Provinciesecretaris/Algemeen Directeur
(reactietermijn gesloten)

Introductie

‘Een doortastende en menselijke leider, die de ambtelijke organisatie en het politieke bestuur in staat stelt Limburg door grote transities te loodsen.’

1 Over Limburg

De provincie Limburg kenmerkt zich door een unieke combinatie van traditie en innovatie. Met haar 1,1 miljoen inwoners is het een prachtig en onderscheidend deel van Nederland, waar kwaliteit van leven echt betekenis heeft. De unieke natuur, diversiteit in landschappen, eigen taal en rijke tradities vormen het levende decor van een regio die zichzelf telkens weer opnieuw uitvindt. Met de vier Brightlands Campussen als innovatieve aanjagers op het gebied van circulariteit, voeding en gezondheid. Daar komen wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen.  

Limburg is dankzij haar unieke internationale ligging, aan de rand van Nederland en in het hart van Europa, een thuishaven voor talrijke industrieën, en een bakermat van economische en wetenschappelijke samenwerkingen. Zelfs onder de grond, waar wij hopen in de toekomst de Einstein Telescope te realiseren, zodat Limburg uitgroeit tot de plek waar de raadsels van ons heelal worden ontrafeld. 

2 De opdracht 

Als nieuwe Provinciesecretaris/Algemeen Directeur wacht u een even pittige als boeiende opgave. Grote transities rond bijvoorbeeld energie en stikstof kunnen niet worden gerealiseerd zonder een actieve rol van de Provincie. Sterker nog: in veel van die transities ligt de regie van de uitvoering in de regio. Dat stelt nieuwe eisen aan mensen en organisatie, aan beschikbare kennis maar ook aan leiderschap en eigenaarschap in alle geledingen. 
Gelukkig zijn wij goed voorbereid; de zittende directie heeft in de voorbije periode op basis van een heldere organisatievisie een krachtige en wendbare organisatie neergezet. Daar mag een nieuwe inspirerende leider nu sturing aan gaan geven.  

In de functie van Provinciesecretaris/Algemeen Directeur wordt het uw rol om: 

 • Limburg mede door een aantal fundamentele transities te leiden; 
 • De provinciale organisatie daarop verder toe te rusten; 
 • Specifieke aandacht te hebben voor verdere ontwikkeling van ambtelijk-bestuurlijk samenspel; 
 • Boegbeeld te zijn van een cultuur waarin professionaliteit, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid centraal staan; 
 • Politiek-bestuurlijke keuzes voor te bereiden, in een zeer divers politiek speelveld en met financiële middelen die steeds krapper worden; 
 • De Provincie en haar partners in staat te stellen succesvol aanspraak te maken op fondsen in de Euregio, Brussel en Den Haag; 
 • En bovenal: mens tussen de mensen te zijn. 

3 Bestuur en samenwerking 

Provinciale Staten vormen het hoogste bestuursorgaan van Provincie Limburg en vertegenwoordigen haar inwoners. De Staten bepalen de inhoudelijke hoofdlijnen van het beleid en houden hier toezicht op. Het dagelijks bestuur van de provincie ligt in handen van het College van Gedeputeerde Staten, dat op dit moment bestaat uit zes gedeputeerden en de Commissaris van de Koning, de Gouverneur, die zowel voorzitter is van dit College als van Provinciale Staten. Het College is verantwoordelijk voor uitvoering van het provinciale beleid, rijksregelingen en wettelijke taken, beheert de eigendommen en deelnemingen van de Provincie, en houdt toezicht op de financiën van de Limburgse gemeenten. 

Het huidige Collegeprogramma en daarop gebaseerde beleidskaders vormen een ambitieuze basis onder de samenwerking met de vele partners waarmee de Provincie het Limburgse belang dient. Trots en met de wil om concreet impact te realiseren voor Limburg en de Limburgers. In maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats, waarna er een nieuw College zal worden gevormd rond een nieuw programma.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 1.000 medewerkers die met hun expertise het bestuur ondersteunen bij resultaatgerichte beleidsadvisering, -ontwikkeling en -uitvoering op alle relevante gebieden. Collega’s die gewend zijn om met elkaar en met maatschappelijke partners bij te dragen aan een duurzame regionale economie, een vitale samenleving en een plezierige leefomgeving. Elke dag opnieuw. 

4 Provinciesecretaris/Algemeen Directeur 

Als Provinciesecretaris/Algemeen Directeur geeft u leiding aan de ambtelijke organisatie en vormt u de verbindende schakel tussen het college van Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. 

U bent Secretaris van het College van Gedeputeerde Staten en daarmee de eerste adviseur van het College en de Gouverneur bij de uitvoering van hun taken. U zorgt voor de samenwerking met de Statengriffie en de samenwerking met het Kabinet waar de ambtelijke verantwoordelijkheid is belegd voor de rijkstaken van de Gouverneur.

In de rol van Algemeen Directeur bent u eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie, als aanvoerder van een vierhoofdig directieteam. Concreet betekent dat: inrichten en sturing geven aan de organisatie voor het opstellen en uitvoeren van de beleidskaders en wettelijke taken, het zorgen voor een transparant en veilig werkklimaat en het richting geven aan de verdere organisatieontwikkeling. Als WOR bestuurder voert u constructief overleg met de Ondernemingsraad. 

De Algemeen Directeur is het boegbeeld van de organisatie en heeft een cruciale rol in het initiëren van samenwerkingsverbanden met externe partijen op regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau.

5 Het profiel

Als Provinciesecretaris/Algemeen Directeur beschikt u over: 

 • Ruime kennis van en ervaring in een vergelijkbare positie binnen een politiek-bestuurlijke omgeving; 
 • Leidinggevende ervaring binnen een qua omvang en complexiteit vergelijkbare (overheids)organisatie; 
 • Aantoonbare ervaring in het richting geven aan en aansturen van organisatieontwikkelprocessen; 
 • Een sterk ontwikkelde politieke antenne vanuit een politiek-neutrale positie; 
 • Een uitstekend gevoel voor integriteit en een aantoonbaar vermogen om dilemma’s op het gebied van integriteit en bestuurscultuur te agenderen en bespreekbaar te maken;  
 • Inhoudelijke kennis op het gebied van de huidige maatschappelijke opgaven; 
 • Relevante en actieve netwerken op regionaal, provinciaal en landelijk niveau en de ambitie en competenties om deze uit te breiden; 
 • Een flinke dosis natuurlijk leiderschap en natuurlijk gezag zowel naar de organisatie als naar de externe partners; 
 • Vaardigheid om, met behoud van eigen autoriteit, om te gaan met het gezag van het politieke bestuur, aan te voelen wat voor bestuurders relevant is en waar nodig tegenspraak te leveren; 
 • Goed ontwikkeld gevoel voor staatsrechtelijke en juridische verhoudingen; 
 • Hoge mate van zelfreflectie en sterk gevoel voor menselijke maat; 
 • Humor en relativeringsvermogen; 
 • Doorzettingskracht, besluitvaardigheid en mensgerichtheid; 
 • Binding met de diverse karakteristieken van Limburg. 

6 Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. Provincie Limburg biedt een aanstelling in schaal 18. 

Tevens een Individueel Keuze Budget (IKB) van circa 22%, inclusief vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop uw vaste salaris en kunt u laten uitbetalen wanneer u hier behoefte aan heeft. Of u kunt het inzetten voor de aankoop van bijvoorbeeld een fiets, sportabonnement of extra verlof; 
Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,– voor de looptijd van 5 jaar.

7 Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Ton Hardonk van de Galan Groep. Zij zullen gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte, door hen voorgeselecteerde, kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de Provincie Limburg. 

Planning
Start (media)werving: 28 september 2022
Sluiting reactietermijn: 14 oktober 
Voorselectiegesprekken met Ronald Bruin en Ton Hardonk: 21 en 28 oktober
Eerste ronde selectiegesprekken: 7 november
Tweede ronde selectiegesprekken: 17 november
Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen  
Beoogde datum indiensttreding: 1 februari 2023 (of zoveel eerder als mogelijk)

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld.

8 Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ronald Bruin of Ton Hardonk, partners van de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.


 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000