Directeur Programma’s
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1    De organisatie

Het Waterschapshuis

De Waterschappen van nu werken dagelijks aan een robuust watersysteem, waterveiligheid, schoon water en klimaatmaatregelen. En anno 2023 vormen data, informatie en technologie daarbij een belangrijke pijler om het werk van de Waterschappen iedere dag weer slimmer te kunnen doen.

De Waterschappen staan daarbij voor een belangrijk deel voor dezelfde uitdagingen. Waarom dan 21 keer het wiel uitvinden? Vandaar dat door hen het Waterschapshuis is opgericht. Het Waterschapshuis helpt de watersector in haar ambities door datagedreven met hen samen te werken aan:

 • Data standaardisatie.
 • Informatiebeschikbaarheid en -modellering.
 • Kennisdeling en leren van elkaar.
 • Behalen van schaalvoordeel.
 • Softwaretoepassingen.

Het Waterschapshuis houdt daarbij de regie en is de spreekwoordelijke spin in het web. Zo werkt het Waterschapshuis in het kader van de Digitale Transformatie bijvoorbeeld aan het datagedreven Waterschap van de Toekomst.

Het Waterschapshuis werkt sinds 2018 programmagestuurd. Programma’s en Projecten, Beheer en Diensten en Instandhouding zijn daarbij zo logisch mogelijk in de organisatie ingebed en waar mogelijk gekoppeld aan de verschillende programma’s. In dat verband is het Waterschapshuis nu op zoek naar een ervaren Directeur Programma’s.

De programma’s binnen het Waterschapshuis vormen letterlijk en figuurlijk het hart van de werkzaamheden en de bestaansreden van het Waterschapshuis: zonder programma’s geen Waterschapshuis. Daarmee betreft dit een belangrijke, eindverantwoordelijke functie binnen het Waterschapshuis en de Directeur Programma’s is dan ook een belangrijk lid van het managementteam.

Speerpunten voor de komende jaren van het Waterschapshuis zijn:

 • Doorontwikkelen strategisch vermogen binnen de organisatie, o.a. door het initiëren en borgen van datagedreven samenwerking met de Waterschappen.
 • Stimuleren van een cultuur van samenwerking en verbinding binnen het Waterschapshuis en naar buiten met onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners.
 • Optimaliseren, doorontwikkelen en robuuster maken van de operationele procesinrichting.

2    De functie en positie 

1.    Organisatorische context

Het Waterschapshuis is weliswaar de kennis- en regieorganisatie van en voor de 21 Waterschappen in Nederland, maar het is ook een organisatie met een eigen structuur en cultuur.

Het Waterschapshuis is gevestigd in een modern ingericht kantoorpand in het hart van ons land, naast station Amersfoort. De organisatie wordt geleid door secretaris-directeur Gerard Smits en kenmerkt zich door betrokken en enthousiaste medewerkers. Waar het Waterschapshuis 10 jaar geleden nog zoekende was in haar rol en positie richting de Waterschappen, zo staat er nu een robuuste, zelfbewuste en trotse organisatie.

Een organisatie van in totaal ca. 185 medewerkers, verdeeld over verschillende taakgebieden en waarvan sommigen direct in dienst zijn van het Waterschapshuis, terwijl anderen op projectbasis worden ingehuurd vanuit de markt of ingeleend vanuit de Waterschappen.

Het Waterschapshuis heeft in de afgelopen tien jaar goede resultaten geboekt. Daarbij is een groot aantal systemen in gebruik genomen, waarmee ook een continue dienstverlening aan de aangesloten Waterschappen wordt geboden voor die systemen.

De opdracht om deze systemen te beheren en de bijbehorende diensten continue aan te bieden, heeft een ander karakter dan het vaak innovatieve karakter van de programma’s en projecten. Daarom is binnen het Waterschapshuis een onderscheid aangebracht tussen Programma’s, Diensten en Beheer, en Instandhouding. De leidinggevenden van deze onderdelen vormen op hun beurt tezamen met de Secretaris Directeur het managementteam (MT) van het Waterschapshuis.

2.    De programma’s: opdrachtgever en opdrachtnemerschap

De Waterschappen zijn (samen of per programma in delen) opdrachtgever van het Waterschapshuis. Via de zgn. opdrachtgeverstafel (OGT) bepalen zij welke programma’s er zijn of komen en prioriteren ze op basis van de strategienota de invulling, omvang en budgettering van de programma’s.

Zowel de Secretaris-Directeur van het Waterschapshuis als de Directeur Programma’s sluiten aan bij de opdrachtgeverstafel om nauwe verbinding met de Opdrachtgevers te hebben en te houden. Op programmaniveau is de Directeur Programma’s daarnaast ook het gezicht van het Waterschapshuis richting de Opdrachtgevers.

Het Opdrachtnemerschap ligt bij het Waterschapshuis. Het Dagelijks Bestuur van het Waterschapshuis, waarin een vijftal bestuurders van de Waterschappen zitting heeft, bepaalt in overleg met de Secretaris-Directeur of het Waterschapshuis een opdracht aanneemt en zij stelt de programma’s in om de opdrachten uit te kunnen voeren.

Vervolgens is de Directeur Programma’s verantwoordelijk voor een vlekkeloze levering, houdt daarop toezicht en neemt in die hoedanigheid ook deel aan het desbetreffende Uitvoerings Overleg (UO), de inhoudelijke stuurgroep waarin de direct bij de uitvoering betrokken collega’s vanuit de Waterschappen en het Waterschapshuis zitting hebben.

De verschillende Programma Managers waaraan de Directeur Programma’s leiding geeft, zijn op hun beurt inhoudelijk verantwoordelijk voor realisatie van de afgesproken doelstellingen binnen hun programma.

3.    De functie en opdracht(en)

Als Directeur Programma’s stuur je de verschillende collectieve en facultatieve programma’s en de programma’s met derden aan. Vanuit deze functie heb je een tweeledige rol met bijbehorende opdrachten: je bent zowel “partner” van de Waterschappen bij de vertaling van hun opgaven naar datagedreven programma’s, als de leverancier vanuit de Waterschapshuisorganisatie zelf.

In je rol van partner van de Waterschappen ben je gezaghebbend en een senior die op basis van – niet ter discussie staande – inhoudelijke kennis en vaardigheden werkt en die vanuit inzicht in het werk van de Waterschappen, naar hen gesprekspartner is op het hoogste niveau bij hun strategiebepaling rondom de grote maatschappelijke opgaven en de kansen die digitalisering daarbij biedt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan klimaatverandering.

Je kunt je op basis van je eerdere ervaringen elders en de beschikbare informatie binnen het Waterschapshuis, uitstekend een beeld vormen of het Waterschapshuis in dat verband de juiste dingen doet en of ze deze goed en in de juiste samenhang doet.

Je bent je daarbij bewust dat het beleid wordt gemaakt binnen de Waterschappen zelf. Maar je weet als  geen ander dat dit ook betekent dat je voorafgaand aan de vaststelling van dat beleid, je in de voorfase al maximaal inzet om de voorwaarden te scheppen waarbinnen het Waterschapshuis optimaal kan leveren. Zowel op inhoud als proces.

Je snapt wat er nodig is voor de Waterschappen om ook in de toekomst succesvol te kunnen zijn bij de grote opgaven die op hen afkomen en hebt een heldere visie op de rol die het Waterschapshuis daarbij kan spelen. Je hebt daarbij een scherpe strategische advisering richting onze opdrachtgevers, zowel in de te kiezen richting als in de gewenste kwaliteit en de (on)mogelijkheden van uitvoering.

Je hebt ervaring met het werken in een bestuurlijk-politieke context, hebt plezier om hierin te bewegen en handelt daarin sensitief en intuïtief. Maar ook al snap je het politieke spel goed, in het werk heb je een apolitieke opstelling waarbij je ook goed duidelijk maakt welke gevolgen bestuurlijke keuzes hebben voor het Waterschapshuis en de Waterschappen zelf.

Je opereert op basis van natuurlijk gezag, geeft de overige stakeholders op pragmatische en doelmatige wijze richting in wat de mogelijkheden zijn en weet hoe je hun opgaven vervolgens kunt vertalen naar datagedreven programma’s die passen in de primaire processen van onze opdrachtgevers.

In je rol van Directeur Programma’s werk je natuurlijk samen met programmamanagers en projectleiders, binnen en buiten het Waterschapshuis, en stuur je de afdeling Programma’s aan. Je snapt hun positie en belangen en weet dat om te zetten in samenwerking en resultaat. Maar je bent vooral ook iemand die niet op hun stoel gaat zitten en creëert liever overzicht, samenhang en hakt met hen knopen door. Kortom: je weet als geen ander de kennis en kunde binnen onze organisatie en die van onze opdrachtgevers te ontsluiten en handelt daar ook naar.

We werken vanuit het Waterschapshuis veel samen in Programma’s met Derden. Met individuele of meerdere Waterschappen tegelijk, de Unie van Waterschappen, het Kenniscentrum van Waterschappen en Provincies (STOWA), Rijkswaterstaat en andere (overheids-) partners etc.

Jij bent onze vertegenwoordiger naar hen toe en wordt door hen ook als gezaghebbend gezien. Je beschikt over een relevant netwerk in onze (waterschaps) wereld, waarmee je ook actief de verbinding zoekt. En stimuleert anderen in het kader van de samenwerking dat ook te doen.

Ook binnen onze organisatie weten mensen je makkelijk te vinden. Je handelt open, geduldig meebewegend en flexibel. Je geeft ruimte aan anderen en snapt goed wat werken vanuit maatschappelijke bevlogenheid en betrokkenheid, voor het Waterschapshuis en de Waterschappen betekent. Tegelijkertijd kun je vanuit je eigen rol ook grenzen stellen en daadkrachtig en volhardend de lange lijnen van de opgaven – zowel in de politiek bestuurlijke als de organisatorische context – bewaken.

Naast het realiseren van de samenwerkingsagenda met onze opdrachtgevers, bouw je samen met je collega’s ook aan een meer robuuste organisatie. Jouw ervaring en doortastendheid brengen hierin een impuls. Je onderhoudt daarbij een goede relatie met de overige stakeholders. Daarbij zijn openheid, verbinding en erkenning van onze rol en positie binnen het complexe speelveld, belangrijke vertrekpunten voor je.

Als Directeur Programma’s ben je ook een belangrijk onderdeel van het managementteam en één van de leiders/boegbeelden van het Waterschapshuis. Als een zich doorontwikkelende organisatie is het Waterschapshuis nooit af. Dat vraagt om visie, inspiratie en bezieling en om zichtbaar, informeel en benaderbaar leiderschap. Ook van jou en daarvoor sta je met de secretaris-directeur en het MT iedere dag weer aan de lat.

Wie ben jij en wat kom je brengen 

Gezaghebbend, plezier hebben in wat je doet en enthousiast betrokken zijn, dat valt bij jou als eerste op. Je beweegt je makkelijk en zichtbaar op de werkvloer en hebt een coachende stijl van leiding geven. Onze medewerkers leren jou snel kennen als een betrokken en inspirerend leider, zonder daarbij te veel “manager” te zijn. Je staat er meteen, bent zelfbewust maar begrijpt als geen ander ook jouw unieke rol binnen de organisatie.

Je hebt bij voorkeur een achtergrond als directeur of eindverantwoordelijk programmamanager binnen het Waterbeheer, bent bekend en ervaren met de kracht van datagedreven werken en weet hoe dat te verbinden aan de opgaven van de Waterschappen.

Je bent nieuwsgierig, geeft ruimte aan anderen en weet te relativeren. Je durft leiding te pakken, vast te houden en neemt verantwoordelijkheid. Daadkrachtig, resultaatgericht en steeds in het juiste tempo. Stevig verankerd in het politieke en organisatorische speelveld. Een verbinder pur sang die het liefst met flair en humor te werk gaat.

We denken gezien de omvang en complexiteit van onze uitdagingen, dat het nodig is dat je al eerder actief bent geweest binnen de wereld van het waterbeheer – of dicht daartegenaan – en onze wereld dus al goed kent. En wij zien daarbij in jouw eerdere werkervaring genoeg resultaten die ons het vertrouwen geven dat jij eindverantwoordelijk kunt zijn in onze – zich nog steeds ontwikkelende – organisatie.

Maar we zijn vooral ook op zoek naar een stevige en ervaren leider, met een heldere en innovatieve kijk op wat het Waterschapshuis voor haar opdrachtgevers kan betekenen en die vol vertrouwen programmatisch koers bepaalt en vasthoudt. Bewezen, kundig en die anderen weet te inspireren en te motiveren. Die onze werkomgeving kent en ook weet welke ontwikkelopgaven daarbij komen kijken.

Bovenal ben je intrinsiek gemotiveerd en beleef je er plezier aan om, met onze Secretaris-Directeur, één van de boegbeelden van het Waterschapshuis te zijn.

Relevante competenties: 

 • Verantwoordelijkheid: eigenaarschap nemen voor de realisatie van de toebedeelde projecten en programmaportfolio en de aansturing van de bijbehorende project- en programmaorganisatie. Daarbij met het MT strategische afwegingen en beslissingen kunnen maken en daarin adviserend en op inhoud zonodig sturend kunnen zijn.
 • Onafhankelijkheid: loyaal zijn zonder professionele onafhankelijkheid prijs te geven. In staat zijn de Waterschappen te adviseren en ondersteunen in bestuurlijke planning en bestuurlijke prioritering en waar nodig ook grenzen te stellen.
 • Leiderschap: op inspirerende wijze richting geven en verbinden. Zelfreflectie hebben, voorbeeldgedrag tonen en integer zijn. Randvoorwaarden scheppen en mensen motiveren zodat resultaten worden bereikt. 
 • Visie(-onair): in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de organisatie en haar omgeving zich naar de toekomst toe moeten bewegen. De doelstellingen voor de strategische lange(re) termijn formuleren en op een aansprekende wijze overbrengen en anderen ermee verbinden. Daarbij binnen de organisatie stimulerend zijn in het scheppen van voorwaarden om toekomstgericht, out-of-the-box en innovatief te kunnen denken en werken.
 • Samenwerken: je inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bij te dragen aan een gezamenlijk doel. Denken en handelen vanuit de gemeenschappelijke belangen van de Waterschappen. Overzicht bewaren en binnen de programma’s bruggen bouwen.
 • Veerkracht: effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel. 
 • Resultaatgerichtheid: handelingen richten op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: het signaleren en begrijpen van politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen binnen de organisatie en daarbuiten.
 • Mensenmens: het kunnen inzetten van humor en empathie, laagdrempelig contact kunnen maken en verbindend zijn.

3      Het Waterschapshuis biedt

Inschaling maximaal in schaal 15 CAO voor Waterschappen (€ 6.152,– – € 8.800,–) en met de volgende rechtspositieregelingen:

 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) van liefst 21% van het maandsalaris. Hiermee kun je bijvoorbeeld extra verlofuren kopen, opleiding bekostigen of je kunt het gewoon laten uitbetalen als loon.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid tot een vast contract.
 • Mogelijkheid om je werkzaamheden zowel thuis als op kantoor uit te voeren.
 • Mogelijkheid tot flexibele werktijden, afhankelijk van je werkzaamheden.
 • Een ruim opleidingsbudget van € 6.000,- voor jou persoonlijk.
 • Reiskostenvergoeding of een thuiswerkvergoeding van € 3,- netto per thuiswerkdag.
 • Een vergoeding van maximaal € 850,- om je thuiswerkplek in te richten.
 • Een pensioenverzekering via het ABP Pensioenfonds.

We hebben je een organisatie te bieden waar we trots op zijn. Die vanwege haar geschiedenis als regie-organisatie van de Waterschappen, nooit helemaal af is. Met een uitdagende en moderne werkomgeving met gepassioneerde professionals. Een organisatie met een grote mate van loyaliteit onder de medewerkers en evenveel bereidheid om zich te blijven doorontwikkelen. Met ruimte om te groeien, voor medewerker én organisatie en met ruimte voor initiatief en verbetering. Waarbij steeds weer de uitdaging is om daarbij de basis van de organisatie niet uit het oog te verliezen. Wat ons betreft een prachtige uitdaging, waarvan we hopen dat die jou past!

4    Hoe verloopt het selectieproces

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Gerard Kuipers van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met (in potentie) voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij het Waterschapshuis.

Planning
Sluiting reactietermijn: 12 november 2023.
Voorselectiegesprekken met Ronald Bruin en Gerard Kuipers: week 46 en 47.
Eerste ronde selectiegesprekken: week 48 op woensdag, donderdag of vrijdag.
Tweede ronde selectiegesprekken: week 49 op woensdag, donderdag of vrijdag.
Arbeidsvoorwaardengesprek: week 50.
Beoogde datum indiensttreding: januari / februari 2023.

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd in hun agenda rekening te houden met de geplande momenten van de (voor)selectiegesprekken. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

5      Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen Ronald Bruin of Gerard Kuipers, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000