Lid RvT, beoogd voorzitter auditcommissie

Introductie

1.    Aventus

De organisatie
Aventus is een school voor het middelbaar beroepsonderwijs, nieuwkomersonderwijs en vavo met locaties in de stedendriehoek Apeldoorn (hoofdlocatie), Deventer en Zutphen. Op deze locaties biedt Aventus 170 verschillende opleidingen aan voor bijna 12.000 studenten en deelnemers. 1.200 collega’s en 4.300 bedrijven in de regio maken samen dit onderwijs mogelijk.  

Missie 
Aventus laat zien hoe mooi en uitdagend beroepsonderwijs is en stimuleert daarmee elke dag de groei van het individu, het bedrijfsleven en de samenleving. 

Visie 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze studenten voor een succesvolle (leer) loopbaan toekomstgerichte vakkennis en persoonlijke en sociale vaardigheden moeten meegeven. Dit hebben zij nodig in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Aventus biedt passend onderwijs en leidt studenten op tot knowmad: iemand die de regie pakt over zijn eigen ontwikkeling en leerproces en die zich makkelijk aanpast door nieuwe dingen te leren, of juist af te leren. 

Strategische koers 
Aventus biedt onderwijs voor de toekomst en werkt hiervoor vanuit haar strategische koers aan de volgende pijlers:

 1. Samen werken aan een goede school – Wij gebruiken elkaars kracht en talent en werken samen aan een goede school. Wij blijven ons ontwikkelen.
 2. Thuis bij Aventus – Een veilige thuisbasis om te experimenteren met kennis en gedrag.
 3. Jouw route voor maximale groei – Wij hebben aandacht voor ieders behoefte in ons flexibele onderwijs.
 4. Klaar voor je toekomst – Wij spelen in op wensen en uitdagingen uit het werkveld.
 5. Een leven lang ontwikkelen – Wij leiden studenten op voor een loopbaan waarin zij zich blijven ontplooien. Ook als collega blijf je hier een leven lang leren. 

Eind 2021 is Aventus gestart met de ontwikkeling van de nieuwe strategische koers voor 2023-2026. Zij laat zich hierbij inspireren door ‘MBO in 2030’. Hierin heeft het ministerie van OCW samen met het onderwijs en bedrijven de toekomstvisie voor het mbo geschetst. Kernbegrippen zijn: innovatief beroepsonderwijs, gepersonaliseerd leren, validatie van leeropbrengsten, werken in een regionaal ecosysteem en een regionale sociale en economische agenda. 


2.    Structuur


Aventus wordt bestuurd door een tweehoofdig, collegiaal, bestuur. De leden van het College van Bestuur zijn ieder voor zich én samen verantwoordelijk voor het totale beleid en rapporteren beiden aan de Raad van Toezicht. Medezeggenschap binnen Aventus wordt vormgegeven via de Ondernemingsraad en de Studentenraad. 


Het onderwijs wordt vorm gegeven door onderwijsteams binnen vijf onderwijssectoren: Creatieve Industrie, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, Techniek & Mobiel en MBO Basis & Lyceum. Elke sector wordt aangestuurd door een onderwijsdirecteur. Die op zijn/haar beurt weer onderwijsteams aanstuurt. De sectoren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het monitoren ervan.


Binnen Aventus zijn 5 diensten actief: Bedrijfsvoering, Finance & Control, Human Resource Management, Strategie & Onderwijs en Studentenservices. De diensten helpen de sectoren bij het vormgeven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en monitoren of de kaders van het College van Bestuur worden gerealiseerd.


Met de directeuren van de sectoren en diensten vormt het college van bestuur het Aventus managementteam (AMT). In het AMT adviseren de directeuren het college van bestuur. Het College van Bestuur stuurt op hoofdlijnen en schept kaders, en laat zich daarbij adviseren door het AMT. 


3.    Besturingsopgave 


Organisatieverandering: zorgdragen voor implementatie van de nieuwe koers
De huidige koers, kwaliteitsagenda en onderwijsvisie herbergen al veel ingrediënten passend bij de toekomstvisie MBO in 2030. In 2021 is gestart met het verkennen van het onderwijsteam van de toekomst. Hoe ziet zo’n team eruit? Wat betekent dit voor de aansturing en ondersteunende diensten van Aventus? Thema’s als eigenaarschap, onderwijs-kwaliteit, co-creatie, wendbaar zijn en regionaal denken en werken zijn bouwstenen voor de nieuwe strategie en zullen de agenda en opdracht voor het CvB voor een groot deel bepalen. 


Externe verankering 
Onderdeel van de bestuurlijke opdracht is het adequaat inspelen op snelle veranderingen in de arbeidsmarkt en het verder uitbouwen van de samenwerking met bedrijfsleven, (onderwijs)instellingen en overheid in de regio (Triple Helix, Economic Board etc.). Met bijzondere aandacht voor leven lang ontwikkelen, nieuwkomers en passend onderwijs/de zorgstructuur.


Lopende dossiers
Actueel is de afronding van het Osiris-traject, het verder invullen van LLO, het borgen van de nieuwe onderwijsvisie en de 1-2 sector, cybersecurity, duurzaamheid, het herijken van de vastgoedstrategie en het zijn van aantrekkelijk werkgever. Daarnaast start per 1 maart een nieuw lid CvB en is er in dit kader aandacht nodig voor onboarding, portefeuilleverdeling en teamvorming. Ook de dalende studenten aantallen en dalende inkomsten vragen aandacht. 


4.    Raad van Toezicht 


Taken
De Raad van Toezicht van Aventus heeft drie rollen: toezichthouder, adviseur en werkgever. Bij de invulling van die rollen en haar taken en bevoegdheden volgt de RvT de statuten van Aventus en de vigerende governancecode van de sector. Recent heeft de RvT in samenspraak met het CvB haar toezichtvisie uitgewerkt. Hierin definieert de RvT kort en krachtig haar zienswijze als het gaat om:


 1. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Aventus.
 2. Haar rollen en toegevoegde waarde.
 3. De dialoog met het college van bestuur en belangrijke stakeholders.
 4. De rol van de commissies.
 5. Haar eigen ontwikkeling en ondersteuning.
 6. Het afleggen van verantwoording.

Rolinvulling 
De RvT ziet het als haar primaire verantwoordelijkheid om integraal toezicht te houden op het bestuur en de organisatie en erop toe te zien dat het CvB de continuïteit, kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde van Aventus waarborgt. Daarnaast vervult zij de rol van adviseur/sparringpartner. Zij vult deze rol in, door in de overleggen met het CvB kritisch-constructief te reflecteren vanuit verschillende perspectieven. Hiertoe volgt de RvT relevante ontwikkelingen, zorgt ze dat ze in verbinding is met de belanghebbenden van Aventus en voert ze een open dialoog waarin ze voornamelijk vragen stelt. Zo komt de RvT tot beeld- en oordeelsvorming op basis waarvan ze voor het bestuur kan optreden als sparringpartner en in de rol van toezichthouder waar nodig kan bijsturen. In haar rol als werkgever van het bestuur ziet de RvT erop toe dat het CvB naar behoren functioneert met een bij de organisatie passende bestuursstijl en -cultuur. Hierbij kijkt ze zowel naar de bemensing als ontwikkeling. 


Samenstelling en zittingstermijnen
De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en streeft naar een pluriforme samenstelling, onder meer qua sekse, leeftijd, werkervaring en maatschappelijke positie en culturele en/of etnische achtergrond. De leden zijn complementair aan elkaar teneinde een scherp debat te kunnen voeren, zowel met elkaar als met het College van Bestuur. 


De Raad van Toezicht als geheel streeft er in haar samenstelling naar om de volgende kennis en ervaring af te dekken: onderwijs; ondernemerschap; governance; bestuur; sociaal perspectief (studenten, ouders, medewerkers, arbeidsmarkt); financiën en bedrijfsvoering in brede zin inclusief huisvesting en risicomanagement; HR/organisatie- en managementontwikkeling; innovatie; marketing en communicatie; IT. 


Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste één periode herbenoembaar. 


Commissies 
De Raad van Toezicht werkt met drie vaste commissies: een auditcommissie, onderwijscommissie en governancecommissie. De focus van de auditcommissie ligt op het brede terrein van gezonde en verantwoorde bedrijfsvoering. 
In de commissies van de RvT worden onderwerpen besproken en uitgediept. Ze staan in het teken van voorbereiding van de RvT vergaderingen en het adviseren van de raad als geheel; ze nemen geen besluiten. Commissies delen hun verslagen en adviezen met de raad. De adviezen worden onderbouwd, voorzien van de benodigde stukken en een eventuele mondelinge toelichting van de voorzitter van de commissie. Vervolgens worden in de RvT vergadering gezamenlijk besluiten genomen. 


Tijdsbeslag 
De Raad van Toezicht en de commissies van de RvT vergaderen meerdere keren per jaar. De vergaderingen vragen voorbereidingstijd. Daarnaast zijn er themabijeenkomsten en werkbezoeken. Een afvaardiging van de Raad van Toezicht overlegt tweemaal per jaar met een afvaardiging van de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Kandidaten dienen over de flexibiliteit en bereidheid te beschikken om indien nodig extra tijd te investeren.


Huidige situatie 
De leden van de Raad vormen een goed werkend team, weten elkaar gemakkelijk te vinden en delen met elkaar én met het College van Bestuur hun visie op beleid en strategie van Aventus, en de onderliggende waarden van de onderwijsinstelling. De werkrelatie tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur van Aventus geldt als open, transparant en constructief. Hetzelfde geldt voor de verhouding met de Ondernemings- en Studentenraad. De organisatie is financieel gezond en in control. 


In de Raad van Toezicht zijn momenteel de volgende perspectieven voldoende afgedekt: governance, bestuurlijke ervaring, onderwijs, ervaring als ondernemer in het bedrijfsleven, de verbinding met het regionale werkveld, huisvesting, ondernemerschap, innovatie en IT.


5.    Aanleiding vacature


Wegens het vertrek van het Lid RvT/voorzitter Auditcommissie vanwege het aanvaarden van een niet verenigbare functie, zoekt de Raad van Toezicht van ROC Aventus naar: 


Een lid Raad van Toezicht, voorzitter van de auditcommissie
die ervaring heeft als eindverantwoordelijke van de financiële/bedrijfsvoeringskolom binnen een complexe organisatie van enige omvang, die bekend is met auditcommissies,  in- en extern toezicht en voor wie financiën geen geheimen kent, maar snapt dat er meer is dan alleen financiën en een en ander in een context kan plaatsen van én de toezichthoudende rol én de  bedoeling van Aventus. 


Gegeven de huidige samenstelling van de RvT, gaat de sterke voorkeur uit naar een vrouw (en/of iemand die op een andere manier diversiteit toevoegt aan de Raad van Toezicht).


6.    Profiel


Algemeen profiel leden Raad van Toezicht 
Elk lid dient te voldoen aan het volgende algemene profiel: 


 • Vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de instelling te kunnen toetsen.
 • In staat zijn om met het bestuur mee te denken op strategisch niveau, waarbij de afzonderlijke leden van de Raad van Toezicht op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. 
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen, een eigen bijdrage kunnen leveren en open staan voor de inbreng van anderen. 
 • Goede sparringpartner van Raad van Toezicht, College van Bestuur en interne organisatie. Iemand die houdt van goede, open gesprekken en de kunst van het luisteren en doorvragen verstaat. Iemand die de overtuiging deelt dat een goed gesprek net zo waardevol of zelfs waardevoller is dan omvangrijke managementrapportages.    
 • Brede maatschappelijke betrokkenheid en visie: landelijke ontwikkelingen goed kunnen vertalen naar de organisatie. Betrokkenheid bij en affiniteit met de missie en het werkveld van Aventus.
 • Rolvast als toezichthouder, bekend met de ontwikkelingen op het vlak van corporate governance en beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand. 
 • Ervaring met innovatie, verandermanagement en ontwikkelingsvraagstukken in complexe organisaties. Operationele en tactische consequenties kunnen doorzien van strategische besluiten.  
 • Belang zien van een goede werking van de driehoek Raad van Toezicht/College van Bestuur/Ondernemingsraad – Medezeggenschap.

Profieleisen voor de beoogde voorzitter van de Auditcommissie


 • Ervaring met auditcommissies en in- en extern toezicht bij voorkeur vanuit een toezichthoudende rol of anders vanuit een eindverantwoordelijke/bestuurlijke (CFO)rol voor financiën/brede bedrijfsvoering binnen een complexe organisatie van enige omvang. 
 • Diepgaande kennis van en ervaring met financiën, brede bedrijfsvoering, risicomanagement en bij voorkeur compliance. Met oog voor zowel soft- als hardcontrols. 
 • Een positief – kritische teamplayer met begrip voor en affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Aventus en in staat om zaken, integraal, in samenhang te bezien.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre, dat geldt ook voor ervaring in het onderwijs en een RA achtergrond, onderwijskennis en in mindere mate de regio. 
 • Bij gelijke geschiktheid gaat de sterke voorkeur uit naar een vrouw.

Qua persoonsprofiel wordt gezocht naar een strategisch georiënteerde gesprekspartner. Een  teamplayer, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang. Maar ook autonoom is en in staat om de toezichthoudende rol binnen Aventus op een pragmatische en rolvaste wijze in te vullen en daarbij een voorzittersrol te vervullen in de auditcommissie.  


7.    Aventus biedt 


Een belangrijke, strategische rol om als werkgever, toezichthouder en klankbord van het College van Bestuur bij te dragen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht en besturingsopgave van Aventus. Binnen een leuk, stevig, professioneel en gedreven team aan toezichthouders die goed in verbinding staat met de organisatie, het CvB, medezeggenschap en stakeholders. 


Een lid van de Raad van Toezicht van Aventus ontvangt een jaarlijkse vergoeding van circa € 16.160,–. De vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld en in de jaarrekening vastgelegd en toegelicht.


8.    Planning


 • Sluiting reactietermijn: 11 januari.  
 • Voorselectiegesprekken met Coen Massier: 16 en/of 17 januari.  
 • Selectiegesprekken: 14 februari (gehele dag).
 • Voordracht aan collectieve RvT en eventueel andere gremia (nader te bepalen).
 • Beoogde benoemingsdatum: RvT (nader te bepalen).

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. 


9.    Informatie


Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Coen Massier, partner van de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000