Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1 Gemeente Leiderdorp

Leiderdorp (27.385 inwoners per 1 januari 2021) ligt midden in de Randstad, tussen stad en land. Aan de westzijde ligt Leiden, de andere delen van Leiderdorp grenzen aan het Groene Hart.

De prachtige gemeente Leiderdorp kent volop activiteit. Of het nu gaat om de vele vrijwilligers, de veelzijdige bedrijvigheid, de prima bereikbaarheid of de uitstekende voorzieningen, Leiderdorp staat er goed voor. Iedereen moet kunnen meedoen. Inzet is dan ook om een betrouwbaar, stabiel en verantwoordelijk gemeentebestuur te vormen dat zorgvuldig en met visie haar inwoners ondersteunt om te participeren en om met veel plezier te wonen, werken en recreëren. Gekozen is voor een verbindende bestuursstijl, waarbij het bestuur met een open manier van communiceren op zoek gaat naar een zo breed mogelijk draagvlak voor besluiten. Primair richting inwoners, instellingen en bedrijven, maar ook binnen de gemeenteraad of in houding naar buurgemeenten.

Leiderdorp staat met een open gezicht naar de regio. Samenwerking (met een regionale strategische agenda) en het benutten van kansen zijn daarin het devies. In opdracht van de gemeenteraad zijn onlangs twee onderzoeken afgerond naar het versterken van de samenwerking in de Leidse regio en mogelijke effecten daarvan. De samenwerking binnen de shared service organisatie Servicepunt71 van en voor Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiden zal mogelijk worden omgezet en overgebracht naar de gemeente Leiden.

Leiderdorp voert een degelijk financieel beleid. Ondanks forse onzekerheden in het sociaal domein is er de komende jaren ruimte voor grotere investeringen, zoals in onderwijshuisvesting, duurzaamheid, wonen, bereikbaarheid en regionale samenwerking.

Voor meer informatie: www.leiderdorp.nl

2 De organisatie

De organisatie steunt op vertrouwen en verbinding en kent een hoge graad van eigenaarschap. Vanuit een energieke en toegankelijke zelforganiserende werkomgeving is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, nieuwe kansen, wendbaarheid en flexibiliteit. Vanuit een sterke betrokkenheid op de omgeving worden nieuwe ontwikkelingen aangemoedigd. Dienstverlening gaat gepaard met een open houding. Ambitie en drive zijn actief verbinden en blijvend vernieuwen in een kansrijke omgeving.

Bij de gemeente Leiderdorp werken ruim 150 bevlogen en behulpzame professionals. De organisatie wordt geleid door het Programma Managementteam (PMT), dat bestaat uit een drietal managers, onder voorzitterschap van de algemeen directeur/gemeentesecretaris. De professionals werken in resultaatteams. Zelforganisatie is daarbij uitgangspunt.
Op dit moment worden een reflectie en een onderzoek voorbereid om (de ontwikkeling van lijnsturing naar) zelforganisatie te evalueren.
Doel en verwachting zijn daarbij om zicht te krijgen op verbetermogelijkheden in de sturing, (risico)beheersing en doorontwikkeling van de organisatie, op weg naar een toekomstbestendige organisatie en wat ervoor nodig is om daar verdere stappen in te maken.

3 De functie

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige functionaris (zodra in zijn opvolging is voorzien) zoekt de gemeente Leiderdorp een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur is:

 1. Algemeen directeur van de organisatie. Leidt de organisatie, inspireert het PMT en zorgt er voor dat medewerkers optimaal presteren. Bewaakt de balans tussen (politieker) ambitie en mogelijkheden van de organisatie. Zorgt voor analyse en realisatie. Is de motor achter de doorontwikkeling voor de organisatie;
 2. Stevige partner in regionale samenwerking. Initieert, stimuleert en faciliteert samenwerking met gemeenten en andere partners in de regio;
 3. Strategisch adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders en de burgemeester. Draagt bij aan goed bestuur van Leiderdorp en levert een actieve bijdrage aan de driehoek burgemeester – griffier – gemeentesecretaris;
 4. Bestuurder in de zin van de WOR. Open en samenwerkingsgericht met respect voor ieders rol en ruimte om het af en toe oneens te zijn zonder de relatie op de proef te stellen.

4 Ervaring

De nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur functioneert op een goed academisch niveau. Heeft ervaring in een stevige (eind)verantwoordelijke managementfunctie in, bij voorkeur, de decentrale overheid. Is aangesloten op de grote ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken hebben. Ervaring met verandermanagement, opdrachtgeverschap in programmasturing en zelforganisatie zijn onmisbaar. Van de gemeentesecretaris wordt verwacht dat deze ook bereid is een rol te vervullen binnen de crisisbeheersing in de Veiligheidsregio.

5 De persoon

U herkent zich in de (kern)competenties van een gemeentesecretaris, zoals die in de bijlage bij deze profielschets zijn omschreven.

De ideale kandidaat wordt geroemd om de volgende persoonskenmerken:

 • Natuurlijke stijlflexibiliteit: zowel stevig en zakelijk als toegankelijk, betrokken en inlevend;
 • Evenwicht tussen aandacht voor mens en proces;
 • Gericht op visie én actie;
 • Geeft ruimte, blijft op hoofdlijnen;
 • Heeft overzicht en is koersvast;
 • Samenwerkingsgericht;
 • Laagdrempelig en informeel;
 • Verbinder met hart voor de zaak;
 • Heldere (bestuurs)adviseur en sparringpartner met oog voor politiek-bestuurlijke context;
 • Staat voor de mensen in de organisatie en reflecteert met gezag op rolneming door bestuur(ders) en professionals binnen de organisatie.

6 Arbeidsvoorwaarden

De gebruikelijke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing. Salariëring vindt plaats tot het maximum bedrag volgens schaal 15.


7 Procedure

De gemeente Leiderdorp laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep. De werving vindt plaats door plaatsing van een teaser op de voorpagina van het NRC Handelsblad op 1 mei 2021, alsmede via BinnenlandsBestuur.nl, Intermediair.nl, sociale media en search. Een eerste selectie zal worden uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens de gemeente Leiderdorp over de uit te nodigen kandidaten. De gemeente Leiderdorp besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.

De (voorlopige) planning ziet er als volgt uit:
1 mei 2021 – Start mediawerving en search
15 mei – Sluiting reactietermijn
Week 20 en 21 – Voorselectiegesprekken
Week 22- CV-presentatie
Week 23/24 – Selectiegesprekken, eventueel assessment, arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming


8 Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035-6948000 of via thardonk@galangroep.nlBijlage: Competenties gemeentesecretaris/algemeen directeur


9 Competenties gemeentesecretaris/algemeen directeur

Kerncompetenties

 • Bestuurlijke & politieke sensitiviteit: eigen en organisatie activiteiten afstemmen op politieke en bestuurlijke ontwikkelingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden;
 • Zelfreflectie: eigen aandeel in situaties, processen en omstandigheden kritisch onderzoeken en op basis daarvan bijsturen. Hierbij is het beschikken over een growth mindset van belang;
 • Luisteren: Al luisterend verbinden met de ander op een dieper niveau. Je ziet nieuwe mogelijkheden voor de toekomst, wordt enthousiast, stijgt boven jezelf uit en hebt oog voor de potentie van die ander;
 • Communicatieve vaardigheid: maakt boodschap in correcte en begrijpelijke taal voor anderen duidelijk. Haalt relevante informatie uit boodschappen van anderen
 • (Participatieve) besluitvaardigheid: beleidskeuzes of richtlijnen beïnvloeden of omzetten in (concrete handvatten) voor het handelen, zodanig dat hiermee belangrijke doelstellingen worden gehaald;
 • Probleemoplossend vermogen: komen met oplossingen voor vraagstukken, situaties e.d.; deze ontrafelen en doordringen tot de kern;
 • Persoonlijk optreden: zelfbewust eigen opvattingen uitdragen en verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en resultaat;
 • Aantoonbare ervaring met cultuurverandering op niveau van college en organisatie.

Overige competenties

 • Adviesvaardigheid: omgeving met raad en daad terzijde staan om hun vragen/problemen tot een oplossing te brengen;
 • Plannen en organiseren: bepalen van doelen, prioriteiten, activiteiten; verwerven en inzetten van middelen; afstemmen van werkzaamheden;
 • Resultaatgerichtheid: doelen stellen en behalen;
 • Coaching/ontwikkelingsgerichtheid: ontwikkelbehoeften onderkennen en uitvoering van ontwikkelactiviteiten stimuleren;
 • Samenwerken: gemeenschappelijke doelen kennen, herkennen en begrijpen en deze samen met anderen verwezenlijken;
 • Visie: lange termijn beleid formuleren, uitzetten, uitdragen en uitvoeren;;
 • Netwerkvaardigheid: ontwikkelen en onderhouden van relaties, allianties en coalities; deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking om doelen te realiseren;
 • Complexe organisatie ontwikkelingsprocessen in dynamische omgeving: Overzicht houden in complexe en strategisch belangrijke processen waarbij veel actoren zijn betrokken en veelal tegenstrijdige belangen in het geding zijn.


Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000