Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1    De organisatie

De gemeente

De gemeente Westland is een prachtige gemeente, centraal gelegen in de stedendriehoek Den Haag, Rotterdam en Delft. De gemeente staat internationaal bekend vanwege haar glastuinbouw en hoog innovatief vermogen.

Met 115.000 inwoners behoort Westland ook tot de grote(re) gemeenten van Nederland. Met meerdere kernen, een sterke economie (o.a. Flora Holland) en met haar ligging binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (2,5 miljoen inwoners), betekent werken voor Westland ook werken in een zeer interessant bestuurlijk en ambtelijk speelveld, waar iedereen er letterlijk en figuurlijk moet staan – iedere dag weer.

De gemeenteraad van Westland bestaat uit 39 raadsleden verdeeld over 11 raadsfracties en wordt voorgezeten door burgemeester Bouke Arends. Het college van Burgemeester en Wethouders bestaat naast de burgemeester uit 5 wethouders. De coalitie bestaat uit de fracties Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en de VVD. De oppositie bestaat uit de fracties van het CDA, de LPF, D66, ChristenUnie-SGP, Forum voor Democratie, GroenLinks, PvdA en de fractie Van Vliet.
De huidige gemeentesecretaris gaat binnenkort met pensioen en de gemeente is daarom op zoek naar een nieuwe Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur.

Belangrijke strategische speerpunten voor de komende jaren zijn:

 • Optimaliseren en doorontwikkelen van de operationele procesinrichting en rolverdeling rondom opdrachtgericht werken.
 • Stimuleren cultuur van interne samenwerking en verbinding.
 • Doorontwikkeling leiderschap binnen organisatie.
 • Doorontwikkelen strategisch vermogen binnen organisatie.
 • Robuuster maken van de gemeentelijke organisatie qua systemen en processen (op niveau 100.000+ gemeente).
 • Ondersteunen schaalsprong naar 135.000 inwoners met belangrijke speerpunten op het gebied van onze eigen organisatie, maar ook op wonen, OV en de ontwikkeling van het Floragebied.

De organisatie 

Westland is een fusiegemeente (2004), waarvan de gemeentelijke organisatie sinds 2016 is gehuisvest in twee moderne en innovatieve kantoorpanden in Naaldwijk. De afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet in het doorontwikkelen en verder professionaliseren van de organisatie. Dit is terug te zien in een betere integratie en stroomlijning van interne processen en door de introductie van het sturingsconcept van het opdrachtgericht werken.

Bij de gemeente Westland werken ongeveer 1.150 medewerkers. Sinds 2017 werkt de gemeente met een organisatiestructuur met vier clusters: (1) Ruimte, (2) Bedrijfsvoering, (3) Beleid en (4) Dienstverlening. De directie bestaat daarbij uit de vier concerndirecteuren onder leiding van de gemeentesecretaris /algemeen directeur. Sinds 2021 wordt daarbij ook steeds meer over de clusters samengewerkt vanuit de sturingsfilosofie van het opdrachtgericht werken.

De komende periode staat in het teken van de doorontwikkeling en verdere implementatie van die manier van werken. Deze ontwikkeling is gericht op het vergroten van de kwaliteit, flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie en haar medewerkers en ook op het tot stand brengen van een zuiver samenspel tussen raad, bestuur en de ambtelijke organisatie.

2    De functie en positie 

1.    Bestuurlijke context

Westland kent in haar bestuur een sterke lokale verbinding met ook een aantal grote lokale partijen (o.a. Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland) in de gemeenteraad en het college van B&W. Daarnaast is er een wethoudersploeg met enthousiaste wethouders, sommige relatief nieuw in deze rol en anderen al zeer ervaren.

Je handelt open, geduldig meebewegend en flexibel. Je geeft ruimte aan anderen en je snapt goed wat werken vanuit maatschappelijke bevlogenheid en betrokkenheid voor college en organisatie betekent. Tegelijkertijd kun je ook vanuit je eigen rol als eerste adviseur van het college grenzen stellen en daadkrachtig en volhardend de lange lijnen van de opgaven – zowel in de politiek bestuurlijke als de ambtelijke omgeving – bewaken.

Je hebt als eerste adviseur van het college een scherpe strategische advisering, zowel in kwaliteit als in de (on)mogelijkheden van uitvoering door de ambtelijke organisatie. Bestuurlijk en politiek ben je sensitief en intuïtief en heb je ook plezier om hierin te bewegen. Maar ook al snap je het politieke spel goed, in het werk heb je een apolitieke opstelling waarbij je ook goed duidelijk maakt welke gevolgen bestuurlijke keuzes hebben voor de organisatie en de gemeente. 
Daarbij fungeer je voor de burgemeester en wethouders met evenveel gemak als toevluchtsoord wanneer dat nodig is en kun je bij jou in alle vertrouwen en veiligheid sparren.

2.    Organisatiecontext 

Als voormalige fusiegemeente is Westland nooit af. Dat geldt voor het politieke bestuur én de gemeentelijke organisatie. Dat vraagt om visie, een inspirerende en bezielende benadering en zichtbaar, informeel en benaderbaar leiderschap. Van jou, het bestuur én de organisatie. Daarvoor sta je dus stevig aan de lat.

Jij bent een ontspannen en betrokken boegbeeld van de ambtelijke organisatie. Je gelooft in onze mensen, luistert met oprechte aandacht en empathie naar hen en wilt weten wat hen beweegt in hun werk. Doordat je de onderlinge verbondenheid tussen afdelingen en medewerkers weet te versterken, krijgen we nog meer voor elkaar. Jouw inzet is om collegeadviezen en de uitvoering daarvan integraal en van hoge kwaliteit te laten zijn en je snapt wanneer je daarbij wel of niet een actieve rol moet nemen.

Je stuurt de concerndirectie aan en samen met hen bewaak je de integrale aanpak van de maatschappelijke opgaven voor onze gemeente. Natuurlijk heb je extern een groot en relevant netwerk, waar je actief de verbinding zoekt. En stimuleer je anderen dat ook te doen. Maar vooral ook kun je anderen goed in hun kracht zetten en laat je de bühne ook graag aan hen om te oogsten wat er samen is gezaaid.

Naast het realiseren van een ambitieuze maatschappelijke agenda, bouw je graag samen met je collega’s aan een meer robuuste gemeentelijke organisatie. Je onderhoudt daarbij een goede relatie met de ondernemingsraad, waarbij openheid, verbinding en erkenning belangrijke vertrekpunten voor je zijn. Je vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat Westland als één van de dertig grootste gemeenten in Nederland beschikt over een moderne en betrouwbare systeem- en procesinrichting, die passend is voor haar schaal en omvang. Jouw ervaring en doortastendheid brengen hierin een impuls. Je zorgt daarbij voor het juiste besef van urgentie en de stimulans en steun om daar te komen waar we willen zijn.

Jouw (voorbeeld) rol van cultuurontwikkelaar, -drager en -bewaker leidt tot een organisatie waar rust en onderling vertrouwen heerst, waar lef hebben wordt gewaardeerd en waar het maken van fouten wordt gezien als een kans om te leren. Na structuurwijzigingen komt nu de fase van cultuurverandering, waaraan je met respect voor wat er is bereikt, kleur en inhoud naar de toekomst durft te geven.

Wie ben jij en wat kom je brengen 

Plezier hebben in wat je doet en enthousiast betrokken zijn, dat valt bij jou als eerste op. Je beweegt je makkelijk en zichtbaar op de werkvloer. Onze medewerkers leren jou snel kennen als een leider, zonder daarbij de manager te zijn. Je staat er meteen, bent zelfbewust maar begrijpt als geen ander jouw unieke rol tussen bestuur en organisatie.

Je bent nieuwsgierig, geeft ruimte aan anderen en weet te relativeren. Je durft leiding te pakken en vast te houden. Daadkrachtig, resultaatgericht en steeds in het juiste tempo. Stevig verankerd in het politieke speelveld. Een verbinder pur sang die het liefst met flair en humor te werk gaat.

Natuurlijk heb je liefde voor Westland of weet je die snel te kweken. Je staat te popelen om naast de gemeentelijke organisatie ook de gemeente te ontdekken en samen te werken met onze partners. En wij zien daarbij in jouw eerdere werkervaring genoeg resultaten die ons het vertrouwen geven dat jij eindverantwoordelijk kunt zijn in onze – nog steeds groeiende – organisatie.

We denken gezien onze omvang en uitdagingen dat het daarbij een voordeel is wanneer je al eerder actief bent geweest op het terrein van het publieke bestuur, met ervaring in een 100.000+ gemeente. Liefst in een eindverantwoordelijke positie, zodat je die wereld en deze positie al goed kent. Maar we zijn vooral ook op zoek naar een stevige en ervaren leider, die vol vertrouwen koers bepaalt en vasthoudt. Een bewezen (door)ontwikkelaar, die anderen weet te inspireren en te motiveren. Die onze schaal van werken kent en ook weet welke ontwikkelopgaven daarbij komen kijken.

Bovenal ben je intrinsiek gemotiveerd en beleef je er plezier aan om één van de boegbeelden van onze gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten!

Relevante competenties: 

 • Onafhankelijkheid: loyaal zijn zonder professionele onafhankelijkheid prijs te geven. In staat zijn het college te adviseren en ondersteunen in bestuurlijke planning en bestuurlijke prioritering en waar nodig ook grenzen te stellen.
 • Leiderschap: op inspirerende wijze richting geven en verbinden. Zelfreflectie hebben, voorbeeldgedrag tonen en integer zijn. Randvoorwaarden scheppen en mensen motiveren zodat resultaten worden bereikt. 
 • Visie: in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich bewegen. De doelstellingen voor het strategische lange termijn beleid formuleren en op een aansprekende wijze overbrengen en anderen ermee verbinden.  
 • Samenwerken: zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijk doel. Denken en handelen vanuit de gemeenschappelijke belangen van de gemeente Westland. 
 • Veerkracht: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. 
 • Resultaatgerichtheid: handelingen richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: het signaleren en begrijpen van politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen binnen de organisatie en daarbuiten.
 • Mensenmens: het kunnen inzetten van humor en empathie, laagdrempelig contact kunnen maken en verbindend zijn.

3      Gemeente Westland biedt

Inschaling in schaal 18 CAO gemeenten (met de gebruikelijke rechtspositieregelingen). 

We hebben je een gemeente te bieden waar we trots op zijn. Die vanwege haar geschiedenis als fusiegemeente, nooit helemaal af is. Met een uitdagende en moderne werkomgeving met gepassioneerde professionals. Een organisatie met een grote mate van loyaliteit onder de medewerkers en evenveel bereidheid om de gemeente te blijven doorontwikkelen. Met ruimte om te groeien, voor medewerker én organisatie en met ruimte voor initiatief en verbetering. Waarbij steeds weer de uitdaging is om daarbij de basis van de organisatie niet uit het oog te verliezen. Wat ons betreft een prachtige uitdaging, waarvan we hopen dat die jou past!

4    Hoe verloopt het selectieproces

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Gerard Kuipers van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met (in potentie) voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de gemeente Westland.


Planning
Sluiting reactietermijn: week 20
Voorselectiegesprekken met Ronald Bruin en Gerard Kuipers: week 21
Eerste ronde selectiegesprekken: week 22 op woensdag, donderdag of vrijdag
Tweede ronde selectiegesprekken: week 23 op woensdag, donderdag of vrijdag
Gesprek eind kandidaat: nader te bepalen
Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen
Beoogde datum indiensttreding: augustus/september 2023

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd in hun agenda rekening te houden met de geplande momenten van de (voor)selectiegesprekken. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

5      Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen Ronald Bruin of Gerard Kuipers, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000