Lid Raad van Toezicht
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1 Over Bindkracht10

Bindkracht10 ondersteunt met veel kennis en passie de inwoners van de gemeente Nijmegen. In 10 stadsdelen zet zij zich in om het talent van jongeren én volwassenen te versterken, ontmoeting te stimuleren, vragen te beantwoorden en hulp en ondersteuning te bieden. De activiteiten zijn altijd gericht op activering, participatie en op preventie: het voorkomen van de inzet van zorg. Dit doet Bindkracht10 met ruim 150 professionals (110 fte), geflankeerd door ruim 450 vrijwilligers en jaarlijks ongeveer 100 stagiaires.

Bindkracht10 heeft een goede naam en een gezonde financiële positie. In mei 2020 is de nieuwe bestuurder aangetreden en gestart met de opdracht om invulling te geven aan de volgende ontwikkelingsfase van Bindkracht10. Deze is gericht op het zijn van een innovatieve en wendbare welzijnsorganisatie die kan meebewegen op de (vele) ontwikkelingen in het speelveld en de vragen en behoeften van inwoners van Nijmegen, partners en subsidieverschaffers.

Bindkracht10 is in transitie
De visie en missie zijn inmiddels herijkt en een nieuwe strategie is geformuleerd waarbij Bindkracht10 gepositioneerd wordt als stevige partner in maatschappelijke coalities, op basis van haar deskundigheid. Door bundeling van kennis en expertise geeft Bindkracht10 antwoord op maatschappelijke vraagstukken en organiseert in samenwerking met partners dat inwoners elkaar ontmoeten en worden ondersteund en geholpen.

Deze externe positionering vraagt om de doorontwikkeling van de interne organisatie in lijn met deze doelstellingen en ambities. Er wordt, onder andere, extra geïnvesteerd in kennisontwikkeling en innovatie. Ook de structuur en de overlegstructuur wordt aangepast ten behoeve van een andere wijze van werken en samenwerken. Zowel intern als extern.

Als gevolg van het vertrek van een toezichthouder vanwege het einde van zijn tweede termijn, is de Raad van Toezicht op zoek naar een

lid Raad van Toezicht

Iemand die kennis heeft van het sociaal domein en welzijn en de veranderingen daarbinnen. Die de impact hiervan voor de veranderopgave in- en extern (organisatieontwikkeling), inclusief ketensamenwerking begrijpt. Die de kunst verstaat van het vragen stellen en kritisch durft te zijn vanuit een opbouwende toon en vanuit diverse invalshoeken kijkt en daarmee een bijdrage levert aan de organisatieontwikkeling en het toezicht.

2 De topstructuur van Bindkracht10

Bindkracht10 kent een eenhoofdig bestuur met een algemene strategische portefeuille. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht op basis van onder meer strategie, begroting en jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.

De bestuurder vervult een trekkersrol bij de bepaling van de strategische koers. Hij houdt bij de beleidsvorming en uitvoering van de bestuurstaken oog op het belang van Bindkracht10 in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en weegt zorgvuldig belangen af van allen die bij Bindkracht10 betrokken zijn. Zowel de Ondernemingsraad, het managementteam als de Raad van Toezicht spelen hierbij een belangrijke rol.

De organisatie is in transitie in anticipatie op de veranderingen in het sociaal domein en bij de gemeente en maakt een kanteling door van wijkgerichte naar expertisegerichte sturing die in de wijken in samenwerking met de buurtteams en andere ketenpartners tot effect moet leiden. Een en ander resulteert in een structuur met een MT, bestaande uit vijf managers, een voor het servicebureau en vier managers die elk een expertise onder hun hoede hebben. Daardoorheen loopt het thema diversiteit dat in elke expertise een plek krijgt.

Zij worden ondersteund door een servicebureau waarin de personeels- en salarisadministratie, ICT, Financiën, een regisseur kwaliteit en verantwoording, facilitaire zaken en het secretariaat zijn ondergebracht. Daarnaast is er een directiestaf, die rechtstreeks rapporteert aan de bestuurder, welke bestaat uit stafmedewerkers HR, PR & Communicatie, adviseur leerbedrijf en de directiesecretaris. Deze staf wordt verder versterkt met een inhoudelijk beleidsmedewerker die zich met name op de ontwikkeling, innovatie en impactmeting gaat richten.

De uitvoering vindt door teams in de wijken plaats. Voor de in- en externe coördinatie in de wijk heeft elk team een eerste aanspreekpunt.

Deze organisatiestructuur is recent ontworpen en zal binnenkort geïmplementeerd worden met als doel verder te professionaliseren en de organisatie compacter, eenvoudiger, adaptiever en proactiever te maken. Dit ten behoeve van het blijven inspelen op de vele ontwikkelingen en ketensamenwerking in het sociale domein.

Bindkracht10 zoekt nog naar een goede inspraakvorm voor de grote groepen vrijwilligers waarmee zij werkt.

3 De Raad van Toezicht

De toezichtfilosofie
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken van de organisatie en of de bestuurder de maatschappelijke functie adequaat en naar behoren vervult, zodat de organisatie voldoende maatschappelijk gelegitimeerd is.

Hierbij is het van belang dat de Raad van Toezicht let op:

 • het vervullen van de maatschappelijke opdracht, namelijk het ontplooien van activiteiten in het sociale domein met het oog op het versterken van burgerkracht, zelfredzaamheid en samenredzaamheid en de verbetering van de sociale en maatschappelijke situatie van kwetsbare doelgroepen van 0 tot 100+ jaar ten behoeve van een diverse en inclusieve samenleving;
 • de positionering van de stichting als nulde lijn instelling naast de eerste lijn en andere maatschappelijke organisaties;
 • de verhouding met belanghebbenden en in- en externe stakeholders in relatie tot een veranderende opdracht en speelveld.

Taken
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie, met als doel waarde toe te voegen. Adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd en treedt op als klankbord. Daarnaast wordt de werkgeversrol voor de bestuurder ingevuld.

Hierbij wordt toezicht gehouden op tenminste:

 • De realisatie van de doelstellingen van de organisatie;
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • De kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening;
 • De bedrijfsvoering en de financiële gang van zaken;
 • De naleving van wet- en regelgeving en de Governancecode;
 • De opzet en de beheersing van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • Het goedkeuren van statutair toegewezen besluiten, zoals belangrijke strategische, organisatorische en investeringsbeslissingen.

De werkwijze van de Raad van Toezicht en de bestuurder is vastgelegd in reglementen en er is sprake van een jaarcyclus voor de behandeling van onderwerpen. De cyclus van Good Governance (functioneren Raad van Toezicht, samenspel met de bestuurder, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de organisatie.

Samenstelling en werkwijze
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan een de voorzittersrol vervult. De raad streeft ernaar dat in de raad de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor Bindkracht10 relevant zijn. In de huidige samenstelling zijn financiën en bedrijfsvoering; het regionale netwerk/onderwijs; algemeen bestuurlijk en volkshuisvesting en wonen, afgedekt door de zittende Raad van Toezicht leden.

Er wordt versterking gezocht op kennis en expertise van HRM en organisatieontwikkeling bij voorkeur in relatie tot maatschappelijke thema’s binnen het sociale domein, sociale innovatie en optimale dienstverlening. Ook de juridische (AVG/ AP) component, onder andere in relatie tot ICT vraagt aandacht, maar kan ook anders ingevuld worden.

Leden Raad van Toezicht worden aangesteld voor een periode van maximaal twee keer vier jaar. Er is een mooi getrapt rooster van aftreden. De voltallige Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar. Er zijn twee commissies: de audit- en de remuneratiecommissie. De auditcommissie komt in de reguliere situatie drie keer per jaar bijeen en de remuneratiecommissie twee keer per jaar. Daarnaast is er een zomer- en winterborrel en een ‘goede praktijkendag’ waarbij ook aanwezigheid verwacht wordt. Minimaal eenmaal, in de praktijk tweemaal per jaar, voert de Raad van Toezicht overleg met een afvaardiging van de ondernemingsraad en het management.

Uit een recent uitgevoerde externe evaluatie van de Raad van Toezicht en de bestuurder, blijkt dat er een goede constructieve sfeer en samenwerking is binnen de Raad van Toezicht met het bestuur en de ondernemingsraad. Er wordt effectief en efficiënt vergaderd en er worden scherpe discussies gevoerd. Er zijn geen prangende dossiers, anders dan de vele en snelle ontwikkelingen in het sociaal-maatschappelijke domein en het belang daar goed op te anticiperen en aan te kunnen tonen wat je meerwaarde is.

Naar aanleiding van de evaluatie wordt de toezichtvisie aangescherpt en is besloten om een knip te maken tussen ‘going concern’ en ‘growing concern’ onderwerpen. Om zo invulling te geven aan de wens naar meer anticiperend toezicht. De going concern zaken, gericht op KPI’s, en de vraag: ‘Zijn wij in control?’, worden vier keer per jaar kort geagendeerd en voorbesproken met de auditcommissie. Hiermee ontstaat ruimte om twee keer per jaar een hele vrijdagochtend te besteden aan belangrijke strategische ontwikkelingen. Zoals: ‘Hoe houden wij toezicht op ketensamenwerking en allianties?’.

4 Algemene profieleisen leden Raad van Toezicht

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt gevraagd dat zij:

 • algemeen bestuurlijke en, bij voorkeur, toezichthoudende ervaring en kwaliteiten hebben;
 • een gezonde balans vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand houden;
 • maatschappelijk actief zijn en bij voorkeur verbonden zijn met de stad/regio;
 • beschikken over een relevant netwerk op strategisch niveau;
 • visie hebben op maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en ontwikkelingen in het sociaal-maatschappelijke domein en de rol van welzijn en Bindkracht10 in het bijzonder;
 • affiniteit hebben met de doelgroepen van de stichting;
 • de missie en visie waar de organisatie voor staat uitdragen;
 • de Governance code van Sociaal Werk Nederland onderschrijven en hier naar handelen;
 • ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de bestuurder voldoende onafhankelijk en kritisch zijn.

Daarnaast wordt aan de volgende houding en vaardigheden gehecht:

 • Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend;
 • Analytisch;
 • Inzicht in complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • Anticiperend, onafhankelijk;
 • Doortastend, kritisch: kunnen doorvragen;
 • Affiniteit met welzijn, loyaal;
 • Vermogen tot zelfreflectie en kunnen reflecteren op de organisatie;
 • Gevoel voor humor;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Bindend vermogen, zowel binnen de Raad van Toezicht, als naar de bestuurder;
 • Integer, rolzuiver en rolvast;
 • Kritisch en onafhankelijk, alsmede een betrokken adviseur van de bestuurder.

Van alle leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om de vergaderingen bij te wonen en zich terdege voor te bereiden met een beschikbaarheid van circa één dag per maand ten behoeve van twaalf (formele en informele) bijeenkomsten, inclusief vergaderingen, per jaar.

5 Specifieke functie-eisen

Voor het te werven lid wordt in aanvulling het volgende profiel gevraagd:

 • Veel veranderkennis en ervaring met veranderprocessen binnen bij voorkeur een (jeugd)zorg-, welzijns- of overige sociaal-maatschappelijke organisatie (GGZ, coöperaties) in transitie, vanuit een strategische functie;
 • Als klankbord kunnen dienen voor bestuurder en collega-toezichthouders op inhoud en ontwikkelingen in het veld en in relatie tot ketenpartners en de consequenties daarvan kunnen overzien voor organisatieontwikkeling, HR en toezicht;
 • Ervaring en affiniteit met medezeggenschap en OR is een pre;
 • Sensitief op de omgeving en daarop kunnen schakelen;
 • Maatschappelijk betrokken, gevoel voor wat er gebeurt in de samenleving;
 • Meervoudig, out of the box, kunnen kijken vanuit de ondernemende competentie is een pre;

6 Wat biedt Bindkracht10?

Bindkracht10 biedt een belangrijke strategische rol bij een goed aangeschreven welzijnsorganisatie binnen een stabiel, goed functionerend toezichtsteam, met betrokken professionals in een dynamische omgeving. Een plek van waaruit je echt waarde kunt toevoegen aan de samenleving.

De vergoeding is gebaseerd is op de adviesregeling van Sociaal Werk Nederland en bedraagt momenteel € 4.211,– per jaar.

7 Procedureplanning

6 december 2021 – Start (media)werving
1 januari 2022 – Sluiting reactietermijn
4 en 5 januari – Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
19 januari – Eerste ronde selectiegesprekken
24 januari – Klikgesprek met de bestuurder
28 januari – Vervolgronde selectiegesprekken met de voltallige Raad van Toezicht
11 februari – Formele benoeming door de Raad van Toezicht

8 Informatie

Bindkracht10 laat zich in deze procedure ondersteunen door Coen Massier en Reian Gerrits van de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hen opnemen op telefoonnummer 035 – 694 8000.

Herkent u zichzelf in bovenstaand profiel? Reageer dan via de sollicitatiebutton vóór 1 januari 2022 en reserveer bovengenoemde gespreksdata!

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000