Lid Raad van Commissarissen Huisartsen Eemland
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1 De functie

Voor Huisartsen Eemland BV is de Galan Groep op zoek naar een ervaren lid voor de Raad van Commissarissen met de portefeuille financiën. Een commissaris die de dynamiek in het zorgdomein kent en de uitdagingen op het vlak van financiering en samenwerking in de regio gericht op Samen sterker, netwerkzorg en innovatie. Die het een uitdaging vindt om vanuit deze rol bij te dragen aan een efficiënte en effectieve doorontwikkeling van Huisartsen Eemland BV.

Ervaren commissaris, portefeuille financiën

2 Over Huisartsen Eemland BV

Huisartsen Eemland BV is een toekomstgerichte organisatie die in 2017 opgericht is door bijna alle 160 huisartsen in de regio Eemland. De huisartsen hebben hun krachten gebundeld met als doel een continu aanbod van kwalitatief hoogstaande huisartsgeneeskundige zorg te bieden in onze regio. Door de krachten te bundelen vervullen de huisartsen een sterke spilfunctie in de eerste lijn en zijn ze een herkenbare partner voor patiënten en stakeholders in de zorgketen. Belangrijke uitgangspunten zijn: bundeling van kennis, open en transparant samenwerken, decentraal organiseren, elkaar ondersteunen en steeds de verbinding zoeken. ‘Wij zijn inspirerend, betrokken, open en ambitieus en trots op onze kernwaarden. Wij noemen dit ook wel ons ethische kompas. Het geeft het fundament weer van waaruit wij werken. Dit alles onder het motto: ‘Samen sterker’. 

3 Bestuur en Organisatie

Huisartsencoöperatie Eemland (HCE) en Huisartsen Eemland BV (HE)
De huisartsen hebben zich georganiseerd in de HCE (Huisartsencoöperatie Eemland) en is 100% aandeelhouder van Huisartsen Eemland BV (HE). Daaronder vallen, onder andere, de huisartsenpost Amersfoort en de ketenzorgprogrammma’s. HCE bepaalt mee in de koers van HE BV die vorm geeft aan gezamenlijke ontwikkeling van, onder andere, spoed en chronische zorg; samenwerking in de wijken; regionale samenwerking;  de HE-organisatie en de servicegerichte ondersteuning van de huisartspraktijk. Huisartsen Eemland BV is een dynamische organisatie. HE heeft een tweehoofdige directie (portefeuille algemeen en medisch). Samen met management en medewerkers (Financiën, HR, Zorg & Innovatie; ICT en zorgverkoopteam) wordt gewerkt aan groei, doorontwikkeling en innovatie. Het centrale kantoor is gevestigd in Amersfoort.

Raad van Commissarissen (RvC)
De RvC is het toezichthoudende orgaan van Huisartsen Eemland BV en bestaat uit minimaal drie leden, onder wie de voorzitter. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van deskundigheden en eigenschappen. 

De RvC houdt integraal toezicht op strategisch niveau, de doelrealisatie, strategische en beleidsmatige doelen van het bestuur en de beschikbare middelen die het bestuur inzet en de samenhang tussen deze hoofdzaken. Zij toetst de kwaliteit van het strategieproces om te beoordelen of de organisatie de goede doelen stelt in relatie tot de kerntaak en maatschappelijke functie van de organisatie. 

De leden van de RvC zijn als college en individueel in staat om met de directie mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Leden van de RvC zijn in staat een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds hun toezichthoudende functie en anderzijds het fungeren als klankbord, adviseur en werkgever voor de bestuurders. De RvC streeft ernaar zichzelf continu te ontwikkelen en evalueert haar functioneren, als collectief en individueel. De RvC beschikt in haar geheel over vakinhoudelijke kennis inzake a) financieel-economisch terrein; b) bedrijfskundig terrein; c) juridisch/fiscaal terrein; d) zorg en e-management en organisatie. 

4 Wie zoeken wij?

Algemene profielkenmerken geldend voor elk lid van de RvC 
Van alle leden van de RvC wordt verwacht dat zij beschikken over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:

 • Analytisch inzicht;
 • Positief kritisch, constructieve houding en een teamspeler;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • In staat om op afstand toezicht te houden;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Binding met een of meerdere regio’s waar de organisatie werkzaam is en inzicht in lokale en regionale verhoudingen strekt tot aanbeveling; 
 • Het vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen.

Aanvullende eisen voor het lid RvC met portefeuille financiën 
Het nieuwe lid van de RvC heeft bij voorkeur ervaring in de zorgsector en kennis van het werk van huisartsen. Hij/zij begrijpt de bedrijfsvoering van huisartsenpraktijken, weet hoe ketensamenwerking in de 1e lijn vorm krijgt, en heeft kennis van de verschillende financieringsstructuren. Daarnaast strekt het tot aanbeveling als het nieuwe lid ook ervaring heeft met de dynamiek van strategische onderhandelingsprocessen rondom zorgverkoop. Samengevat vinden wij het van belang dat de kandidaat:

 • een financiële achtergrond heeft, zoals een bedrijfseconomische opleiding en ervaring, met kennis van bedrijfsvoering en financieel beheer en beleid;
 • kennis heeft van de uitvoering van de HAP, dan wel ANW zorg;
 • kennis heeft van en ervaring in financiën en financiering van de gezondheidszorg;  jaarrekeningen, control, compliance, risicomanagement, bedrijfsvoering op bestuurlijk niveau in een complexe organisatie;
 • juridische kennis meebrengt, alhoewel dit geen eis is.

5 Huisartsen Eemland BV biedt

Een verantwoordelijke toezichthoudende functie binnen een maatschappelijk belangrijke organisatie van samenwerkende huisartsen. De RvC vergadert gemiddeld 6 tot 7 keer per jaar of zo vaak als nodig geacht wordt. De leden van de RvC ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden op basis van de richtlijnen van de WNT 3.

6 Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Mathé Arends van de Galan Groep. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte voorgeselecteerde kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij Huisartsen Eemland BV. 

Planning
•    Start werving: 23 augustus 2022
•    Sluiting reactietermijn: 15 september 2022 
•    Voorselectiegesprekken met Mathé Arends van de Galan Groep: vanaf medio september
•    Eerste ronde selectiegesprekken Huisartsen Eemland: 12 oktober 2022 (middag)
•    Eventuele tweede ronde selectiegesprekken: 21 oktober 2022 (middag)
•    Afronding procedure: eind oktober
•    Benoeming door AVA: december 2022
•    Beoogde datum start: januari 2023

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda.  

7 Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Mathé Arends, associate partner de Galan Groep, telefoon 06 – 1139 0588.


 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000