Directeur Tech Campus
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1.    De Tech Campus binnen ROC Midden Nederland 

De Tech Campus is onderdeel van ROC Midden Nederland waar zo’n 1.800 medewerkers het onderwijs voor circa 17.000 studenten verzorgen verspreid over 13 mbo-colleges, VAVO Lyceum en mbo voor professionals met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. De dertien colleges bevinden zich midden in de wijken. Zo wordt de samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen versterkt.

De Tech Campus in Nieuwegein speelt door maatwerk en bedrijfsopleidingen in op de ontwikkelingen in de techniek en de vraag die hierdoor ontstaat naar breed technologisch opgeleide medewerkers. De Tech Campus heeft ruim 150 opleidingen in de techniek, variërend van unieke vakmanschap opleidingen tot brede technische opleidingen, gegroepeerd in 4 colleges: het Bouw en Interieur college, het Automotive college, het Techcollege en het ICT college. Met een breed portfolio van entree t/m niveau 4, BOL en BBL (60%) en onderwijs voor professionals zorgen circa 250 collega’s dat de ongeveer 4000 studenten, goed onderwijs krijgen. Onderwijs dat gericht is op de versterking van de motivatie, regie, eigenaarschap en betrokkenheid van de student. Door continue te bouwen aan de manier van begeleiden, ontwikkelingsgerichte voortgang en toetsing, het curriculum en de samenwerking met het bedrijfsleven.

 De Tech Campus is meer dan een school voor Crebo’s en diploma’s. Het is een ontmoetingsplaats voor persoonsvorming, waar contact met leeftijdsgenoten, bedrijven en anderen centraal staat.

Vanwege de omvang van de Tech Campus wordt deze aangestuurd door twee directeuren die gelijkwaardig en complementair aan elkaar zijn. Zij sturen 7 onderwijsmanagers aan en vormen met hen het MT van de Techcampus. Zij worden ondersteund door de Tech Campus Ondersteuning (TCO), de centrale diensten en door 3 accountmanagers die zich op de LLO markt richten.

Vanwege de aanstaande pensionering van een van de directeuren, zoeken we een 

Directeur Tech Campus, fulltime

Een strateeg, een verbindende netwerker die met hart voor de student en oog voor het werkveld, in een collegiale setting leiding geeft aan de doorontwikkeling en groei van de Tech Campus.  Met oog voor borging en inbedding van de vele Publiek-private initiatieven en samenwerking met zowel het toeleverend als het afnemend onderwijs en bedrijfsleven.

2.    Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Als directeur Tech Campus ben je samen met je collega 100 % verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de onderwijskwaliteit, het personeel en de realisatie van de strategie binnen de Tech Campus. In een nader overeen te komen taakverdeling stuur je de onderwijsmanagers, accountmanagers en manager TCO aan. Je vertegenwoordigt de Tech Campus naar buiten, je boort je netwerken aan en bestendigt strategische samenwerkingsverbanden. 
Je bent onderdeel van het directieteam van ROC Midden Nederland en rapporteert rechtstreeks aan het College van bestuur. Daarnaast vervul je een nader te bepalen rol in ROCMN brede strategische programma’s en processen, passend bij je interesse en expertise.

3.    Opgave voor de Techcampus

De Tech Campus bruist en is voortdurend in ontwikkeling. Gericht op de realisatie van haar onderwijs visie in relatie tot studentsucces en de externe ontwikkelingen in de technische arbeidsmarkt. Dit uit zich door een duidelijke zichtbaarheid in de steeds groter wordende regio met een enorm opleidingssportfolio en innovaties. Dat wordt door studenten en bedrijven zeer gewaardeerd. Bedrijven en de Tech Campus bestendigen meer en meer hun samenwerking. Dit wordt zichtbaar in o.a. het MAKE-Center en toegekende Europese en regionale investeringsfondsen (RIF’s) op belangrijke thema’s als digitalisering, energietransitie en circulariteit, smart technician, duurzame mobiliteit, smart industrie en ‘entree leert op de werkplek’. Daarnaast neemt het aantal BBL studenten voor vakspecialistische opleidingen toe. Ook is geïnvesteerd in het versterken van de samenwerking binnen de Tech Campus en met andere Colleges binnen ROC Midden Nederland en het toeleverende onderwijs. Per 1 augustus 2023 is de Tech Campus één organisatorische eenheid.  Vanuit een gemeenschappelijke onderwijsvisie wordt gestreefd naar een gezamenlijke aanpak over de afdelingen heen. De basis, bemensing, de kwaliteit en systemen zijn op orde, e.e.a. vraagt nu bestendiging en doorontwikkeling op het gebied van:

 • Het verhogen en vasthouden van de reguliere instroom aan studenten door samenwerking met het voortgezet onderwijs en het vergroten van de bekendheid van de Tech Campus als dé plek waar je moet zijn voor techniekonderwijs in Midden Nederland.
 • De verdere doorvertaling van de onderwijsvisie naar de onderwijsteams en het versterken van de ontwikkelgerichte leercultuur binnen de onderwijsteams in de context van de brede Tech Campus ontwikkeling. 
 • De borging en inbedding van de vele innovatie- en samenwerkingstrajecten (o.a. de RIF’s) in het reguliere onderwijs en in LLO. 
 • Behoud, onderhoud en uitbreiding van LLO en de samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven om te blijven inspelen op de ontwikkelingen in de techniek, t.a.v. energietransitie, digitalisering en circulariteit en de daarvoor benodigde integratie van vakgebieden. 
 • De doorontwikkeling van de Tech Campus als één organisatorische eenheid met oog voor de ondersteuning.  

4.    Profiel

Om leiding te geven aan deze mooie Tech campus zoekt ROC Midden Nederland een 

 • stevige, gedreven en ervaren leidinggevende, met WO niveau; 
 • met een groot hart voor de student en kennis van (bij voorkeur het MBO-) onderwijs;
 • met affiniteit met de technische sector (de taal kunnen spreken);
 • een warm verbindend persoon: open, vriendelijk, toegankelijk, zichtbaar en oprecht geïnteresseerd;
 • een strateeg, met een helikopter view, die politiek bestuurlijk sensitief is; 
 • die vanuit overzicht op veel borden tegelijk kan schaken en schakelen en de taal van zowel het onderwijs, het bedrijfsleven als de student/docent spreekt;
 • die de consequenties kan doorzien van besluiten voor docent/student en ondersteuning en het bedrijfsleven;  
 • die ruimte en vertrouwen geeft vanuit een heldere koers en kaders en zowel ‘supportive’ is als duidelijk, besluitvaardig en resultaatgericht;
 • die goed plant, monitort, borgt en aanspreekt;
 • die in staat is om vanuit een heldere onderwijskundige visie en marktvraag, de vertaling te maken wat dat betekent voor de student en de ontwikkeling van de Tech Campus;  
 • die het belang van de ondersteuning ziet en hen in positie houdt/brengt;  
 • een ondernemende netwerker die met focus, relevante samenwerking realiseert; 
 • met lef en durf om buiten de gebaande paden te gaan en zich hierover verantwoord.

5.    Context, koers en kaders

ROC Midden Nederland staat er goed voor. Ze heeft een oordeel goed van de onderwijsinspectie, is financieel robuust en vaart een inspirerende, bestendige koers gericht op studentsucces. Vanuit deze heldere koers en kaders krijgen de colleges en onderwijs teams de ruimte en ondersteuning om invulling te geven aan deze visie en koers. Een en ander leidt tot een hoge medewerkerstevredenheid (7,8 MO). 

Het strategische plan van ROC Midden Nederland, genaamd ‘De Makers van de Samenleving, samen op weg naar 2027’ is net gereed en is feitelijk een vervolg van de succesvolle strategie gericht op student succes, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Vanuit deze basis bouwt ROC Midden Nederland in haar nieuwe strategie verder en versterkt haar onderwijs.  
Ze heeft hiertoe 3 pijlers geformuleerd: 

 1. Student centraal.
 2. Midden in de samenleving.
 3. Wendbare organisatie.

Vanuit de kernwaarden persoonlijk, nieuwsgierig en ondernemend wordt hier invulling aan gegeven. ROC Midden Nederland blijft inzetten op Passend Onderwijzen Passend Ondersteunen, Flexibel Onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen als kaders voor haar onderwijs en wil zo nog beter aansluiten bij de arbeidsmarkt en studenten die nu soms afhaken. Een andere ambitie is om als collega’s meer van elkaar te leren, om samen ervoor te zorgen dat iedere student en werkende zijn of haar talent kan ontwikkelen en van waarde kan zijn voor de omgeving.


Kijk voor de strategie op: https://www.rocmn.nl/hulp-info/over-roc-midden-nederland
Kijk voor de vertaling van de onderwijsvisie binnen de Techcampus op: 
Publieksversie Onderwijsvisie.pdf (rocmn.nl)


6.    ROC Midden Nederland biedt


Een mooie doorontwikkelopdracht, binnen een succesvol, ontwikkelingsgericht en echt inclusief grootstedelijk ROC. In een collegiaal team met een betrokken en betrouwbare collega directeur en een goed MT met ervaren onderwijsmanagers. Binnen een Campus met een heel breed portfolio. Binnen een bruisende, professionele en inspirerende werkomgeving, waar men trots is om te werken met veel transparantie, vertrouwen en uitstekende ondersteuning. 


De functie is ingeschaald in schaal 15 CAO MBO (max € 8.449, — per maand exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering van 8,33 %). Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. 


7.    Planning


 • Sluiting reactietermijn: 14 januari.
 • Voorselectiegesprekken: 17 en 18 januari.
 • Eerste ronde selectiegesprekken: 29 januari middag.
 • Gesprek adviescommissie: 5 februari middag.
 • Tweede ronde selectiegesprekken: 12 februari ochtend.
 • Beoogde startdatum afhankelijk van (onderwijs)ervaring, uiterlijk 1 juni 2024.

Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd zo snel mogelijk, uiterlijk 14 januari te reageren en de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. 
De procedure staat tegelijkertijd in- en extern uit.


8.    Informatie


Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Coen Massier, partner van de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000