Rector Farel College
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1 Over de school

Het Farel College is een open, christelijke school in Amersfoort met een mavo-, havo- en vwo-afdeling. Er werken 180 medewerkers die er op gericht zijn om 1.428 leerlingen zichzelf in relatie tot de ander en de wereld te laten ontplooien.

Het Farel college is een inclusieve school, die vanuit een heldere visie een consistente koers vaart, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling. Een en ander is vastgelegd in een Meerjarenbeleidsplan (MJBP) dat van 2018-2022 loopt en met een jaar verlengd wordt. De school is financieel gezond en wordt goed gewaardeerd door ouders, leerlingen en inspectie. Twee van de drie afdelingen hebben het predicaat excellent.

De leerlingpopulatie en het docentencorps is een afspiegeling van de samenleving. Iedereen voelt zich en is welkom bij het Farel College. Medewerkers staan voor elkaar klaar, gaan vol voor de leerling, die veel ruimte krijgt, en hebben passie voor onderwijs.

Missie en visie
‘Om te kunnen functioneren in een steeds complexere wereld is het van groot belang dat leerlingen zelf de verantwoordelijkheid leren nemen voor hun leerproces, waarbij zij hun grenzen verleggen in relatie tot de ander en de wereld om hun heen.’

Deze missie en visie worden ten volle omarmd en bewaarheid binnen de school. Farel College beschikt over twee locaties, waarbij de hoofdlocatie recent verbouwd is.

2 Aanleiding en achtergrond vacature rector

De huidige rector heeft per 1 oktober 2021 een nieuwe functie aanvaard. De plaatsvervangend rector zal binnen drie jaar met pensioen gaan. Zij hebben in de afgelopen negen jaar waarin zij samenwerken een hele goede, leerling gerichte en inclusieve school, neergezet. Vanuit een stevige, innovatieve, onderwijskundige visie.

Om leiding te geven aan de volgende ontwikkelingsfase voor het Farel College zoeken wij een VERBINDENDE RECTOR (minimaal 0,8 fte, standplaats Amersfoort) die samen met het team de huidige koers doorzet, en verankert. De kwaliteit, de leerlingaantallen en excellentie behoudt en de onderwijsvisie gericht op meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij leerlingen, door vertaald naar de schoolorganisatie. Naar een helder speelveld met meer ruimte en verantwoordelijkheid voor teams en een stevigere positionering en organisatie van de ondersteuning. En hierbij een agenderende, faciliterende en in- en extern verbindende rol vervult.

3 Structuur

Het Farel College heeft een platte organisatiestructuur, bestaande uit een rector, plaatsvervangend rector, teamleider brugklas, teamleider mavo, teamleider havo onderbouw en teamleider havo bovenbouw, teamleider vwo onderbouw en teamleider vwo bovenbouw. Het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) valt onder de coördinerend afdelingsleider. Hij stuurt 33 medewerkers aan, verdeeld over circa 14 vakgebieden.

Elke afdelingsleider stuurt een team van circa 22 docenten aan en is verantwoordelijk voor personeel, onderwijs, kwaliteit en leerlingen. Zij worden hierin ondersteund op het gebied van kwaliteit, personeelscoaching, HR en PR/Communicatie. Zij hebben daarnaast een kleine lestaak.

Rector, plaatsvervangend rector en afdelingsleiders overleggen wekelijks in het MT.

Momenteel vervullen de rector en plaatsvervangend rector ook deze rol voor het Oostwende college, een brede christelijke school voor voortgezet onderwijs in Bunschoten met 406 leerlingen en een ondernemend profiel. Ook delen van de ondersteuning voor Oostwende College worden binnen het Farel College uitgevoerd. Het Oostwende College bevindt zich in een traject van verdere verzelfstandiging. Sinds eind vorig jaar voert de locatiedirectie de gesprekken over thema’s als onderwijs, identiteit en communicatie direct met het bestuur. Momenteel wordt onderzocht hoe en in welke mate deze ontvlechting kan plaatsvinden. Hierbij zullen delen van de ondersteuning gedeeld blijven.

Het Farel College is aangesloten bij de Meerwegen scholengroep, die eigentijds christelijk voortgezet onderwijs verzorgt in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. De scholengroep bestaat uit zeven goede, apart gepositioneerde, scholen met veel ruimte en een eigen profiel: het Corderius College, het Corlaer College, het Oostwende College, het Farel College, Het Element en Accent praktijkonderwijs en Pro33.

De Meerwegen scholengroep valt onder de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE). Het College van Bestuur van deze stichting is eindverantwoordelijk voor het beleid van de scholen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur.

De rectoren/directeuren van de zeven scholen vormen samen met de bestuurder het Centraal Management Overleg (CMO) en vergaderen driewekelijks. Daarnaast participeren zij in expertisegroepen die met name op bedrijfsvoeringsgebieden voor beleidsvoorbereiding en -afstemming zorgen. Hierin worden zij ondersteund door externe deskundigen en medewerkers van het stafbureau van de Meerwegen scholengroep.

De scholen hebben een grote mate van zelfstandigheid, binnen de ruime kaders en heldere spelregels vanuit de Meerwegen scholengroep.

4 Taken en verantwoordelijkheden

De rector heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 1. Geeft leiding aan het Farel college, en in de huidige situatie aan de locatiedirecteur van Oostwende college, en is eindverantwoordelijk voor het Farel college;
 2. Draagt als lid van het CMO medeverantwoordelijkheid voor Meerwegen als geheel en adviseert het bestuur over strategische onderwerpen die vervolgens op schoolniveau worden vertaald en geïmplementeerd;
 3. Geeft leiding aan de verdere implementatie van de Farel brede strategie gericht op ruimte voor teams, eigen initiatief, gespreid leiderschap en professionele cultuur;
 4. Is boegbeeld voor PR en de identiteit van de school en ziet toe op een goede aansluiting met/op het aanleverende- en afnemende onderwijsveld.

In de huidige situatie vervullen de rector en plaatsvervanger ook nog inhoudelijke portefeuilles. De rector stuurt Financiën en HR (onder andere benoemingen) en OOP, via de afdelingsleider, aan. Daarnaast is hij Meerwegen breed voorzitter van de expertisegroep HR en lid van de expertisegroep Financiën. De plaatsvervangend rector heeft zorg, organisatie, ICT, communicatie en werving in portefeuille. Vanwege zijn langdurige absentie (totaal 15 maanden) zijn er schuivende panelen op dit vlak en heeft het MT meer zaken op zich genomen. De komende periode wordt ook onderzocht wat, in lijn met de ambitie tot meer gespreid leiderschap, een goede structuur en portefeuilleverdeling zal zijn voor de toekomst, alsmede welke organisatie van de bedrijfsvoering het beste past.

5 Ontwikkelingen

 • Door schuivende panelen met Corona, de absentieperiode van de plaatsvervangend rector, het naderende vertrek van de rector en de invoering van onderwijskundige vernieuwingen is er behoefte aan explicitering van taken en rollen en een helder speelveld;
 • Dit speelt o.a. binnen het MT, waar in het verleden veel wisselingen zijn geweest en waar nu een relatief jong team zit die in de afgelopen periode meer taken en rollen hebben opgepakt en er in de toekomst naar verwachting nog meer bij krijgen in het licht van de ambitie naar meer gespreid leiderschap. Men zoekt naar de verhouding tussen schoolbrede kaders en ruimte voor teams en hoe hier als MT en schoolbreed invulling aan te geven; Dit vraagt en heeft al aandacht én heeft in de toekomst blijvende aandacht nodig;
 • Daarnaast vraagt het OOP aandacht. Ook hier zijn wisselingen geweest, zowel ten aanzien van de aansturing als de portefeuilleverdeling. Er is sinds een jaar een nieuwe leidinggevende. Er is een roep om met een frisse blik naar de bedrijfsvoering te kijken of deze voldoende is meegegroeid met de organisatie en wat er voor nodig is om deze beter te laten aansluiten op de missie en visie en omvang van de school. Uitdaging is om hen beter in positie te brengen, en de onderlinge verbinding en die met het MT te versterken zodat er meer oog is en een betere balans komt voor de bedrijfsvoering consequenties van onderwijskundige keuzes;
 • In de huidige situatie vervullen de rector en zijn plaatsvervanger ook deze rol voor het Oostwende College. Dit kost de rector ongeveer ¾ dag per week. Het is de intentie om het Oostwende College, losser te positioneren waardoor deze taak wegvalt/minder wordt. Er zal ten minimale een ‘shared services‘ relatie blijven bestaan. Hoe en in welke mate dit kan, zal een opdracht worden voor én de rector en de locatiedirecteur van het Oostwende college.

6 Besturingsopgave

Meer ruimte voor teams, eigen initiatief, gespreid leiderschap, teamontwikkeling, feedbackcultuur, en het tegen het licht houden van de structuur en ondersteuning en de relatie met Oostwende College kenmerken de opgave voor de volgende fase.
Gebaseerd op de gedragen Visie, gericht op borging, verankering en implementatie met oog voor differentiatie, draagvlak en draagkracht.
Met behoud van de inclusieve, leerlinggerichte cultuur, de kwaliteit, excellentie en leerlingaantallen en een gezonde financiële huishouding.
(In de afgelopen twee jaar is er een lichte daling geweest in het aantal leerlingen. Deze is gemaximeerd op ongeveer 1.500, onder andere vanwege de omvang van het gebouw. Nieuwbouw zit in de planning, maar vindt pas over 10-12 jaar plaats).

7 Profiel

Om leiding te geven aan deze opgave zoekt het Farel College een stevige, enthousiaste rector die coachend en faciliterend leiding geeft aan de school. Een mensenmens, die open, toegankelijk en betrokken is. Die kan loslaten en goed kan delegeren en het proces naar meer gedeeld leiderschap weet te faciliteren. Die vanuit overtuiging, talentontwikkeling en eigenaarschap stimuleert en vertrouwen geeft. Iemand met oog, oor en hart voor de leerling en het personeel. Iemand die ervaring heeft met onderwijsinnovatie en het vergroten van eigenaarschap. Die op een effectieve, efficiënte en eigentijdse manier in staat is om de kennis en expertise op dit vlak binnen de school te mobiliseren en te richten. Een uitstekende communicator, die zorgdraagt voor een heldere koers en kaders. Een stevige, empathische gesprekspartner. Rol- en koersvast, met oog en begrip voor de diverse belangen en ontwikkelsnelheden. Iemand die gevoel heeft voor en belang hecht aan bedrijfsvoering en de consequenties doorziet van onderwijskundige besluiten voor bedrijfsvoering en vice versa en daarin de balans bewaakt.

8 Wat vragen wij?

 • Academisch werk-denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een onderwijsmaster (MEL, MEM, MPM, et cetera);
 • Relevante werkervaring in het leidinggeven op een (VO) school, van enige omvang en complexiteit;
 • Kennis van en ervaring met eigentijds onderwijs/onderwijsvernieuwing;
 • Bekend/ervaring/affiniteit met alle sectoren (mavo/havo/vwo);
 • In- en extern verbindende kwaliteiten;
 • Op een constructieve manier staan voor de belangen van zowel de school als de Meerwegen scholengroep;
 • Goed in verandermanagement, organisatiekunde en leiderschapsontwikkeling;
 • Echt financiën/bedrijfsvoering snappen, waarderen, positioneren en kunnen organiseren;
 • Een koers- en rolvaste persoonlijkheid die vanuit een heldere visie op onderwijs en sturing op een prettige manier kaders en standaarden handhaaft en mensen in positie brengt en houdt en eigenaarschap stimuleert, op basis van ervaring of natuurlijk gezag;
 • Vanuit overtuiging, bottom-up willen en kunnen sturen, de krachten in de organisatie ontsluiten en bundelen en de samenhang bewaken;
 • Een coachende, faciliterende stijl: ruimte en vertrouwen geven, kunnen delegeren, maar ook strak op proces en uitkomsten en verantwoording;
 • Organisatiesensitief zijn, oog en oor hebben voor de belangen en dynamiek binnen en tussen alle geledingen in de school en daarbuiten;
 • Open, inlevend, benaderbaar zijn, goed kunnen luisteren;
 • Voorbeeld en boegbeeld zijn voor de brede, inclusieve identiteit van de school en daar op een doorleefde wijze invulling aan geven;
 • Een uitstekende communicator die ouders, leerlingen en de verschillende doelgroepen mee weet te nemen/te betrekken in de ontwikkelingen/het ontwikkelen van de school;
 • Het belang van inspraak zien en daar actief op sturen;
 • Impact: een positieve eerste indruk op anderen, is zichtbaar, heeft uitstraling en komt geloofwaardig over;
 • Transparant: doet wat hij/zij zegt, zegt wat hij/zij doet; maakt inzichtelijk wat de consequenties zijn van keuzes voor betrokkenen.

9 Meerwegen/het Farel College biedt

Een kans om leiding te geven aan de volgende ontwikkelingsfase van deze excellente school. Een school met een uitstekend pedagogisch klimaat en een prettige werkomgeving met betrokken leerlingen, ouders en uitstekende, bevlogen en betrokken medewerkers. Een kans om met alle betrokkenen de visie door te vertalen en verder te implementeren. En de rust en de balans te realiseren voor zowel onderwijsteams als de ondersteuning om zich in lijn met de visie samen verder te ontwikkelen.
Binnen een bestuurlijke context met een helder speelveld en veel ruimte en uitstekende collega-scholen, waarvan en waarmee veel geleerd kan worden.

De functie is ingeschaald in schaal 15, cao VO. Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Naast deze goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn er nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en goede ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.

10 Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Coen Massier van de Galan Groep. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte, door hem voorgeselecteerde, kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij het Farel College.

Planning
Sluiting reactietermijn: 5 oktober 2021
Voorselectiegesprekken met Coen Massier: 7 en 8 oktober 2021
Eerste ronde selectiegesprekken Farel College: 14 oktober 2021
Tweede ronde selectiegesprekken: de middag van 26 oktober 2021
Arbeidsvoorwaardengesprek en afronding procedure: voor 1 november

Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

11 Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Coen Massier, partner de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000