovaties kan overzien in termen van gedrag en taakuitvoering medewerkers en daarin ook sparringpartner kan zijn voor de raad van bestuur.
 • Begrijpt hoe strategie zich vertaalt naar eisen aan medewerkers en organisatiecultuur.
 • Ervaring heeft met organisatieverandering en transities en met de dynamiek die daarbij speelt.

Dit lid zal deel gaan uitmaken van de commissie Kwaliteit en veiligheid.

Voor beide nieuwe leden geldt: 
Dat zij

 • passen in de huidige raad van toezicht in de zin van persoonlijke stijl en passen binnen de gewenste continuïteit en man-vrouw verhouding; 
 • voldoende tijd beschikbaar hebben en flexibel kunnen zijn in de beschikbaarheid. De voorkeur gaat uit naar iemand die actief is in zijn/haar loopbaan.

6    Honorering

Toezichthouders ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en de WNT 2 klasse III.

7    Procedure

De procedure voor werving en selectie wordt begeleid door Mathé Arends en Margrietha Wats van de Galan Groep. Passende kandidaten worden door hen uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Zij adviseren de selectiecommissie over de uit te nodigen kandidaten. De selectiecommissie besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

8    Procedureplanning

Voor de werving is de onderstaande indicatieve planning vastgesteld:
20 Februari 2023: Sluiting reactietermijn
Begin maart 2023: Preselectiegesprekken door consultants Galan Groep (opstellen shortlist)
Medio maart-begin april 2023:
•    Eerste ronde selectiegesprekken met twee leden van de raad van toezicht
•    Gesprek met de overige leden van de raad van toezicht voor de voorkeurskandida(a)t(en)
•    Gesprek met de raad van bestuur 
•    Bepalen keuze 
Medio april 2023: Kennismakingsgesprek met de ondernemings- en centrale cliëntenraad
April 2023: Benoeming

9    Informatie

Voor nadere informatie over de procedure en de inhoud van het profiel kan contact worden opgenomen worden met Margrietha Wats via mail: mwats@galangroep.nl of via 06-54733407.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000