Twee concerndirecteuren (Bedrijfsvoering & Sociaal) bij Gemeente Enschede
(reactietermijn gesloten)

Introductie

Achtergrond van de functie

Enschede werkt als grootste stad van Overijssel dagelijks – met en voor haar ruim 160.000 inwoners – aan haar ambities. Als werkgever voor iedereen en met oprecht geloof in het talent van haar ruim 1800 professionals. Volop in beweging, waar altijd ruimte is voor nieuwe initiatieven en daarmee de ideale omgeving om ook echt het verschil te kunnen maken. Bijgaand filmpje geeft goed het DNA van Enschede weer:  https://www.youtube.com/watch?v=4SkhSHyoNsk.   

De complexiteit van een veranderende samenleving vraagt wat Enschede betreft om een ander type overheid, die de inwoner ook echt centraal stelt – en niet de gemeente zelf. Die met de samenleving meebeweegt in een lenige organisatie, die variatie in beleid en uitvoering omarmt en niet denkt in hokjes of problemen. Een gemeente die ook echt wil bijdragen aan een betere wereld voor haar inwoners en haar dienstverlening daarop afstemt. 

De gemeentelijke organisatie wordt geleid door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en 3 concerndirecteuren met elk een eigen aandachtsgebied: fysiek, bedrijfsvoering en sociaal. De posities bedrijfsvoering en sociaal komen binnenkort vacant, reden waarom Enschede nu op zoek gaat naar een concerndirecteur Bedrijfsvoering en een concerndirecteur Sociaal

Affiniteit met Bedrijfsvoering of het Sociaal Domein is noodzakelijk; Enschede is nadrukkelijk op zoek naar kandidaten die de persoonlijkheid, kennis, kunde en ervaring hebben om als concerndirecteur binnen een 100.000+ gemeente vanuit collegiaal bestuur te kunnen acteren als ook in regionaal verband. 

Enschede is daarmee op zoek naar de meer generalistische kandidaat met de competenties van concerndirecteur en met affiniteit en kennis op de domeinen Bedrijfsvoering of het Sociaal Domein. Met eigenschappen van dienend leiderschap, de mens centraal en ruimte gevend aan persoonlijke en organisatorische groei. Strategisch en inhoudelijk sterk, resultaat gericht en in staat om visie en beleid om te zetten in concrete doelen. Maar ook iemand die helpt bouwen aan de organisatiecultuur, met flair, humor en een zekere luchtigheid en die daarbij zichtbaar plezier in het werken voor Enschede heeft. 

Kortom, Enschede is op zoek naar personen die de ingeslagen koers mee verder kunnen ontwikkelen en met visie de organisatie de stap vooruit laten zetten. Mooie mensen met enthousiasme voor de inhoud, die ambassadeur kunnen zijn naar buiten en binnen, verbindend opereren, waar nodig heldere grenzen stellen, die zich gemakkelijk bewegen in een politiek bestuurlijk complexe context én beschikken over een uitstekend gevoel voor verhoudingen. 

De functie zelf 

Algemeen 

Werken bij de gemeente Enschede betekent werken aan onze grote ambities, buiten en binnen het gemeentehuis. De concerndirectie is daarbij verantwoordelijk voor de aansturing en ontwikkeling van de organisatie als geheel. Ze voert regie op de voortgang van het gewenste resultaat en stuurt op bedoeling en kwaliteit. Integraal samenwerken aan de ambitieuze strategische opgaven van de stad en van het politieke bestuur staat hierbij altijd voorop.  

Hoe we dat in de praktijk het beste samen met elkaar doen, is een zoektocht die nooit helemaal af is. Tussen bestuurlijke wens en de uitvoeringspraktijk liggen immers de nodige (en vaak ook: gecompliceerde) keuzes op het gebied van beleid en strategie, budget, ambtelijke capaciteit en de te kiezen route naar het concrete resultaat. Dat vraagt om een stevige en ervaren concerndirectie met directeuren die hun weg op zakelijk wijze, voortvarend en met optimisme weten te vinden en dat ook uitstralen naar de organisatie. Zodat het sturingsmodel dat we eerder met elkaar hebben afgesproken, in de praktijk ook werkt zoals het is bedoeld. 

Bedrijfsvoering 

Tot voor kort bestond de concerndirectie uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en twee concerndirecteuren (Fysiek en Sociaal). Bedrijfsvoering was destijds verspreid over de verschillende onderdelen van de organisatie. Gezien de groei van de organisatie en de complexiteit van de voorliggende vraagstukken binnen dit domein, is besloten dat bedrijfsvoering een zelfstandige portefeuille verdient binnen de concerndirectie en is de concerndirectie daarom uitgebreid met een concerndirecteur Bedrijfsvoering (op dit moment ad interim ingevuld). 

Voor deze functie geldt daarmee dat we op zoek zijn naar een ervaren concerndirecteur die gewend is aan een meer centrale organisatie- en sturingsfilosofie, die weet hoe dit in de praktijk het beste te organiseren en werkbaar te maken, daarin vertrouwen weet te winnen en zonodig ook positie durft te kiezen. Wat dat betreft hebben we ook de komende jaren nog genoeg te doen om de bedrijfsvoering en informatievoorziening binnen de organisatie verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van IT en Cloud-technologie. Maar ook binnen de clusters Interne Dienstverlening (Huisvesting, Vastgoed, Inkoop, Juridische Zaken en P&O) en Finance & Control liggen ons belangrijke ontwikkelopgaven te wachten. 

Sociaal 

Enschede streeft ernaar een menswaardige en inclusieve stad te zijn en maakt om die reden veel werk van bestaanszekerheid, een gezond leven makkelijker maken en het vergroten van kansengelijkheid. Dit binnen een context van substantiële regionale groei en budgettair strakke kaders. 

Enschede en de regio staan aan de vooravond van een schaalsprong. Er is planvorming voor grootstedelijke regionale groei met circa 65.000 woningen. Dit biedt de unieke gelegenheid om de stad en omringende gemeenten ruimtelijk en sociaal en in onderlinge samenhang hernieuwd vorm te geven. Dit vereist een creatieve en integrale blik; we hebben grote sociaal maatschappelijke opgaven en de ruimtelijke groei is een kans om die mede vorm te geven en het kan elkaar daarbij onderling versterken. 

Via verschillende programma’s worden hiervoor middelen en mensen vrijgemaakt en wordt er daarbij ook intensief samengewerkt met onze maatschappelijk partners, in de stad en in de regio. Tegelijkertijd is er ook nog volop sprake van (door)ontwikkeling en is de vertaalslag van beleid naar uitvoering een continue zoektocht met het oog op de maatschappelijk gewenste resultaten.  

Van onze nieuwe domeindirecteur Sociaal verwachten we dat die deze zoektocht – samen met het managementteam in het Sociaal Domein en de collega concerndirecteuren – op inspirerende wijze en met een duidelijke visie leidt, op integrale wijze vormgeeft en vervolgens ook weet om te zetten in haalbaar en schaalbaar resultaat.  

Met het oog op de betaalbaarheid ervan is het vinden van een goede balans tussen de opgaven en de maatschappelijk gewenste resultaten, daarbij de komende jaren een belangrijk speerpunt en zullen er mogelijk ook moeilijke keuzes moeten worden gemaakt waarvoor jij en je managementteam in belangrijke mate aan de spreekwoordelijke lat zullen staan. 

Je taakgebieden 

Als concerndirecteur:  

 • ben je weliswaar verbonden aan een specifiek domein, maar geef je vooral en vanuit de collectieve en collegiale verantwoordelijkheid van de concerndirectie leiding aan de (door-) ontwikkeling, integraliteit en professionele samenwerking van de gehele organisatie; 
 • toon je leiderschap op dienende en natuurlijke wijze en met gevoel voor verhoudingen;  
 • heb je een duidelijke visie op gemeentelijke dienstverlening en geef je vorm aan de uitvoering van de strategische ontwikkelopgaven van gemeente, regio en organisatie; 
 • ben je ambtelijk opdrachtgever van diverse gemeente brede programma’s; 
 • stimuleer je de introductie en implementatie van nieuwe concepten, diensten en werkwijzen en zorg je hierbij voor verbinding tussen de verschillende afdelingen; 
 • ben je verantwoordelijk voor de adequate besteding van middelen uit de begroting;  
 • ben je verantwoordelijk voor een veilig en prettig werkklimaat; 
 • vorm je de verbindende schakel tussen het college van B&W en jouw domein voor wat betreft beleid en de uitvoering daarvan; 
 • onderhoud en bouw je relevante lokale, regionale en landelijke netwerken. 

De functie-eisen 

 • Je bent hoger of universitair opgeleid en hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare leidinggevende/eindverantwoordelijke positie. 
 • Je hebt brede kennis van het werkveld en van de rol van gemeenten in dit werkveld. 
 • Je bent een strategisch denker en in staat je overstijgende visie en doelen te vertalen naar realisatie van haalbare doelen. 
 • Je bent communicatief vaardig; je overtuigt anderen op basis van de inhoud en weet als inspirerend leider vanuit verbinding mens en organisatie in beweging te krijgen. 
 • Je voelt je prettig in een breed, divers speelveld en je opereert gemakkelijk op verschillende niveaus. Rekening houdend met de verschillende belangen ben je in staat om vanuit de gemeenschappelijke deler de verbinding te maken. 
 • Je weet in hectische tijden de rust en het overzicht te bewaren en straalt dit uit naar de organisatie. 
 • Je beschikt over een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit, weet hier ook naar te handelen en zoekt waar nodig de scherpte op. 

Je competenties

 • Onafhankelijkheid: loyaal zijn zonder professionele onafhankelijkheid prijs te geven. In staat zijn concerndirectie (en college van B&W) te adviseren en ondersteunen in bestuurlijke en ambtelijke visievorming, planning en prioritering en waar nodig ook grenzen te stellen. 
 • Leiderschap: op inspirerende wijze richting geven en verbinden. Zelfreflectie hebben, voorbeeldgedrag tonen en integer zijn. Randvoorwaarden scheppen en mensen motiveren zodat resultaten worden bereikt.  
 • Visie: in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen. Doelstellingen voor het strategische lange termijnbeleid formuleren en op een aansprekende wijze overbrengen en anderen ermee verbinden. 
 • Zakelijkheid: doelgericht en doelmatig kunnen werken, situaties en problemen in een professionele context kunnen zien en daarop effectieve beslissingen kunnen nemen op basis van feiten (boven emoties). 
 • Samenwerken: zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijk doel. Denken en handelen vanuit de gemeenschappelijke belangen van de gemeente Enschede.  
 • Veerkracht: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.  
 • Resultaatgerichtheid: handelingen richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten. 
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: het signaleren en begrijpen van politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen binnen de organisatie en daarbuiten. 
 • Mensenmens: het kunnen inzetten van humor en empathie, laagdrempelig contact kunnen maken en verbindend zijn. 

Wat hebben we jou te bieden 

Inschaling in schaal 17 CAO gemeenten en met de gebruikelijke rechtspositieregelingen.  

We hebben je een gemeente te bieden waar we trots op zijn. Met een uitdagende en moderne werkomgeving met gepassioneerde professionals. Een organisatie met een grote mate van loyaliteit onder de medewerkers en evenveel bereidheid om de gemeente te blijven doorontwikkelen. Met ruimte om te groeien, voor medewerker én organisatie en met ruimte voor initiatief en verbetering. Waarbij steeds weer de uitdaging is om daarbij de basis van de organisatie niet uit het oog te verliezen. Wat ons betreft een prachtige uitdaging, waarvan we hopen dat die jou past! 

Hoe verloopt het selectieproces 

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Gerard Kuipers van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met (in potentie) voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de gemeente Enschede. 

Planning 

 • Reageren kan tot en met 10 juni.
 • Voorselectiegesprekken met Ronald Bruin en Gerard Kuipers: nader te bepalen. 
 • Eerste ronde selectiegesprekken: directeur Bedrijfsvoering: donderdag 20 juni 10:30-15:00 uur, directeur Sociaal, vrijdag 5 juli 09:00-13:00 uur. 
 • Tweede ronde selectiegesprekken: Maandag 8 juli 09:00-13:00 uur. 
 • Gesprek eind kandidaat: nader te bepalen. 
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen. 
 • In dienst: 1 september 2024. 

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met de bovenstaande planning. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de selectieprocedure. 

Interesse? 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000 of direct met Ronald Bruin (06-215 77 206) of Gerard Kuipers (06-215 77 274). 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000