Lid Raad van Commissarissen

Introductie

De Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) is de exploitant van de veerdienst tussen Texel en Den Helder.

TESO is in 1907 opgericht door eilandbewoners die van oordeel waren dat de kwaliteit van de veerdienst van Texel naar de vaste wal belangrijker was dan het maken van winst voor de aandeelhouders. Deze bijzondere invalshoek kent TESO anno 2024 nog steeds – ook nu nog zijn de aandelen TESO goeddeels in eigendom van Texelaars en andere gebruikers en wordt de winst gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de tarieven laag te houden.

Texel en TESO zijn daarmee onlosmakelijk verbonden. Afhankelijk van het seizoen, zorgen tussen de 150 en 200 medewerkers voor een veilige en comfortabele overtocht van miljoenen passagiers, waaronder inwoners, ondernemers, forensen en vele bezoekers en toeristen. Weer of geen weer: TESO voert ruim 14.000 afvaarten per jaar uit. Er worden hoge eisen gesteld aan het presteren op de kernwaarden veiligheid, continuïteit, kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid.

TESO is dan ook een trotse organisatie met zeer betrokken medewerkers waar kwaliteit, veiligheid en gastvrijheid hoog in het vaandel staan. TESO opereert daarbij in een dynamische omgeving, op het snijvlak van privaat en publiek. Dat vertaalt zich op dagelijkse basis in een grote maatschappelijke belangstelling voor het reilen en zeilen van TESO en haar medewerkers.

Sinds haar oprichting heeft de organisatie van TESO zich op natuurlijke wijze gevormd naar (en aangepast aan) haar unieke rol als veerdienst van Texel. Met meerdere veerboten, waarvan de moderne “Texelstroom” (2016) het meest recent in de vaart is gekomen. In een financieel gezonde omgeving en met goed geschoolde, professionele vaarploegen, technische dienst en een toegewijde verkoop- en waldienst. En met een zeer betrokken kantoororganisatie, directie en raad van commissarissen.

Vanwege het niet herkiesbaar zijn van een lid van de Raad van Commissarissen per september 2024 en het aflopen van de laatste termijn van de huidige President-Commissaris per september 2025, zoekt de Raad van Commissarissen een lid voor de Raad van Commissarissen met voorzitterspotentie.

Daarmee gaat het dus om een bestuurlijk zwaargewicht met een prettige persoonlijkheid en leiderschapsstijl en een generieke (niet specialistische) achtergrond. Een verbinder met voelsprieten in de samenleving.

Belangrijke strategische speerpunten van TESO voor de komende jaren zijn:

 • Optimaliseren operationele procesinrichting t.b.v. toekomstige vervoersvraag
 • Voorbereiding herontwikkeling aanlandingspunten veerboten (project Rijkswaterstaat)
 • Voorbereiding nieuwbouw schip (vanaf ca. 2026 e.v.)
 • Adaptie en integratie van duurzaamheid en techniek
 • Toekomstbestendig en solide financieel beleid, afgestemd op de verwachte vervoersvraag

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen van TESO bestaat uit vijf leden en heeft haar wortels in de Texelse samenleving. Met die omvang is gegarandeerd dat de raad van commissarissen over voldoende specifieke deskundigheden of achtergronden kan beschikken. Tenminste de President-Commissaris (en ook de meeste andere commissarissen) zijn bij voorkeur op Texel woonachtig en daadwerkelijk betrokken bij het maatschappelijk leven op Texel.

Gezien haar bijzondere ontstaansgeschiedenis, staat het creëren van aandeelhouderswaarde in financiële zin bij TESO niet voorop. De aandeelhouders van TESO zien over het algemeen af van het statutair bepaalde dividend. De winst blijft traditioneel ter beschikking van TESO, in het belang van haar continuïteit. In wezen heeft TESO de trekken van maatschappelijke onderneming.

Veel gebruikers van de veerdienst zijn ook aandeelhouder van TESO. De spreiding van aandelen wordt gestimuleerd doordat concentratie van aandelen in beperkte handen niet is toegestaan en door het in de statuten van TESO verankerde beginsel van “one man one vote”.

De raad van commissarissen dient bij zijn functioneren rekening te houden met een veelheid van belangen. Het gaat niet alleen om de belangen van de direct bij TESO betrokkenen zoals de Directie, de aandeelhouders en de werknemers. Bij het goed functioneren van de veerdienst van TESO zijn ook algemene belangen gebaat. Stakeholders zijn uiteraard de Texelse samenleving in de meest brede zin maar ook in de gemeente Den Helder en de verdere Kop van Noord-Holland zijn er verschillende belanghebbenden.

Tegen deze achtergrond gaat de raad van commissarissen ervan uit dat:

 • Alle commissarissen over de benodigde kwaliteiten beschikken om tezamen toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken bij TESO;
 • Alle commissarissen meedenken over de strategische positionering van TESO en het daarvoor noodzakelijke beleid;
 • Alle commissarissen blijk geven van een zelfstandig en kritisch oordeel, zowel ten opzichte van hun eigen functioneren en het functioneren van de Raad van Commissarissen als ten opzichte van het optreden van de Directie;
 • Alle commissarissen vertrouwd zijn met de belangen van de Texelse samenleving bij TESO en de veerdienst in het algemeen;
 • Alle commissarissen zich verenigen met de statutaire inrichting van TESO, het Reglement voor de Raad van Commissarissen (“het reglement”) en het profiel en zullen functioneren overeenkomstig de uit de statuten, het reglement en het profiel voor hun functioneren voortvloeiende eisen;
 • Alle commissarissen te allen tijde op hun integriteit en betrouwbaarheid kunnen worden aangesproken en ook overigens van onbesproken gedrag zijn;
 • Alle commissarissen een open oog hebben voor de belangen en het personeel van TESO in het algemeen en de positie van de ondernemingsraad in het bijzonder.

Om de rol van commissaris van TESO optimaal te kunnen invullen, is een evenwichtige raad van commissarissen samengesteld. Een divers, onafhankelijk team met een heldere visie op toezichthouden, met ruime kennis van en een uitstekende connectie met de bijzondere achtergrond van TESO, haar organisatie en haar bedrijfscultuur.

Een raad van commissarissen die begrijpt wat nodig is om TESO ook in de toekomst van waarde te laten zijn voor Texel en haar overige gebruikers. Een raad van commissarissen die opereert met een open vizier, dichtbij als dat nodig en gewenst is, op gepaste afstand daar waar het kan en soms ook moet. De raad van commissarissen wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en heeft een adviserende rol bij aandeelhoudersbesluiten. Voor de directeur-bestuurder(s) van de onderneming vervult de raad van commissarissen naast de functie van klankbord ook de werkgeversrol.

De kandidaat-commissaris beschikt bij voorkeur over de volgende kwaliteiten:

 • Een uitstekend ontwikkeld analytisch en strategisch denkvermogen, met voldoende oog voor oplossingsgerichtheid;
 • Een bij voorkeur sterke binding met Texel en haar samenleving, direct of indirect en anders de bereidheid om dit op korte termijn te ontwikkelen;
 • Beschikken over een voor TESO relevant netwerk;
 • Visie op danwel kennis van en affiniteit met de strategische opgaven en uitdagingen van TESO op de korte, middellange en lange termijn;
 • Maatschappelijk, politiek en bestuurlijk sensitief en in staat zijn om zich te bewegen in een speelveld van publiek-private samenwerking en de bijkomende besluitvormingsprocessen;
 • Verbindend vermogen en integraal kijken: effectief in teamverband met aandacht en oog voor alle belangen en vraagstukken;
 • Open en helder: communicatief sterk, gericht op samenwerken, spreekt mensen aan op verantwoordelijkheden en komt zelfgemaakte afspraken na;
 • Ruimte en vertrouwen: laat verantwoordelijkheden waar ze horen en handelt vanuit ruimte en vertrouwen;
 • Zelfreflectief: open voor feedback en effectief in de communicatie en samenwerking met anderen;
 • Oog voor de belangen en het personeel van TESO in het algemeen en de positie van de ondernemingsraad in het bijzonder;
 • Onafhankelijk van TESO, dit geldt ook voor de naasten van de kandidaat (echtgenoot, partner, bloed- en aanverwanten tot en met de 2e graad);
 • Integer en te goeder naam en faam bekend staan, geen belangenverstrengeling met TESO en verwacht dit in de toekomst ook niet te zullen hebben;
 • Over voldoende tijd beschikken om de taak te vervullen en tenminste 6 keer per jaar (vaak meer) een vergadering bij kunnen wonen.

Specifiek profiel bij voorzitterspotentie

 • Bestuurlijk zwaargewicht;
 • Beweegt zich gemakkelijk in een politiek-bestuurlijke setting;
 • Stimuleert het goede (en soms ook: scherpe) gesprek;
 • Schakelt gemakkelijk tussen de raad van commissarissen, de directeur-bestuurder(s) en de aandeelhouders.

Hoe verloopt het selectieproces

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Gerard Kuipers van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken.

Planning

Sluiting reactietermijn: 27 mei 2024
Eerste ronde selectiegesprekken (Den Hoorn, Texel): 13 juni 2024
Tweede ronde selectiegesprekken (Den Hoorn, Texel): n.n.b.
Benoeming door de Aandeelhoudersvergadering: 27 september 2024

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. Een integriteits- en netwerkscan zal onderdeel zijn van de procedure.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ronald Bruin of Gerard Kuipers, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000