Lid Raad van Toezicht – Lid auditcommissie

Introductie

1.    Over Bindkracht10

Bindkracht10 ondersteunt met veel kennis en passie de inwoners van de gemeente Nijmegen. In 10 stadsdelen zet zij zich in om het talent van jongeren én volwassenen te versterken, ontmoeting te stimuleren, vragen te beantwoorden en hulp en ondersteuning te bieden. De activiteiten zijn altijd gericht op activering, participatie en op preventie: het voorkomen van de inzet van zorg. Dit doet Bindkracht10 met ruim 160 professionals (126 fte), geflankeerd door ruim 450 vrijwilligers en jaarlijks ongeveer 100 stagiaires.

Bindkracht10 heeft een goede naam en een gezonde financiële positie. Bindkracht vaart een bestendige koers gericht op het zijn van een innovatieve en wendbare welzijnsorganisatie die kan meebewegen op de (vele) ontwikkelingen in het speelveld en de vragen en behoeften van inwoners van Nijmegen, partners en subsidieverschaffers. Ze wordt daarin gezien en erkend door de omgeving hetgeen leidt tot groei en nieuwe vragen en rollen in het veranderende speelveld. 

Bindkracht10 ontwikkelt door 
Bindkracht10 is inmiddels gepositioneerd als stevige partner in maatschappelijke coalities, op basis van haar deskundigheid. Door bundeling van kennis en expertise geeft Bindkracht10 antwoord op maatschappelijke vraagstukken en organiseert in samenwerking met partners dat inwoners elkaar ontmoeten, worden ondersteund en geholpen. 

Deze externe positionering vraagt om de doorontwikkeling van de interne organisatie in lijn met deze doelstellingen en ambities. Er wordt, onder andere, extra geïnvesteerd in kennisontwikkeling en innovatie. Ook de structuur en de overlegstructuur zijn aangepast ten behoeve van een andere wijze van werken en samenwerken. 

Als gevolg van het vertrek van 2 toezichthouders in de loop van 2023 vanwege het einde van hun tweede termijn, is de Raad van Toezicht op zoek naar

2 leden Raad van Toezicht

1 voorzitter van de auditcommissie, met diepgaande kennis van en ervaring met financiën,  brede bedrijfsvoering, auditcommissies en de accountant en bij voorkeur ook met cybersecurity, interne- en risicobeheersing en privacy. 

1 lid auditcommissie, met affiniteit met financiën/bedrijfsvoering, die iets extra’s brengt op het gebied van actuele inhoudelijke kennis van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en welzijn; HRM en/of diversiteit toevoegt.

Die beiden de kunst verstaan van het vragen stellen en kritisch durven te zijn vanuit een opbouwende toon en vanuit diverse invalshoeken kijken en daarmee een bijdrage leveren  aan de organisatieontwikkeling, het toezicht en het blijvend in control zijn. 

2.     De topstructuur van Bindkracht10

Bindkracht10 kent een eenhoofdig bestuur met een algemene strategische portefeuille. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht op basis van onder meer strategie, begroting en jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.

De bestuurder vervult een trekkersrol bij de bepaling van de strategische koers. Hij houdt bij de beleidsvorming en uitvoering van de bestuurstaken oog op het belang van Bindkracht10 in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en weegt zorgvuldig belangen af van allen die bij Bindkracht10 betrokken zijn. Zowel de Ondernemingsraad, het managementteam als de Raad van Toezicht spelen hierbij een belangrijke rol. 

De organisatie is in ontwikkeling in anticipatie op de veranderingen in het sociaal domein en bij de gemeente en heeft een kanteling ingezet door van wijkgerichte naar expertisegerichte sturing over te gaan die in de wijken in samenwerking met de buurtteams en andere ketenpartners tot effect moet leiden. Een en ander heeft geresulteerd in een structuur met een MT, bestaande uit vijf managers, een voor het servicebureau en vier managers die elk een expertise onder hun hoede hebben. Daardoorheen loopt het thema diversiteit. 

Bestuurder en expertisemanagers worden ondersteund door het servicebureau waarin de personeels- en salarisadministratie, ICT, Financiën, een regisseur kwaliteit en verantwoording, facilitaire zaken en het secretariaat zijn ondergebracht. De manager van het servicebureau is tevens de controller. Daarnaast is er een directiestaf, die rechtstreeks rapporteert aan de bestuurder, welke bestaat uit stafmedewerkers HR, PR & Communicatie, adviseur leerbedrijf en de directiesecretaris. Deze staf is versterkt met een beleidsmedewerker die zich met name op ontwikkeling, innovatie en impactmeting richt. 

De uitvoering vindt door teams in de wijken plaats. Voor de in- en externe coördinatie in de wijk heeft elk team een eerste aanspreekpunt.

Deze organisatiestructuur is in het afgelopen jaar geïmplementeerd met als doel verder te professionaliseren en de organisatie compacter, eenvoudiger, adaptiever en proactiever te maken. Dit ten behoeve van het blijven inspelen op de vele ontwikkelingen en ketensamenwerking in het sociale domein.

Bindkracht10 zoekt nog naar een goede inspraakvorm voor de grote groepen vrijwilligers waarmee zij werkt. Recent is een studentenvertegenwoordiging van start gegaan.

3.    De Raad van Toezicht

De toezichtfilosofie
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken van de organisatie en of de bestuurder de maatschappelijke functie adequaat en naar behoren vervult, zodat de organisatie voldoende maatschappelijk gelegitimeerd is.

Hierbij is het van belang dat de Raad van Toezicht let op:

 • Het vervullen van de maatschappelijke opdracht, namelijk het ontplooien van activiteiten in het sociale domein met het oog op het versterken van burgerkracht, zelfredzaamheid en samenredzaamheid en de verbetering van de sociale en maatschappelijke situatie van kwetsbare doelgroepen van 0 tot 100+ jaar ten behoeve van een diverse en inclusieve samenleving;
 • De positionering van de stichting als nulde lijn instelling naast de eerste lijn en andere maatschappelijke organisaties;
 • De verhouding met belanghebbenden en in- en externe stakeholders in relatie tot een veranderende opdracht en speelveld.

Taken 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie, met als doel waarde toe te voegen. Adviseert de bestuurder gevraagd en ongevraagd en treedt op als klankbord. Daarnaast wordt de werkgeversrol voor de bestuurder ingevuld. 

Hierbij wordt toezicht gehouden op tenminste:

 • De realisatie van de doelstellingen van de organisatie.
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie.
 • De kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening.
 • De bedrijfsvoering en de financiële gang van zaken.
 • De naleving van wet- en regelgeving en de Governancecode.
 • De opzet en de beheersing van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.
 • Het goedkeuren van statutair toegewezen besluiten, zoals belangrijke strategische, organisatorische en investeringsbeslissingen.

De werkwijze van de Raad van Toezicht en de bestuurder is vastgelegd in reglementen en er is sprake van een jaarcyclus voor de behandeling van onderwerpen. De cyclus van Good Governance (functioneren Raad van Toezicht, samenspel met de bestuurder, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de organisatie.

Samenstelling en werkwijze 
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan een de voorzittersrol vervult. 
Leden Raad van Toezicht worden aangesteld voor een periode van maximaal twee keer vier jaar. Er is een mooi getrapt rooster van aftreden. 
De raad streeft ernaar dat in de raad de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor Bindkracht10 relevant zijn. In de samenstelling van de drie blijvende (vrouwelijke) leden zijn het regionale netwerk; onderwijs; algemeen bestuurlijk; organisatieontwikkeling en ketensamenwerking; volkshuisvesting en wonen, afgedekt. 

Er wordt versterking gezocht op:

 • Kennis en expertise van financiën/bedrijfsvoering/interne beheersing/risicomanagement. Ook de juridische (AVG/AP) component, onder andere in relatie tot ICT en cybersecurity vraagt aandacht.
 • Actuele kennis van de huidige en toekomstige inhoudelijke ontwikkelingen in het brede maatschappelijke domein in het algemeen en de impact daarvan op welzijn en het zijn van aantrekkelijke werkgever. 

Daarnaast wordt een aanvulling gezocht in een van beide dan wel beide leden op het gebied van gender, diversiteit, leeftijd en regionale binding om zo een, gewortelde representatieve vertegenwoordiging te zijn van de regio en haar doelgroepen.

Tijdsbeslag 
De voltallige Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar.
Zij heeft daarbij een onderverdeling gemaakt naar: Going concern bijeenkomsten voor het volgen van de organisatie (4 keer per jaar) en Growing concern bijeenkomsten (2 keer per jaar) gericht op strategische ontwikkelingen. Daarnaast is er 2 keer per jaar een middag werkbezoek en 1 keer per jaar ‘Goede Praktijkendag’ en neemt men deel aan de zomerborrel en het eindejaarsfeest.

Commissies
Er zijn twee commissies: de audit- en de remuneratiecommissie. 
De audit commissie vergadert 3 – 4 keer per jaar (online) en richt zich op de begrotingscyclus, risicomatrix, kwartaalrapportages, de jaarrekening en de relatie met de externe accountant. De uitkomsten van de auditcommissie worden aan de hand van de notulen besproken en toegelicht in de reguliere (going concern) bijeenkomsten van de RvT. 

Status 
Uit een recent uitgevoerde externe evaluatie van de Raad van Toezicht en de bestuurder, blijkt dat er een goede constructieve sfeer en samenwerking is binnen de Raad van Toezicht met het bestuur en de ondernemingsraad. Er wordt effectief en efficiënt vergaderd en er worden scherpe discussies gevoerd. Men is in control, de organisatie kan nog groeien in risico awareness. Verder zijn er geen prangende dossiers, anders dan de vele en snelle ontwikkelingen in het sociaal-maatschappelijke domein, het belang daar goed op te anticiperen met behoud van de kwaliteit van dienstverlening en het aan kunnen tonen wat je meerwaarde is als nulde lijn instelling. 

4.    Algemene profieleisen leden Raad van Toezicht

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt gevraagd dat zij:

 • Algemeen bestuurlijke en, bij voorkeur, toezichthoudende ervaring en kwaliteiten hebben;
 • Een gezonde balans vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand houden; 
 • Maatschappelijk actief zijn en bij voorkeur verbonden zijn met de stad/regio;
 • Beschikken over een relevant netwerk op strategisch niveau;
 • Visie hebben op maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en ontwikkelingen in het sociaal-maatschappelijke domein en de rol van welzijn en Bindkracht10 in het bijzonder;
 • Affiniteit hebben met de doelgroepen van de stichting; 
 • De missie en visie waar de organisatie voor staat uitdragen;
 • De Governance code van Sociaal Werk Nederland onderschrijven en hier naar handelen;
 • Ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de bestuurder voldoende onafhankelijk en kritisch zijn.

Daarnaast wordt aan de volgende houding en vaardigheden gehecht: 

 • Open mind, geen grote ego’s, met beide benen op de grond, samenwerkingsgericht, luisterend, kritische geest: met respect kunnen doorvragen.
 • Analytisch.
 • Inzicht in complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Anticiperend, onafhankelijk.
 • Affiniteit met welzijn, loyaal.
 • Vermogen tot zelfreflectie en kunnen reflecteren op de organisatie.
 • Gevoel voor humor.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Bindend vermogen, zowel binnen de Raad van Toezicht, als naar de bestuurder.
 • Integer, rolzuiver en rolvast.
 • Kritisch en onafhankelijk, alsmede een betrokken adviseur van de bestuurder. 

Van alle leden wordt verwacht dat zij in staat zijn om de vergaderingen bij te wonen en zich terdege voor te bereiden met een beschikbaarheid van circa één dag per maand ten behoeve van twaalf (formele en informele) bijeenkomsten, inclusief vergaderingen, per jaar.

5.    Specifieke functie-eisen

Vanuit het oogpunt van diversiteit en de wens om een representatieve afspiegeling te zijn van de samenleving én de regio, is het de wens de raad aan te vullen met minimaal een man. Daarnaast wordt gestreefd naar verjonging van de raad en vertegenwoordiging vanuit een migratie-achtergrond. Tot slot wordt gehecht aan regionale inbedding bij minimaal 1 van de twee te werven leden. 

Lid RvT, voorzitter Auditcommissie 
Voor de te werven voorzitter van de audit commissie wordt in aanvulling het volgende profiel gevraagd:

 • Ervaring als (eindverantwoordelijk) directeur financiën/bedrijfsvoering.  
 • Ervaring met toezichthoude(n)/ers, met audit commissies en de rol van de accountant.
 • Als voorzitter van de Auditcommissie een stevig en integraal klankbord zijn voor de manager servicebureau, de bestuurder en collega-toezichthouders op inhoud en ontwikkelingen in het financiële bedrijfsvoeringsterrein, inclusief interne beheersing en risicomanagement, AVG, cybersecurity.
 • Kennis van en rolbewust en rolzuiver in de toezichthoudende rol.
 • Planmatig en procedureel scherp, met oog en gevoel voor de context (inlevend/ verbindend).
 • Rust, consistentie, precisie, lange lijnen brengen en bewaken.  
 • Maatschappelijk betrokken, gevoel voor de rol en dienstverlening van Bindkracht10.
 • Bij voorkeur met een achtergrond in de zorg, woningbouwcorporaties, onderwijs of andere spelers in het maatschappelijke domein.  

Lid RvT, lid Auditcommissie 

 • Affiniteit met financiën en bedrijfsvoering.
 • Diepgaande en gegronde kennis van (lange termijn) ontwikkelingen in het sociale domein, en wat het vraagt daarop in te spelen, vanuit een eigen achtergrond, onderzoeks- (lectoraat/ kenniskring) of adviesrol.
 • Bewezen affiniteit met de doelgroepen.
 • Bij voorkeur ook kennis van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wat het vraagt om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. 
 • Voldoende autoriteit, rolbesef en rolvast om de rol van toezichthouder goed in te vullen. 
 • Bij voorkeur een relevant netwerk landelijk of in de regio. 

6.    Wat biedt Bindkracht10?

Bindkracht10 biedt een belangrijke strategische rol bij een goed aangeschreven welzijnsorganisatie binnen een stabiel, goed functionerend toezichtsteam, met stevige betrokken professionals in een dynamische omgeving. Een plek van waaruit je echt waarde kunt toevoegen aan de samenleving. 

Je maakt deel uit van een boeiende zoektocht van een mooie organisatie. Je denkt mee over complexe opgaven en zet je talenten in waardoor je met elkaar leert, deelt en ontwikkelt.

De vergoeding is gebaseerd is op de adviesregeling van Sociaal Werk Nederland en bedraagt € 4.702,60 per jaar.

7.    Procedureplanning

8 december 2022 – Start (media)werving
15 januari 2023 – Sluiting reactietermijn
18 en 19 januari- Voorselectiegesprekken op ons kantoor in Baarn
23 januari ochtend – Bespreking long- en shortlist kandidaten met vertegenwoordiging Raad van Toezicht
1 februari vanaf 15.00 – Eerste ronde selectiegesprekken kandidaten Voorzitter auditcommissie
2 februari tot 12.00 – Eerste ronde selectiegesprekken kandidaten lid auditcommissie
Tussen 2 – 10 februari – Klikgesprek met de bestuurder
10 februari ochtend – Tweede ronde selectiegesprekken
10 februari aansluitend – Benoeming
April 2023 – Start!

8.    Informatie

Bindkracht10 laat zich in deze procedure ondersteunen door Coen Massier en Reian Gerrits van de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hen opnemen op telefoonnummer 035 – 694 8000.
 
Herkent u zichzelf in bovenstaand profiel? Reageer dan via de sollicitatiebutton vóór 15 januari 2023 en reserveer bovengenoemde gespreksdata!

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000