Lid College van Bestuur Aventus
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1 Aventus

De organisatie
Aventus is een school voor het middelbaar beroepsonderwijs, nieuwkomersonderwijs en vavo (lyceum) met locaties in de stedendriehoek Apeldoorn (hoofdlocatie), Deventer en Zutphen. Op deze locaties biedt Aventus ruim 200 verschillende opleidingen aan voor bijna 12.000 studenten en deelnemers. 1.200 collega’s en 4.300 bedrijven in de regio maken dit onderwijs samen mogelijk.  

Missie 
Aventus laat zien hoe mooi en uitdagend beroepsonderwijs is en stimuleert daarmee elke dag de groei van het individu, het bedrijfsleven en de samenleving. 

Visie 
Wij zijn ervan overtuigd dat wij onze studenten voor een succesvolle (leer)loopbaan toekomstgerichte vakkennis en persoonlijke en sociale vaardigheden moeten meegeven. Dit hebben zij nodig in een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Aventus biedt passend onderwijs en leidt studenten op tot knowmad: iemand die de regie pakt over zijn eigen ontwikkeling en leerproces en die zich makkelijk aanpast door nieuwe dingen te leren of oude(re) dingen juist af te leren. 

Strategische koers 
Aventus biedt onderwijs voor de toekomst en werkt hiervoor vanuit haar strategische koers aan de volgende pijlers:

1. Samen werken aan een goede school
Wij gebruiken elkaars kracht en talent en werken samen aan een goede school. Wij blijven ons ontwikkelen. 

2. Thuis bij Aventus
Een veilige thuisbasis om te experimenteren met kennis en gedrag.

3. Jouw route voor maximale groei
Wij hebben aandacht voor ieders behoefte in ons flexibele onderwijs.

4. Klaar voor je toekomst
Wij spelen in op wensen en uitdagingen uit het werkveld.

5. Een leven lang ontwikkelen
Wij leiden studenten op voor een loopbaan waarin zij zich blijven ontplooien. Ook als collega blijf je bij Aventus een leven lang leren. 

De strategische koers van Aventus is verbonden met de Kwaliteitsagenda mbo 2019-2022. Aventus richt zich vanuit de kwaliteitsagenda op drie (landelijke) speerpunten: de arbeidsmarkt van morgen, gelijke kansen en aandacht voor kwetsbare jongeren. 

Structuur 
Aventus wordt bestuurd door een tweehoofdig, collegiaal, bestuur. De leden van het college van bestuur zijn ieder voor zich én samen verantwoordelijk voor het totale beleid en rapporteren beiden aan de raad van toezicht. 

De raad van toezicht bestaat uit zes leden. De raad van toezicht is toezichthouder, (gevraagd en ongevraagd) adviseur en werkgever van het college van bestuur. Medezeggenschap binnen Aventus is verankerd in de Ondernemingsraad en de Studentenraad. 

Het onderwijs wordt vormgegeven door onderwijsteams binnen vijf onderwijssectoren: Creatieve Industrie, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, Techniek & Mobiel en MBO Basis & Lyceum. Elke sector wordt aangestuurd door een onderwijsdirecteur die op zijn/haar beurt weer onderwijsteams aanstuurt. De sectoren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het monitoren ervan. 

Binnen Aventus zijn 5 diensten actief: Bedrijfsvoering, Finance & Control, Human Resource Management, Strategie & Onderwijs en Studentenservices. De diensten ondersteunen de sectoren bij het vormgeven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het college van bestuur bij het bereiken van haar doelen.
Met de directeuren van de sectoren en diensten vormt het college van bestuur het Aventus managementteam (AMT). Het AMT focust op ontwikkeling van het onderwijs, organisatievernieuwing en verbetering, informatieoverdracht, afstemming, voorbereiding, invoering en evaluatie van beleid en managementontwikkeling. Sector- en dienstdirecteuren hebben ook organisatiebrede portefeuilles. Het college van bestuur stuurt op hoofdlijnen en schept kaders, en laat zich daarbij adviseren door het AMT. 

In het Directeurenoverleg (DO) stemmen de directeuren van de diensten en sectoren af over organisatiebrede ontwikkelingen en vraagstukken en wisselen de directeuren kennis en ervaringen uit. Het DO adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd over thema’s die het algemene beleid van de organisatie raken.

2 Lid college van bestuur 

In verband met het terugtreden van één van de leden van het college van bestuur is de raad van toezicht van Aventus op zoek naar een inspirerend en integraal op verbinding sturend

lid college van bestuur, 1 fte standplaats Apeldoorn

die in lijn met de onderwijsvisie en vanuit een heldere koers en kaders directie en teams in hun kracht zet. En met het belang van de student voorop zorgt voor een goede positie van Aventus op de regionale sociale en economische agenda.

3 Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Het college van bestuur van Aventus bestaat uit twee bestuurders die elk zelfstandig statutair bevoegd zijn maar samen een collegiaal bestuur vormen. Het college van bestuur stelt in samenspraak met de raad van toezicht portefeuilles vast die, na vaststelling door de raad van toezicht, over de bestuurders worden verdeeld. Beide bestuurders hebben onderwijs, bedrijfsvoering en externe representatie in portefeuille in een nader overeen te komen taakverdeling. Beide bestuurders leggen verantwoording af aan de raad van toezicht.

Ellen Marks is recent benoemd tot statutair voorzitter CvB. Zij heeft als voorzitter een gelijke verantwoordelijkheid als het lid CvB, maar draagt in aanvulling daarop zorg voor het goede verloop van de vergaderingen van het college en die van het AMT. In voorkomende gevallen is de voorzitter tevens aanspreekpunt voor externe stakeholders als het gaat om het centrale beleid van Aventus. 

Het college van bestuur borgt de balans tussen enerzijds de inhoud (de onderwijskundige opdracht), innovatie en kwaliteit en anderzijds de bedrijfsvoering zodat de organisatie in ontwikkeling blijft en de continuïteit gegarandeerd is.

Het college vervult binnen en buiten Aventus een belangrijke boegbeeldfunctie. Met het aangaan en onderhouden van bestuurlijke verbindingen op regionaal en landelijk niveau zorgt het bestuur voor een wisselwerking tussen onderwijs en beroepenveld. 

4 Ontwikkelingen

In 2022 is met name gewerkt aan:

 1. Onderwijskwaliteit (actualisatie van de onderwijsvisie in het licht van flexibiliserende arbeidsmarkt, nieuwe onderwijsconcepten en nieuwe generaties studenten);
 2. Ontwikkeling (performanceverbetering, veerkrachtige teams); 
 3. Besturing (nieuwe besturingsfilosofie, heldere sturing op kwaliteit en KPI’s: scherpere focus op resultaten en gewenste bijsturing;
 4. Organisatie (verbetering van kwaliteit en efficiëntie van de centrale diensten);
 5. Verandermanagement (organisatiebrede veranderaanpak, bewaken van samenhang);
 6. Aventus-cultuur (merkwaarden, rolvastheid en -bewustheid).

Inmiddels zijn de eerste resultaten van deze focustrajecten zichtbaar. In de onderwijsprocessen is de basis steeds beter op orde: de herziening van de kwalificatiestructuur en passend onderwijs zijn verder geïmplementeerd. Ook is de planning en organisatie van het onderwijs verbeterd, bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteitsafspraken. Daarnaast is het (midden)management binnen de werkorganisatie versterkt en wordt aandacht besteed aan verdere professionalisering en persoonlijke groei van Aventus-medewerkers met als doel meer leren van elkaars expertise en focussen op innovatie en flexibel onderwijs. Bovenstaande zaken zullen ook in de nieuwe planperiode blijvende aandacht vragen. 

5 Besturingsopgave 

Eind 2021 is Aventus gestart met de ontwikkeling van de nieuwe strategische koers voor 2023- 2026. Zij laat zich hierbij inspireren door ‘MBO in 2030’. Hierin heeft het ministerie van OCW samen met het onderwijs en bedrijven de toekomstvisie voor het mbo geschetst. Kernbegrippen zijn: innovatief beroepsonderwijs, gepersonaliseerd leren, validatie van leeropbrengsten, werken in een regionaal ecosysteem en een regionale sociale en economische agenda. 

Zorgdragen voor implementatie van de nieuwe koers
De huidige koers, kwaliteitsagenda en onderwijsvisie herbergen al veel ingrediënten passend bij de  toekomstvisie MBO in 2030. In 2021 is gestart met het verkennen van het onderwijsteam van de toekomst. Hoe ziet zo’n team eruit? Wat betekent dit voor de aansturing en ondersteunende diensten van Aventus? Thema’s als eigenaarschap, onderwijskwaliteit, co-creatie, wendbaar zijn en regionaal denken en werken zijn bouwstenen voor de nieuwe strategie en zullen de agenda en opdracht voor het college van bestuur voor een belangrijk deel bepalen. 

Externe verankering 
Onderdeel van de bestuurlijke opdracht is het adequaat inspelen op snelle veranderingen in de arbeidsmarkt en het verder uitbouwen van de samenwerking met bedrijfsleven, (onderwijs)instellingen en overheid in de regio (Triple Helix, Economic Board etc.). Het college heeft in dat kader de opdracht om de onderwijssectoren te stimuleren om via de eigen netwerkrelaties permanent voeling te houden met bedrijven en overige stakeholders in de regio. Maar ook om zelf op strategisch niveau verbinding te maken met belangrijke netwerken in de regio om daarmee verbindingen van de sectoren te ondersteunen en te versterken. Met bijzondere aandacht voor leven lang ontwikkelen, nieuwkomers en passend onderwijs/ de zorgstructuur. 

Lopende dossiers
Actueel is de afronding van het Osiris-traject, het verder vormgeven en implementeren van LLO, het borgen van de nieuwe onderwijsvisie en de ontwikkeling van de nieuwe sector MBO Basis en Lyceum, cybersecurity, duurzaamheid, het herijken van de vastgoed- en portfoliostrategie en het gezien en ervaren worden als aantrekkelijke werkgever gelet op de opgaven in de nabije toekomst. 

6 Functie-eisen en ervaring lid college van bestuur 

Je beschikt over:

 • een academisch denk- en werkniveau; 
 • een strategisch denkvermogen en visie, gecombineerd met een gezonde dosis zakelijkheid;
 • ruime ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke directie- of bestuurspositie in een, qua cultuur en structuur vergelijkbare, complexe (maatschappelijke) onderneming; 
 • ervaring met organisaties in verandering; een ‘trackrecord’ op gebied van procesmatige en resultaatgerichte implementatie van veranderingen in een complexe omgeving;
 • kennis van de diversiteit van het (beroeps-)onderwijs of je bent in staat die op korte termijn eigen te maken;
 • ervaring met (het initiëren van) samenwerking op bestuurlijk niveau;
 • een relevant netwerk binnen het onderwijs, het bedrijfsleven en/of de (lokale) overheid, bij voorkeur binnen het werkgebied van Aventus;
 • ervaring met- en een antenne voor bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
 • uitstekende vaardigheden in het realiseren/ bestendigen van de constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de raad van toezicht om deze in staat te stellen de governancetaken goed uit te voeren, onder andere door een adequate en tijdige informatievoorziening, open communicatie en dialoog met de raad;
 • ervaring met het realiseren van een constructieve en volwassen overlegrelatie met de medezeggenschap, gericht op een hoge mate van tevredenheid van studenten, medewerkers en andere belanghebbenden.

Regionale verankering in het werkgebied van Aventus c.q. Oost-Nederland geldt als een pre.

7 Kerncompetenties

Hart voor onderwijs
Je stuurt vanuit een onderwijskundige visie en persoonlijke bezieling. Er wordt niet gezocht naar een behendige beroepsbestuurder, maar naar een authentieke verbinder. Met feeling en drive voor de doelgroepen van het mbo en gevoel voor de menselijke maat, met hart voor studenten en medewerkers en liefst ook wortels in het onderwijs. 

Strategische visie
Een heldere visie op de toekomst van Aventus. Vanuit je totaalbeeld van de organisatie en de regio’s waarin zij optreedt, richt je je, zonder afstand te nemen van de korte-termijn-problemen, op lange-termijn-issues en de continuïteit van de organisatie. Je kijkt naar maatschappelijke ontwikkelingen en houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het uitzetten van de koers voor de organisatie.

Persoonlijk leiderschap
Je bent als persoon geloofwaardig en echt. Als authentiek leider moet je beschikken over veranderkracht, empathisch vermogen en gevoel voor de menselijke maat. Aventus zoekt een evenwichtige en toegankelijke persoonlijkheid, waar de organisatie respect voor heeft en ook trots op is. Je kijkt op een frisse manier naar de organisatie, bevordert met elan de dialoog, de verbinding en het wij-gevoel in de organisatie. Je handelt daarbij niet vanuit macht, maar vanuit persoonlijk gezag en met open vizier. Het is van wezenlijk belang dat je de deskundigheid in de organisatie mobiliseert en de betrokkenheid maximaal benut om de verschillende geledingen de nodige ruimte te geven. Vanuit vertrouwen. De bereidheid om je dienstbaar op te stellen opdat de strategische doelstellingen worden behaald is hierbij van eminent belang, evenals de wens dat je je voor langere tijd committeert aan de organisatie.

Executie kracht
Je bent sparringpartner voor de directeuren en managers, iemand die het instellingsmanagement op een inspirerende wijze met kennis van zaken en met gezag op gezamenlijke ambities verbindt, richting geeft en stuurt. Iemand die in staat is om ‘een verhaal te vertellen’ dat inspireert en prikkelt. Een stevige persoonlijkheid, die helder duidelijk kan maken wat er geleverd moet worden en daarbij innovatie en duurzame verandering in de organisatie krachtig stimuleert. Een besluitvaardige bestuurder met lef en zakelijke inslag, die transparant sturing geeft aan het realiseren van de strategische koers. 

Boegbeeld voor de regio
Je moet een boegbeeldfunctie kunnen vervullen, zowel intern als extern, en als ambassadeur van Aventus de nodige statuur en authenticiteit hebben en gezag uitstralen. De bestuurder zal het vermogen moeten hebben om deel uit te maken van belangrijke netwerken en daar het maximale uit halen voor de ontwikkeling van de eigen organisatie. Het is daarbij belangrijk dat je ondernemend gedrag toont en weet aan te sluiten bij de cultuur en (het verschil in) dynamiek binnen het werkgebied.

Netwerkcapaciteiten
Je bent in staat om op alle niveaus relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden, bevordert de samenwerking en consensus door diplomatiek optreden bij uiteenlopende belangen. Je onderhoudt doelbewust en doelgericht een netwerk van formele en informele contacten, zowel binnen als buiten Aventus.  

Overtuigings- en onderhandelingskracht
Je bent een vaardig onderhandelaar en verkrijgt gedragen instemming voor voorstellen, plannen en ideeën; je kunt goed onderbouwd mensen overtuigen en je hebt diverse strategieën om een optimaal resultaat te behalen. Je straalt zelf commitment uit met de doelen van de organisatie en zorgt er tevens voor dat deze breed gedragen worden. 

Bindend vermogen en sociale kracht
Vanuit samenbindend vermogen draag je bij aan de realisatie van de gemeenschappelijke doelen. Vanuit een grote mate van organisatiesensitiviteit breng je de nodige synergie aan. Je bouwt continu aan een gezamenlijke cultuur en identiteit van Aventus en vervult als zodanig een voorbeeldfunctie; je hebt inlevingsvermogen en goed ontwikkelde sociale antennes.

8 Aventus biedt

Een financieel gezonde organisatie, met een goede sfeer, waar een mooie basis ligt waarop verder gebouwd kan worden. Een organisatie met constructieve en betrokken verhoudingen met raad van toezicht en medezeggenschap. Een kans om medewerkers, teams en directie in hun kracht te zetten vanuit een heldere koers en kaders. Gericht op het belang van en focus op de student en de regionale sociale en economische agenda. Samen met een ervaren, betrouwbare en prettige collega-bestuurder. 

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie, met inachtneming van de normen in de Wet Normering Topinkomens (WNT) en toepasselijke wet- en regelgeving.

De functie is ingeschaald in klasse F WNT OCW-sectoren met een maximum van € 196.000,– bruto op jaarbasis. Inschaling is afhankelijk van je ervaring en profiel. Je krijgt in eerste instantie een aanstelling voor een periode van vier jaar.

9 Procedureplanning

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Coen Massier van de Galan Groep. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte, door hem voorgeselecteerde, kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij Aventus.

Planning
Sluiting reactietermijn: 3 november 
Voorselectiegesprekken met Coen Massier: 8 en 10 november (Baarn)
Eerste ronde selectiegesprekken: 24 november (Apeldoorn)
Gesprek benoemingsadviescommissie: 24 november (Apeldoorn)
Tweede ronde selectiegesprekken: 28 november (middag, Apeldoorn)
Arbeidsvoorwaardengesprek en afronding procedure: 6 of 7 december 
Beoogde datum indiensttreding: 1 februari 2023 (of zoveel eerder als mogelijk)

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de bovenstaande gesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

10 Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Coen Massier, partner van de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.


Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000