Toezichthouder Fin. Bedrijfsvoering, Vastgoed & ICT en lid auditcommissie

Introductie

1    De functie

Livio zoekt een inspirerend lid van de Raad van Toezicht (RvT) met ervaring op de portefeuille financiële bedrijfsvoering, vastgoed en ICT en tevens als lid of voorzitter auditcommissie kan optreden. Iemand die de dynamiek in het zorgdomein kent en ervaren is op het brede vlak van financiering, bedrijfsvoering en vastgoedontwikkeling. Een toezichthouder die komt bijdragen aan een efficiënte en effectieve doorontwikkeling van Livio binnen de transitie van de zorg, in samenwerking en samenhang met haar ketenpartners in de regio. 

Toezichthouder Financiële Bedrijfsvoering, Vastgoed & ICT en lid van de audit commissie

2    Over Livio

Livio is een grote VVT organisatie die aan haar cliënten wijkverpleging, verpleeg- en revalidatiezorg en zorg in beschutte woonomgevingen in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland biedt. Het betreft voornamelijk zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij cliënten thuis), zorg in beschermde wooncomplexen, verpleeghuiszorg en complexe zorg voor lichamelijk gehandicapte cliënten. Ook een breed palet aan (para)medische diensten behoren tot de kernactiviteiten van Livio. Livio geldt als één van de leidende zorgaanbieders in Twente en Noordoost-Achterhoek en heeft in de regio een goede naam. Livio is voor veel organisaties een samenwerkingspartner.

3    Bestuur en Organisatie

Bestuursstructuur
De RvT is het toezichthoudende orgaan van Livio bestaat uit maximaal 6 leden, onder wie de voorzitter. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen. De RvT is werkgever van de raad van bestuur en houdt integraal toezicht op de strategie van Livio, het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Livio en werkt vanzelfsprekend volgens de governance code. De RvT staat het bestuur met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten zij zich op de ontwikkeling van Livio en de continuïteit in aansluiting op de meerjarenvisie. De werkwijze van de RvT is omschreven in het reglement RvT. Hierin is opgenomen dat de Raad werkt met een drietal commissies: de Auditcommissie, de Renumeratie- en Governancecommissie en de commissie Kwaliteit en Veiligheid. De commissies adviseren de Raad over onderwerpen dienaangaande.

De leden van de RvT zijn als college en individueel in staat om met de raad van bestuur mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Leden van de RvT zijn in staat een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds hun toezichthoudende functie en anderzijds het fungeren als klankbord, adviseur en werkgever voor de bestuurder. De RvT streeft ernaar zichzelf continu te ontwikkelen en evalueert haar functioneren, als collectief en individueel. De RvT beschikt in haar geheel over vakinhoudelijke kennis inzake a) financieel-economisch terrein, IT en vastgoed; b) bedrijfskundig terrein; c) juridisch/fiscaal terrein; d) zorg en e-management en organisatie. 

Organisatiecontext
Livio kent een tweehoofdige collegiale raad van bestuur, die bestaat uit de rol van voorzitter en de rol van lid RvB. Binnen de organisatie zijn er twee Resultaat-Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s), te weten de RVE Extramuraal & Tijdelijk verblijf en de RVE Intramuraal. Elke RVE kent een RVE-manager, die tot aan de komst van de nieuwe bestuurder rapporteren aan een interim-directeur Zorg & Behandeling. Het MT bestaat verder uit de manager FC&R (Finance Control & Risk), manager P&O, Manager I&A, concerncontroller en bestuurssecretaris (tevens manager Bestuursbureau). De aandachtsgebieden vastgoed en facilitair vallen onder de manager FC&R. 

Uitdagingen en ombuigingen
Livio heeft het jaar 2022 met een negatief resultaat moeten afsluiten en ligt nu goed op koers in een ombuigingsprogramma dat de focus heeft op minimaal een neutraal resultaat eind 2023. Deze ombuiging vraagt veel van iedereen en dit geeft soms onrust en onzekerheden. Maar tegelijkertijd biedt het perspectief op nieuwe kansen, die structureel bijdragen aan de realisatie van een financieel gezond en toekomstbestendig Livio. Dit maakt dat de blik van Livio toekomstgericht is en blijft, iets waar de nuchtere Twentse cultuur zichtbaar aan bijdraagt. 

4    Wie zoeken wij?

Algemene profielkenmerken geldend voor elk lid van de RvT 
Van alle leden van de RvT wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:

 • Academische werk- en denkniveau.
 • Analytisch inzicht.
 • Positief kritisch vanuit een respectvolle houding en samenwerkingsgericht.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Proactief en initiërend aangevuld met reflectief vermogen.
 • In staat om op afstand toezicht te houden; goede balans in afstand en nabijheid.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Binding met de regio waar de organisatie werkzaam is.  Inzicht in lokale en regionale verhoudingen strekt tot aanbeveling. 
 • In staat om (op verzoek en ter ondersteuning van de Raad van Bestuur) te werken aan actieve dialoog met Raden van Toezicht van de meest bepalende netwerkpartners.
 • Het vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen.

Extra eisen voor het lid RvT financiële bedrijfsvoering, vastgoed & ICT en tevens lid auditcommissie
Het nieuwe lid van de RvT heeft bij voorkeur ervaring in de zorgsector en kennis van het werk in de (ouderen) zorg en ervaring als bijvoorbeeld directeur en/of bestuurder. Hij/zij begrijpt de bedrijfsvoering van grote, complexe zorgorganisaties en weet dat de huidige inrichting van de zorgsector niet langer houdbaar is. In (keten)samenwerking in de regio (o.a. De Zorgschakel Enschede) wordt aan de hand van missie en visie van Livio vormgegeven aan samenwerking volgens de uitgangspunten van o.a. het IZA, GALA. Om de zorg toekomstbestendig te maken zet Livio onder andere in op nieuwe toepassingen (o.a. in de ICT) in de uitvoering van de zorg waarin thuiszorgtechnologie een belangrijke rol speelt. Vanuit nieuwe inzichten op de intramurale en extramurale capaciteit en functies van Livio is het nieuwe strategisch beleid vormgegeven.
Adequate bedrijfsvoering, aandacht voor duurzaamheid, vastgoedontwikkeling en passende financiering is noodzakelijk om dit te kunnen realiseren. 

Samengevat vinden wij het van belang dat de kandidaat:

 • een financiële achtergrond heeft, zoals een bedrijfseconomische opleiding en ervaring, met kennis van bedrijfsvoering en financieel beheer en beleid; 
 • ervaring heeft als (eindverantwoordelijk) directeur financiën/bedrijfsvoering;
 • ervaring heeft met toezichthoude(n)/ers, met audit-commissies en accountants;
 • kennis heeft van de financieringsstructuren in de publieke sector. Iemand die ‘weet hoe het werkt’;
 • specifiek kennis heeft van en ervaring in financiën en financiering van de gezondheidszorg; jaarrekeningen, control, compliance, risicomanagement, bedrijfsvoering op bestuurlijk niveau in een complexe organisatie;
 • ervaring heeft met investeringen in vastgoed en o.a. onderhandelingen met wooncorporaties tegen de hierboven geschetste context.
 • ervaring heeft met IT en ICT ontwikkelingen (zoals AI) en toepassingen en investeringen in de bedrijfsvoering en primaire zorgproces; 
 • affiniteit heeft met duurzaamheid (is een pré);
 • als lid/voorzitter van de Auditcommissie een stevig en integraal klankbord is voor de RvB en collega-toezichthouders op inhoud en ontwikkelingen in het financiële bedrijfsvoeringsterrein, inclusief interne beheersing en risicomanagement en ICT.

5    Livio biedt

Een toezichthoudende en uitdagende functie binnen een maatschappelijk belangrijke en dynamische organisatie in de ouderenzorg te Enschede en omgeving. De RvT vergadert gemiddeld 6 tot 7 keer per jaar of zo vaak als nodig geacht wordt. De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT. De functie wordt jaarlijks hieraan getoetst. Livio is momenteel ingeschaald in Klasse IV.

6    Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Mathé Arends en Reian Gerrits van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte voorgeselecteerde kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij Livio. 

Planning  
•    Start werving: 26 januari 2024.
•    Sluiting reactietermijn: 25 februari 2024.
•    Voorselectiegesprekken met de Galan Groep: vanaf medio februari.
•    Eerste ronde selectiegesprekken (selectie- en adviescommissie) Livio: 2e en 3e week maart. 
•    Eventuele tweede ronde selectiegesprekken: 3e week maart.
•    Afronding procedure en benoeming: eind maart.

Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd de eventueel al bekende data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda.  

7    Informatie

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Reian Gerrits en Mathé Arends consultants bij de Galan Groep. We nodigen je graag uit om contact met ons op te nemen als je meer over de inhoud van de functie en organisatie wilt weten. We zijn bereikbaar via 035-6948000.
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000