Twee leden Raad van Toezicht bij Conexus
(reactietermijn gesloten)

Introductie

 

Stichting Conexus

Conexus bestaat uit 31 basisscholen, waarvan twee scholen voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs en is daarmee de grootste en een belangrijke speler voor primair onderwijs in Nijmegen en omstreken. Conexus heeft 8.318 leerlingen, 956 medewerkers en € 75 miljoen budget, waaronder 3,4 miljoen op huisvesting. Vastgoed is door gedecentraliseerd.
Wij gaan voor goed onderwijs. Onderwijs dat kinderen in staat stelt om, vanuit verbinding en betrokkenheid, kennis en vaardigheden te leren, eigen ontwikkelkracht te ontdekken én te benutten zodat zij daarmee voorbereid zijn op hun verdere (school)loopbaan en leven. 
De naam van onze strategische visie is ‘De kracht van samen’.

De stichting Conexus kent een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. In de uitvoering van bestuur en toezicht wordt de Code Goed Bestuur van de PO-raad gehanteerd. 
Elke school wordt geleid door een directeur die op zijn/haar beurt leiding geeft aan schoolteams. Het College van Bestuur, bestaande uit een voorzitter en een lid, geeft rechtstreeks leiding aan de directeuren en de ondersteunende staf van de organisatie. Op centraal niveau is er een hoofd bedrijfsvoering, een hoofd HRM en een afdeling onderwijskwaliteit. Daarnaast wordt het College van Bestuur ondersteund door een controller en een bestuurssecretaris. Ook is er een eigen vervangingspool en een academie. 

Besturingsopgave

Het College van Bestuur heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in en gezorgd voor: 

 • een gedragen toekomstvisie, met een heldere koers en gedeelde waarden waaruit de meerwaarde van Conexus blijkt, met behoud van eigenheid van de scholen; 
 • een goed systeem van zicht en sturing op onderwijskwaliteit: zodat de basis op orde is en scholen permanent kunnen werken aan aantoonbaar beter onderwijs; 
 • bedrijfsvoering: een meerjaren begroting en een meerjaren huisvestingsplan en het structureren van de interne organisatie waarbij taken en verantwoordelijkheden helder belegd zijn.

Dit heeft geresulteerd in groei en ontwikkeling en de huidige situatie waarin de basis en onderwijskwaliteit op orde zijn, en er meerjaren beleidsplannen zijn op diverse beleidsgebieden. De komende fase staat in het teken van doorontwikkeling en borging. Met daarbij bijzondere aandacht voor de:

 • Bouwopgave (realisatie van het strategisch huisvestingsplan, in relatie tot bekostiging en portfolio). 
 • De optimalisatie en professionalisering van bedrijfsvoering en managementrapportages.
 • Kwaliteitsopgave. 
 • Het zorgdragen voor robuuste scholen, met de daarbij behorende schoolgrootte (resulterend in een intern fusieproces tussen scholen). 
 • Arbeidsmarktopgave. 
 • Opgaven op het gebied van diversiteit en inclusie/ speciaal onderwijs

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en heeft onder meer tot taak:

 • Werkgeverschap van het College van Bestuur.
 • Klankbord van het College van Bestuur.
 • Toetsing van de besluitvorming en bewaking van de consistentie met de voorgenomen koers.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht (RvT) van Conexus vergadert circa zes keer per jaar. Er zijn momenteel drie commissies (remuneratie, financiën en huisvesting, en onderwijskwaliteit en personeel). De commissies vergaderen circa drie tot vijf keer per jaar. Er is twee keer per jaar een overleg met de GMR, waarmee de relatie constructief is. Daarnaast legt de RvT schoolbezoeken af. 
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke processen binnen Conexus op haar merites te kunnen wegen en beoordelen, vertegenwoordigd is. In de huidige samenstelling is zowel het bestuurlijke, governance, HRM- en leiderschapsperspectief alsook bedrijfsvoerings-, het bedrijfsleven- en het “Nijmeegse‘ perspectief vertegenwoordigd. Daarnaast is ook kennis van (passend) onderwijs aanwezig.
Er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke toezichtvisie, -kader en teambuilding. Zowel het aantal als de werking en bemensing van de commissies zullen worden herijkt na benoeming van de nieuwe RvT leden, waarbij ook de toezichtvisie en het toezichtkader gefinaliseerd zullen worden. 

Vacatures

De Raad van Toezicht van Conexus bestaat uit vijf leden. De komende periode ontstaan er 2 vacatures in de Raad van Toezicht op basis van het rooster van aftreden door het vertrek van de Vicevoorzitter, tevens voorzitter van de remuneratiecommissie en lid Onderwijscommissie en het lid van de commissie financiën en huisvesting met huisvestingsexpertise. 
De Raad van toezicht zoekt derhalve twee toezichthouders met de volgende hoofdprofielen:

 • Een ervaren lid RvT, met huisvestingskennis, met ervaring als lid van een auditcommissie die in potentie op termijn de rol van voorzitter audit commissie kan vervullen. 
 • Een lid RvT, beoogd lid van de commissie Onderwijskwaliteit en Personeel,  beoogd voorzitter van de remuneratiecommissie, met een achtergrond als bestuurder in het onderwijs. 

 Profiel

Van alle leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij actief toezichthouden met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Dat zij in staat zijn (maatschappelijke) signalen tijdig op te vangen en deze te (laten) vertalen naar de gewenste ontwikkeling van Conexus en een kritische sparringpartner en stimulans zijn voor het college van bestuur. Daarnaast wordt verwacht dat zij in staat zijn om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke voorstellen van het college van bestuur te beoordelen op inhoud, proces (de mate waarin stakeholders zijn meegenomen) en impact op belanghebbenden. 
Voor elke toezichthouder gelden de volgende algemene eisen

 • Affiniteit met het onderwijs en de regio.
 • Maatschappelijke actief en betrokken.
 • Voldoende tijd en beschikbaarheid om de rol goed in te kunnen vullen.
 • Strategisch niveau, geen groot ego, wel inhoudelijk gezaghebbend.
 • In staat zijn integraal toezicht te houden en hoeder te zijn van de maatschappelijke belangen; en die van de relevante stakeholders en open staan voor inspraak.
 • In staat zijn om snel de essentie uit rapportages te halen, hier de goede vragen over kunnen stellen en hun oordeel en oplossingen kunnen uitstellen.
 • Rolvast en rol- en procesbewust zijn.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband uit te kunnen oefenen, autonoom zijn én open staan voor de inbreng van anderen.
 • Zowel kritisch, als waarderend kunnen zijn; ook oog hebben voor wat goed gaat.
 • Toegankelijk, open houding, onderzoekend. Iemand die houdt van goede, open gesprekken en de kunst van het luisteren en doorvragen verstaat in een goede balans van zakelijkheid en gevoel voor de relatie.
 • Hbo-/wo-niveau door studie of werkervaring. 

Van het beoogd lid Auditcommissie wordt daarnaast gevraagd dat hij/zij: 

 • ervaring heeft als lid raad van toezicht, én bij voorkeur als lid audit commissie;
 • een goede en inspirerende sparringpartner is voor het bestuur op het gebied van (door gedecentraliseerde) huisvesting; met oog voor andere constructies/partijen en politiek  bij voorkeur binnen de Nijmeegse context;
 • brede kennis heeft van (onderwijs)huisvesting, financiën en bedrijfsvoering en risicobewust is met bij voorkeur een relevante opleidingsachtergrond. 

Van het Lid RvT, beoogd lid van de commissie Onderwijs en personeel én de remuneratiecommissie wordt daarnaast gevraagd dat hij/zij: 

 • ervaring heeft als bestuurder in het onderwijs;
 • een stevige sparringpartner is voor het CvB op het gebied van Speciaal en regulier onderwijs;
 • een visie heeft op toezichthouden.

Daarnaast wenst de RvT de kunst van het meervoudig kijken; het ‘blauwe’, afmakende perspectief, rust, overzicht en gezag alsmede diversiteit in de meest brede zin, terug te zien binnen de RvT. 

Wat biedt Conexus

Conexus biedt een strategische rol binnen een financieel gezonde, ambitieuze onderwijsorganisatie. Die de wil heeft om het beste onderwijs te bieden voor ieder kind én het geheel meer te laten zijn, dan de som der delen. Binnen een team van stevige, intrinsiek gemotiveerde, (maatschappelijk) betrokken toezichthouders. Die de wens hebben om samen invulling te geven aan Toezichthouden 3.0. De hoogte van de bezoldiging is in lijn met de Governance Code PO en bedraagt momenteel € 10.712 , – per jaar. 

Planning

 • Sluiting wervingsperiode: 14 april
 • Voorselectiegesprekken in Baarn: 11 en 12 april
 • Eerste selectieronde: 19 april
 • Tweede selectieronde: 23/24 april
 • Voordracht voor benoeming aan RvT en arbeidsvoorwaardengesprek: 27 april

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken te reserveren in hun agenda.

Informatie

Stichting Conexus laat zich in deze procedure ondersteunen door drs. Coen Massier en mr. Reian Gerrits partners bij de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hen opnemen via 035 – 694 8000.


 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000