Drie leden Raad van Toezicht
(reactietermijn gesloten)

Introductie

Stichting SKOzoK

De stichting SKOzoK is een ambitieuze, enthousiaste stichting in het primair onderwijs. SKOzoK staat voor Samen Koersen Op zichtbare onderwijs Kwaliteit. Het werkgebied omvat 29 basisscholen in de gemeenten Bergeijk, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Daarnaast heeft SKOzoK één basisschool voor speciaal basisonderwijs en één AZC-school. Voor circa 5.250 kinderen wordt het onderwijs verzorgd door zo’n 530 medewerkers. Van de scholen zijn er 28 rooms-katholiek en hebben twee scholen een protestants-christelijke grondslag.

SKOzoK wil evolueren naar een maatschappelijke onderneming waarin visie en strategie gericht zijn op het bieden van eigentijds onderwijs aan haar leerlingen, zodanig dat zij zich optimaal ontwikkelen. Voortdurend verbeteren en professionaliseren zorgt voor een inspirerend werk- en leerklimaat. SKOzoK is binnen en buiten haar regio een koploper in de realisatie en ontwikkeling van hoogwaardig primair onderwijs.

Missie
Wij zijn samen SKOzoK en leren onze leerlingen leren in een gemeenschappelijk georganiseerde leeromgeving, zodat zij zich optimaal ontwikkelen tot zelfverantwoordelijke burgers die bijdragen aan de samenleving.

Visie
Onze visie op onderwijzen: Wij zijn samen SKOzoK en wij begeleiden leerlingen in hun ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast stimuleren wij bij onze leerlingen bewust de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en vergroten wij hun zelfkennis over hoe zij (het beste) kunnen leren. Dat verstaan wij onder leren leren.

Onze visie op organiseren: Wij zijn samen SKOzoK en door het vergroten van de flexibiliteit en door het intensiveren van de onderlinge samenwerking, kunnen onze steeds kleiner wordende scholen langer goed blijven functioneren. Dit uit zich in het gemeenschappelijk organiseren, onder andere door in samenhang met onze partners groeps- en schooloverstijgend te werken. Wij willen door ook op organisatieniveau te blijven leren leren de draagkracht en weerbaarheid van de leergemeenschap vergroten en daarmee de kwaliteit van het onderwijs verhogen.

Onze visie op ontwikkelen: Wij zijn samen SKOzoK en om onze leerlingen te leren leren en door gemeenschappelijk te organiseren, richten wij ons op het in gezamenlijkheid en met alle partners verder ontwikkelen van onze collega’s. Door met elkaar te professionaliseren, bewust te differentiëren naar relevante kwaliteiten en zelf ook te leren leren, komen onze talenten optimaal tot bloei.

Identiteit
SKOzoK staat voor een brede, levensbeschouwelijke identiteit, gebaseerd op de christelijke normen en waarden.

De structuur
Sinds 2006 kent de stichting SKOzoK een besturingsmodel met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. In de uitvoering van bestuur en toezicht wordt de Code Goed Bestuur van de PO-raad gehanteerd.

De 31 scholen zijn verdeeld in 16 clusters over 5 gemeentelijke regio’s. Elk cluster wordt geleid door een clusterdirecteur die op zijn/haar beurt leiding geeft aan schoolteams. Kwaliteitsondersteuning is op organisatieniveau ingericht, waarbij de kwaliteitsondersteuners in de verschillende clusters werkzaam zijn. Het College van Bestuur geeft rechtstreeks leiding aan de clusterdirecteuren, de ondersteunende staf van de organisatie en het Passend Onderwijs. Het College van Bestuur is recent van tweehoofdig naar éénhoofdig gegaan. Na een interim-periode is in augustus 2020 de nieuwe bestuurder gestart. De reglementen zijn aangepast aan de nieuwe situatie en de centrale organisatie is versterkt. Op centraal niveau is er een professioneel team met stevige sleutelfunctionarissen: bestuurssecretaris, controller en hoofd HRM. De kaders en het speelveld voor de clusters wordt de komende tijd verder uitgewerkt om daarmee meer ruimte te geven voor ‘couleur locale’.

Ontwikkelopgave
Het koersplan 2019-2022 is vorig jaar in een brede focusgroep ‘2020 proof’ onder leiding van de interim bestuurder herijkt. De hoofdpunten blijven staan. Er wordt meer ingezet op de implementatie, met draagvlak en eigen verantwoordelijkheid.

De opgaven voor de komende tijd hierbij zijn:

 • Verdere anticipatie en aanpassing op de krimp. SKOzoK beslaat een groot gebied verspreid over vijf gemeenten en veel kleine kernen. Om het onderwijsaanbod in stand én betaalbaar te houden vraagt dit samenwerking zowel met collega-scholen als in de keten (Integrale Kind Centra) en met gemeenten, mede in relatie tot huisvesting en heroverweging van het onderwijsaanbod
 • Het weer in lijn brengen van de formatie, met het leerlingenaantal. Afgelopen jaren heeft SKOzoK bewust gewerkt met negatieve begrotingen om te investeren in de krimp.
 • Nu wordt weer toegewerkt naar zwarte cijfers, om het weerstandsvermogen, wat goed is, niet verder uit te nutten
 • Het verhogen en versterken van eigenaarschap en leiderschap in de organisatie. De afgelopen jaren is, mede in reactie op de krimp, redelijk top-down gestuurd. De komende tijd wordt de verantwoordelijkheid lager in de organisatie gelegd en wordt het speelveld verduidelijkt en geïnvesteerd in eigenaarschap en leiderschap op alle niveaus.

Uitgangpunt hierbij is het (gezamenlijk) zorgdragen voor het beste en nabij onderwijs voor de leerling in deze regio.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het (eenhoofdig) College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak:

 • Werkgeverschap van het College van Bestuur
 • Klankbord van het College van Bestuur, met o.a. reflectie op de maatschappelijke opdracht
 • Toetsing van besluitvorming
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht van SKOzoK vergadert circa zes keer per jaar en houdt jaarlijks onder meer twee werkbezoeken. Er is twee keer per jaar een overleg met de GMR. Deze relatie is constructief.

Huidige vacatures

De Raad van Toezicht van SKOzoK bestaat uit vijf leden. Momenteel zijn er drie vacatures in de Raad van Toezicht. Deze zijn ontstaan door een toevallige samenloop van privé-omstandigheden; het aanvaarden van een niet-verenigbare functie en een reeds bestaande vacature.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke processen binnen SKOzoK op hun merites te kunnen wegen en te beoordelen, vertegenwoordigd is. De zittende leden betreffen de voorzitter van de Raad van Toezicht, een ervaren, regionaal verankerde bestuurder en toezichthouder en een lid Raad van Toezicht, ook ervaren als toezichthouder, met als aandachts- en ervaringsgebied onderwijs en Governance.

De Raad zoekt ter completering van de Raad een team van drie toezichthouders met de volgende aandachtsgebieden:

 • Financiën/brede bedrijfsvoering
 • Organisatie- en leiderschapsontwikkeling, veranderkunde en HRM
 • Maatschappelijk ondernemerschap, iemand die het maatschappelijk en zakelijk perspectief met een frisse kijk van buiten inbrengt.

Daarnaast wordt gehecht aan juridische en onderwijskundige ICT-kennis en kennis van marketing en communicatie, innovatie en de werking van gemeenten. Van twee van de nieuw te werven leden wordt ervaring met toezicht houden gevraagd. En van minimaal een van de te werven toezichthouders wordt ervaring in het onderwijs gevraagd. Tevens wordt gehecht aan bewezen affiniteit/binding met de regio voor minimaal drie van de vijf toezichthouders. Dat vraagt een aanvulling van twee leden met regionale binding.

De intentie is om uiterlijk in het nieuwe jaar als nieuw team te starten en samen met de nieuwe bestuurder en de nieuwe bestuurssecretaris te werken aan een gemeenschappelijke toezichtvisie, -kader en teambuilding. Om het integrale toezicht te bevorderen wordt momenteel met een (remuneratie-)commissie volstaan.

Algemeen profiel
Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij actief toezicht houden met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Zij zijn in staat (maatschappelijke) signalen tijdig op te vangen en deze te vertalen naar de gewenste ontwikkeling van SKOzoK en een kritische sparringpartner en stimulans zijn voor het College van Bestuur. Bovendien zijn zij in staat om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke voorstellen van het College van Bestuur te beoordelen op inhoud, proces (de mate waarin stakeholders zijn meegenomen in de besluitvorming) en impact op belanghebbenden.

Voor elke toezichthouder is tevens het volgende van belang:

 • Affiniteit met het onderwijs
 • Betrokken bij maatschappij en regio
 • Voldoende tijd en beschikbaarheid om de rol goed in te kunnen vullen
 • Geen groot ego, wel inhoudelijk gezaghebbend, strategisch werk- en denkniveau
 • In staat zijn integraal toezicht te houden en hoeder te zijn van de maatschappelijke belangen en die van de relevante stakeholders
 • In staat zijn om snel de essentie uit rapportages te halen en hier de goede vragen over kunnen stellen en een goed oordeel over kunnen vormen
 • Rolvast en rol- en procesbewust zijn
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband uit te kunnen oefenen, een eigen bijdrage kunnen leveren en open staan voor de inbreng van anderen
 • Zowel kritisch, als waarderend kunnen zijn; ook oog hebben voor wat goed gaat
 • Open houding, onderzoekend. Iemand die houdt van goede, open gesprekken en de kunst van het luisteren en doorvragen verstaat
 • HBO-/WO-niveau door studie of werkervaring.

Lid bedrijfsvoering
Van het lid bedrijfsvoering wordt daarnaast gevraagd dat hij/zij:

 • een goede sparringpartner is voor bestuurder, controller en accountant
 • gezaghebbend is
 • ervaring heeft met huisvesting, bij voorkeur in relatie tot de gemeente
 • minimaal ICT beheersmatig snapt
 • ervaring heeft als eindverantwoordelijke voor financiën/bedrijfsvoering in een organisatie met enige omvang en complexiteit
 • bij voorkeur ervaring heeft binnen een publiek gefinancierde context.

Lid organisatie- en leiderschapsontwikkeling, veranderkunde en HR
Van het lid organisatie- en leiderschapsontwikkeling, veranderkunde en HR wordt daarnaast gevraagd:

 • Ervaring met grote verandertrajecten, cultuur- en leiderschapsontwikkeling en HR op strategisch niveau, niet alleen als adviseur, maar ook als trekker/verantwoordelijke in organisaties van enige omvang en complexiteit
 • Bij voorkeur kennis en ervaring hoe te anticiperen op krimp
 • Stevige sparringpartner voor bestuurder op bovengenoemde inhoudelijke gebieden.

Lid maatschappelijk ondernemerschap
Van hem/haar wordt daarnaast gevraagd:

 • Goed zicht op de ontwikkelingen en stakeholders in de regio
 • Ervaring met stakeholdermanagement
 • Zakelijk perspectief in kunnen brengen, vanuit maatschappelijke betrokkenheid
 • Affiniteit met het onderwijs en daar verbinding mee kunnen bevorderen
 • Ervaring met marketing en communicatie.

Overige informatie

SKOzoK biedt een belangrijke rol binnen een mooie, financieel gezonde, goed aangeschreven innovatieve onderwijsorganisatie met de ambitie en drang om het beter te doen. Binnen een team van intrinsiek gemotiveerde, welwillende en (maatschappelijk) betrokken toezichthouders. De hoogte van de bezoldiging is in lijn met de Governance Code PO en bedraagt € 3.500,– per jaar voor de leden en € 5.200,– per jaar voor de voorzitter.

De procedure

Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:
25 oktober – Sluiting reactietermijn
27, 28 en 29 oktober – Voorselectiegesprekken
18 november – Selectiegesprekken
11 december – Klikgesprek kandidaten, besluitvorming in Raad van Toezicht en benoeming
Nader te bepalen – Na benoeming wordt kandidaten gevraagd een Insights® vragenlijst in te vullen en zal er na circa drie maanden een teambuildingsessie plaatsvinden aan de hand van de Insights® profielen

Kandidaten worden gevraagd deze data in hun agenda te reserveren/vrij te houden.

Informatie

Stichting SKOzoK laat zich in deze procedure ondersteunen door drs. Coen Massier, partner bij de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hem opnemen via 035 – 694 8000

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000