Sectorhoofd Strategie en Opgaven
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1    Achtergrond van de functie

Eindhoven is booming! Er vindt de komende jaren een gigantische schaalsprong plaats en economisch is Eindhoven een van de meest krachtige en innovatieve motoren van Nederland. Zo’n enorme ontwikkeling doet uiteraard ook een groot beroep op onze gemeentelijke organisatie. 

De ambities van de stad vragen om een organisatie met grote focus en professionaliteit. De directie zet daarom volop in op het matchen van de toekomstige opgaven met wat dat vraagt aan ontwikkeling van de organisatie. De vraag wat voor stad Eindhoven in de nabije toekomst wil zijn, vraagt om samenhang in visie en strategie. De komende jaren bouwen we het vermogen daartoe van de hele organisatie verder uit.

Om ervoor te zorgen dat we daarbij de juiste focus aanbrengen en houden, is de sector Strategie en Opgaven (S&O) opgericht. De sector S&O is de verbinder in het verder ontwikkelen en realiseren van het strategisch vermogen in de organisatie. Het is daarmee het epicentrum van kennis, kunde en capaciteit. Waar invulling wordt gegeven aan het hele proces van het identificeren en uitwerken van strategische ontwikkelingsvragen tot aan de vertaling naar (concrete) doelstellingen en programma’s voor de lijnorganisatie.

We zijn op zoek naar een sectorhoofd voor  deze nieuwe sector. Een eigentijdse professional met kennis en ervaring van grootstedelijke visieontwikkeling en strategische ontwikkelopgaven en iemand die in staat is om de voorliggende – niet geringe – opgaven binnenshuis te voorzien van een volgende impuls en daarna tot realisatie voor de stad weet te brengen.

Iemand die zaken gedaan krijgt in een dynamische politiek-bestuurlijke organisatie en dat in samenwerking met anderen doet. Met visie en inspiratiekracht en die in eendracht weet te komen tot een breed gedragen visie op een nog mooier Eindhoven.

Kortom, een teamspeler met passie voor de inhoud en een inspirator met verbindende kwaliteiten.

2    De functie zelf

Context bij de functie

Onze stad heeft zich in het afgelopen decennium meer en meer ontwikkeld tot een unieke wereldse stad. Geen wereldstad, maar wel een stad met een grootstedelijk klimaat en een belangrijke spilfunctie in de Brainport-regio, die met trots de mainport status draagt.

We staan in Eindhoven aan de vooravond van een nieuwe fase in de ontwikkeling van onze stad. Eindhoven is aantrekkelijk en blijft groeien. Het aantal inwoners is de afgelopen jaren toegenomen. Het aantal bedrijven en mensen die Eindhoven bezoeken groeit. De goed draaiende economie is hier een aanjager van.

De prognose is dat er in 2040 ongeveer 300.000 inwoners zullen zijn. De snelle groei van de stad brengt bijbehorende complexe opgaven met zich mee zoals een grote woningbouw- en bereikbaarheidsopgave, de klimaat gerelateerde opgaven en de opgave om de groei van de stad ten goede te laten komen aan alle inwoners.

Samenwerking met lokale, provinciale en nationale partners, zowel privaat als publiek wordt steeds belangrijker. Van de gemeente wordt verwacht dat zij meer en meer in staat is tot strategische sturing en tot integrale oplossingen te komen. Dit vereist een omslag in focus, werkwijze en cultuur. Vandaar dat de directie op dit ogenblik een proces van heroriëntatie op de toekomstige opgaven in gang heeft gezet, gericht op deze noodzakelijke vernieuwing.

In het denken van de directie is de rol van de sector Strategie & Opgaven daarbij randvoorwaardelijk. De sector heeft een verantwoordelijkheid voor het ecosysteem van strategen (binnen en buiten de sector) binnen de gemeente, zodat er vak en discipline overstijgend en over de sectoren heen kan worden samengewerkt.

Daarmee heeft de sector een belangrijke spilfunctie binnen de organisatie. In deze functie maakt het sectorhoofd dan ook onderdeel uit van onze topstructuur, rapporteert deze direct aan de Gemeentesecretaris en ook in bestuurlijke zin zijn er directe contacten met het college van B&W. Natuurlijk werkt het sectorhoofd daarbij ook nauw samen met de leden van de directieraad.

De sector S&O werkt aan:

 • Visie ontwikkeling & strategiedefinitie en advisering over herijking, prioriteitstelling, besturing en monitoring.
 • Verkenning en monitoring van trends en ontwikkelingen inclusief impactduiding.
 • Het definiëren van strategische opgaven, ontwikkelpaden en programmalijnen, vertaald in een advies voor besluitvorming door DR en bestuur. Deze opgaven zijn gericht op het operationaliseren van de strategische doelen van de gemeente.
 • Strategische dossiers die verdere uitwerking behoeven.
 • De inzet van strategische Samenwerking & Public Affairs.
 • Inhoudelijk advies voor DR en Bestuur op bovenstaande onderwerpen.

Deze bundeling aan activiteiten stimuleert de inhoudelijke strategieontwikkeling, de ontwikkeling van en sturing op lange termijndoelen en strategierealisatie, o.a. via de complexe opgaven in de stad. S&O bewaakt en rapporteert daarnaast over de voortgang op de strategisch gewenste ontwikkeling. Het bevordert de samenwerking en is daardoor goed op elkaar en op de strategische opgaven afgestemd.
Daarmee draagt S&O belangrijke verantwoordelijkheid voor het organiseren van de infrastructuur en het actueel houden van de benodigde randvoorwaarden (systeem, proces, beleid, tooling etc.), zodat de uitvoerend verantwoordelijken de resultaten keer op keer kunnen realiseren.

Het Team
De sector S&O is een nieuwe sector en is nog ontwikkeling met het doel om deze sector in de toekomst een duidelijke en robuuste  plaats in de organisatie te geven. Nog niet alles is daardoor op dit moment al duidelijk. Het sectorhoofd geeft leiding aan de afdelingshoofden van de sector S&O en heeft een HR verantwoordelijkheid voor de programmadirecteuren van de grote opgaven van de gemeente. Zij werken op hun beurt nauw samen met de strategisch adviseurs binnen de afdeling en met betrokkenen uit andere organisatieonderdelen binnen de gemeente.

Je taakgebieden
Als sectorhoofd Strategie & Opgaven: 

 • Voer je regie over en draag je systeemverantwoordelijkheid voor het strategieproces. Je bent verantwoordelijk voor de advisering op de strategische dossiers en opgaven richting het college van B&W (samen met de Directieraad) en zorgt dat het bestuur integrale afwegingen kan maken en strategische kaders kan scheppen met het oog op de korte en lange(re) termijn.
 • Heb je een duidelijke visie op grootstedelijke strategieontwikkeling en lever je met de afdeling een significante bijdrage aan de visie en lange termijn koers van de stad. Je bent (mede)verantwoordelijk voor de planvorming en realisatie van de (strategische) doelen voor stad en organisatie en stuurt daarbij op uitvoering van het bestuursakkoord en het concernplan.
 • Geef je op natuurlijke wijze leiding en zorg je voor een goede bedrijfsvoering binnen S&O. Je hebt daarin een voorbeeldrol; de (her)positionering van jouw sector en rol is het beginpunt van een grotere(re) verandering in de organisatie op het gebied van strategisch en integraal werken. Daarin heb je organisatiebreed dan ook een belangrijke signalering- en doorbraakfunctie op inhoud en proces.
 • Je zorgt voor  integraliteit van werken en een goede afstemming tussen S&O en de rest van de organisatie. Dit doe je door het inrichten van goed functionerende overlegstructuren en het maken van heldere procesafspraken. Je zorgt voor regie, draagvlak en aanhaking van de andere gemeenteonderdelen op inhoud en proces. Je zorgt voor de juiste tooling en methodieken, borgt en bewaakt integraliteit in het gebruik ervan binnen de gehele portfolio en voert hierover zonodig het goede gesprek. Je matcht en bewaakt daarbij integraliteit en continuïteit van de bestuurlijke en organisatorische opgaven. Je bent eindverantwoordelijk voor die strategische dossiers die expliciet bij S&O belegd zijn.
 • Je stimuleert de groei en ontwikkeling van je medewerkers en zorgt voor een veilige, daadkrachtige en resultaatgerichte werkomgeving waarbinnen zij hun talenten optimaal kunnen inzetten, zich verantwoordelijk en prettig voelen en in het belang van het collectief, aanspreekbaar zijn op (de resultaten van) hun werkzaamheden.
 • Je bent in- en extern verantwoordelijk voor de aansluiting van de Gemeente Eindhoven op de belangrijke strategische netwerken (SGE, MRE, Brabantstad, Triple Helix Brainport regio) en daarbij belangrijke partners (o.a.: Rijk, EU, verbonden partijen, Provincie, gemeenten, sociale partners).


De functie-eisen

 • Je beschikt over een WO werk- en denkniveau en bent analytisch, plan- en procesmatig sterk.
 • Je hebt brede kennis van en leidinggevende ervaring in strategieontwikkeling binnen het overheidsdomein of binnen een andere, grote maatschappelijke organisatie en bij voorkeur in het ontwikkelen van (groot)stedelijk gebied en alle daaraan verbonden strategische uitdagingen. Je hebt eerder organisatieonderdelen en strategie-teams (door)ontwikkeld en bent bekend met de bijbehorende veranderkundige opgave(n).
 • Je bent bekend met strategische (groei-)scenario’s, investeringsstrategieën, verandermanagement, portfoliomanagement en risicomanagement en hoe deze zaken kunnen worden ingepast op de korte en lange(re) termijn.
 • Je bent een strategische denker en gesprekspartner en in staat je overstijgende visie te vertalen naar de realisatie van strategische doelen.
 • Je bent communicatief vaardig; je overtuigt anderen op basis van de inhoud en weet als inspirerend leider mens en organisatie (in en extern) in beweging te krijgen.
 • Je voelt je prettig in een breed, divers speelveld en je opereert gemakkelijk op verschillende niveaus. Rekening houdend met de verschillende belangen ben je in staat om vanuit de gemeenschappelijke deler zowel impact te hebben als de verbinding te maken.
 • Je weet in hectische tijden de rust en het overzicht te bewaren en straalt dit ook uit binnen de organisatie.
 • Je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving en beschikt over een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

3      Wat hebben we jou te bieden

Een baan waarmee je impact hebt op de stad en de gemeente Eindhoven. En een informele organisatiecultuur, waar oog is voor een goede werk- en privébalans. Verder mag je rekenen op:

 • Een tijdelijk of vast contract, Eindhoven gaat graag een meerjarig commitment met je aan.
 • Een salaris op cao-niveau schaal 16 (tussen € 6.439,- en € 9.178,- bruto per maand bij 36 uur per week).
 • 26 vakantiedagen per jaar (als je fulltime werkt). Hiernaast kun je ADV dagen opbouwen en zo in totaal ongeveer 10 weken verlof opnemen per jaar. Werk je in deeltijd, dan is dat natuurlijk naar rato.
 • Een vrij besteedbaar bedrag van 17,05% van je brutosalaris. Dit bestaat onder andere uit de vakantie- en eindejaarsuitkering.
 • Een vergoeding als je met het OV reist. Of een vergoeding als je ’groen’ reist. Dus als je wandelt, fietst of per e-bike komt.
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen door cursussen en trainingen.
 • Een werkplek in het centrum van Eindhoven. Ook kun je thuiswerken.


Ben jij ons nieuwe Hoofd Strategie & Opgaven?
Wij maken samen Eindhoven. Een wereldspeler die barst van de kennis, creativiteit en kunde. En van de energie. Met diezelfde energie werken wij aan de stad van vandaag én de toekomst. Werken voor de gemeente Eindhoven is veelzijdig, concreet en heeft betekenis.
Voor de meeste functies, zo ook voor deze functie, geldt dat hybride werken mogelijk is. Medewerkers zullen daarom minder vanuit kantoor en meer online werken. Dit betekent minder reistijd en reizen. Breng je de juiste expertise mee, maar woon je wat verder weg? Dan nodigen we jou van harte uit om ook te reageren op deze mooie inhoudelijke uitdaging! 
Diversiteit en inclusie vinden we heel belangrijk. Bij ons is ruimte voor iedereen. We zijn blij met de verschillen tussen onze medewerkers. Die hebben we het liefst net zo groot als die in onze stad en regio. Want juist doordat we verschillend zijn, maken we samen onze grote plannen waar. Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Lees dan de verhalen van onze medewerkers op www.werkenvooreindhoven.nl.

4    Hoe verloopt het selectieproces

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Walter Huurdeman en Gerard Kuipers van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met (in potentie) voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de gemeente Eindhoven.

Planning

Sluiting reactietermijn: 24 september
Voorselectiegesprekken met Walter Huurdeman en Gerard Kuipers: week 39/40
Eerste ronde selectiegesprekken: week 41
Tweede ronde selectiegesprekken: nader te bepalen
Gesprek eind kandidaat: nader te bepalen
Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

We hebben in deze profielschets reeds een aantal van de opgaven voor deze functie beschreven. In plaats van een motivatiebrief willen wij jou uitdagen om daarop te reflecteren aan de hand van onderstaande vragen:

 • Wat is jouw visie op Strategie & Opgaven voor onze stad en hoe vertaal je dit naar strategische sturing en integrale oplossingen?
 • Hoe zie je jouw rol als Hoofd Strategie & Opgaven bij de doorontwikkeling van de organisatie en de groei die erbij hoort?
 • Hoe zorg jij ervoor dat de sector Strategie & Opgaven excellent gaat functioneren?

5      Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000 of direct met Walter Huurdeman (06-302 17 589) of Gerard Kuipers (06-215 77 274).


 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000