Directeur Finance & Control
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1 Over Aventus

Algemeen
ROC Aventus staat voor uitstekend beroepsonderwijs, vavo en bedrijfsopleidingen en is het grootste regionaal opleidingscentrum voor de stedendriehoek Zutphen, Deventer en Apeldoorn. Bij Aventus werken 1.350 medewerkers op verschillende locaties aan de realisatie van toegankelijk toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig (middelbaar) beroepsonderwijs. Aventus biedt aan 11.500 studenten 230 beroepsopleidingen. 

Onderwijsvisie & strategie
Aventus is een flexibele en wendbare organisatie en speelt optimaal in op steeds sneller (verwachte) veranderingen in de arbeidsmarkt:
– technologische innovaties, maatschappelijke ontwikkelingen, toenemende digitalisering;
– ontstaan van nieuwe beroepen, terwijl andere beroepen verdwijnen;
– demografische ontwikkelingen in relatie tot geleidelijk afnemende leerlingenaantallen, et cetera.

2022 is hét jaar van herijking van de doorontwikkeling van de onderwijsvisie en kwaliteitsagenda en bepalen wij de strategische koers voor de volgende beleidsperiode 2023 – 2030. 

In de loop van dit jaar wordt een nieuw bestuursakkoord verwacht vanuit OCW, samen met een opdracht voor een nieuwe (kwaliteits)agenda. In het huidige jaarplan 2022 zijn doelstellingen vanuit onderwijskundige invalshoek, organisatie-ontwikkelingsoptiek en bedrijfsvoering en faciliteiten in onderlinge samenhang aangegeven. Het geeft een mooi beeld van de dynamiek en betrokkenheid van de medewerkers van Aventus voor de inzet op kwaliteit van haar onderwijs en haar maatschappelijke rol als ROC in de regio. 

Bovenal wil Aventus voor haar leerlingen een plek zijn waar je met plezier samenkomt, je werkt aan je toekomst als professional in een van de vele beroepsopleidingen en je regie neemt over je eigen leer- en ontwikkelingsproces. Aventus heeft dat verwoord in de volgende vijf pijlers binnen de huidige strategie:
1. Thuis bij Aventus;
2. Jouw route voor maximale groei;
3. Klaar voor de toekomst;
4. Levenlang ontwikkelen;
5. Samen werken aan een goede school.

2 Bestuur en Organisatie 

Raad van Toezicht en College van Bestuur
Conform de branchecode ’Goed Bestuur binnen het MBO’ is binnen Aventus toezicht strikt gescheiden van bestuur. Het interne toezicht binnen de organisatie berust bij de Raad van Toezicht, bestaande uit zes leden. Het tweehoofdige College van Bestuur is een collegiaal bestuur en eindverantwoordelijk voor de realisatie van het strategisch beleid en ontwikkeling van de school. De medezeggenschap wordt gevormd door een actieve Studentenraad en Ondernemingsraad.

Onderwijssectoren en centrale diensten
Het diverse en grote aanbod van beroepsopleidingen is verdeeld over vijf sectoren en hebben elk een eigen sectordirecteur: 
1. Creatieve industrie;
2. Economie & Handel;
3. Entree & Educatie;
4. Techniek & Mobiel;
5. Zorg & Welzijn.

De directeuren van de centrale diensten zijn de ondersteunende businesspartners en bestaan uit de volgende onderdelen (zie organogram): 
– Finance & Control; 
– Bedrijfsvoering; 
– Human Resource Management;
– Strategie & Onderwijs. 

Het managementteam van Aventus wordt gevormd door de directeuren van de centrale diensten en de sectoren, onder voorzitterschap van het CvB. Het managementteam is integraal verantwoordelijk voor de totstandkoming en realisatie van het jaarplan. De directeuren van de centrale diensten zijn de businesspartners voor de sectordirecteuren. Het werkklimaat kenmerkt zich door professionaliteit, een proactieve werkhouding, innovatief denken en onderlinge samenwerking. 

De afdeling Finance & Control
De afdelingen Finance en Control bestaat uit vier afdelingen: Control, Inkoop en Financiële Administratie, bestaande uit 18 medewerkers. Alsmede de afdeling Studentenadministratie, bestaande uit twee teams verantwoordelijk voor de administratie rondom inschrijving van studenten en voor examinering en heeft 65 medewerkers.

De directeur F&C/concerncontroller ontvangt leiding van, en valt hiërarchisch rechtstreeks onder het CvB. De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het financieel beleid van de organisatie. Hij/zij heeft een belangrijke voortrekkersrol in de interne en externe ontwikkeling van de onderneming en draagt zorg voor een adequate begroting(scyclus), voorziet in adequate managementinformatie en toetst volgens de P&C cyclus de realisatie en exploitatie van de afzonderlijke jaarplannen van alle directeuren. In de rol van concerncontroller adviseert de directeur F&C het CvB periodiek over voortgang realisatie beleid, exploitatie, risico’s en te nemen (verbeter)maatregelen. 

3 De opgave voor de directeur Finance & Control

De huidige directeur heeft aangegeven per 1 augustus 2022 een nieuwe uitdaging aan te gaan. Als directeur F&C heeft hij de afgelopen jaren gewerkt aan een goed functionerende staf die in verbinding met de andere (onderwijs)afdelingen haar kernfuncties zo effectief en efficiënt mogelijk heeft neergezet. Om deze ontwikkelingen te versterken is Aventus is op zoek naar een: 

een verbindende en resultaatgerichte directeur F&C (1 fte, standplaats Apeldoorn)

Profiel
De nieuwe directeur F&C is een ervaren resultaatgerichte financiële professional. Hij/zij heeft vanuit het vakgebied en kennis een positief-kritische houding en kan daar op professionele wijze het gesprek over voeren.

De directeurF&C: 

 • staat voor de kwaliteit van de medewerkers van zijn/haar diensten;
 • daagt graag collega’s uit en prikkelt hen om de kwaliteit van de dienstverlening op een hoger plan te tillen;
 • kan relativeren, heeft humor, stelt kaders en is besluitvaardig;
 • is businesspartner en kritisch sparringpartner en staat in nauwe verbinding met de collega’s van de onderwijssectoren en centrale diensten. 

Hij/zij zoekt de samenwerking, is proactief en is gericht op realisatie van afgesproken strategisch beleid. Daarin zien wij zijn/haar verbindende kwaliteiten naar voren komen die bijdragen aan samenwerking en samenhang tussen diensten en onderwijssectoren. Gebaseerd op onderling vertrouwen en transparantie binnen de gewenste aanspreekcultuur.

In de functie als directeur F&C en concerncontroller, is hij/zij met name het kritisch geweten en ‘de luis in de pels’ voor CvB en collega-directeuren, binnen het MT en daarbuiten. Daarvoor is standvastigheid en relativeringsvermogen van belang om deze belangrijke rol met overtuiging in te kunnen vullen.

En natuurlijk verwachten wij van onze nieuwe collega dat hij/zij feeling heeft voor onderwijs en de dynamiek die speelt in een onderwijsorganisatie en graag bijdraagt aan de ontplooiing en professionele ontwikkeling van medewerkers en studenten van Aventus.

Uitdagingen, besturingsvraagstukken
De uitdaging bestaat eruit om de dienst F&C verder te optimaliseren gericht op uitstekende ondersteunende en transparante bedrijfsprocessen. Met een werkcultuur gekenmerkt door professionaliteit, servicegerichtheid en zakelijkheid. Hij/zij draagt zorg voor adequate inrichting van (financiële) bronsystemen, de begrotingscyclus, jaarplanontwikkeling, een professionele AO/IC en voorziet CvB, directeuren en management van juiste managementinformatie binnen een herkenbare en verankerde P&C cyclus. 

Vraagstukken, opdrachten
Naast de meer reguliere en in voorgaande beschreven taakgebieden zijn er verschillende vraagstukken die de komende tijd extra aandacht vragen. Van organisatorische aard en onder andere op het gebied van besturing, cultuur en risicomanagement:

 • verdere uitwerking van de begrotingscyclus en verankering binnen de organisatie;
 • bepalen of en hoe het instrument ‘rolling forecast’ meerwaarde heeft voor CvB en directeuren om over een langere periode dan traditioneel voortschrijdende prognoses van de resultatenrekening te maken;
 • mede vormgeven van de samenwerking en directe inzet bij en met de auditcommissie en de functionele relatie met de RvT;
 • stimuleren van innovatief denken en bijdragen aan nieuwe ontwikkelingen met proactieve inzet van de businesscontrollers, bijvoorbeeld via bijdrage aan businesscases;
 • bijdragen aan onderzoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden voor beroepsonderwijs op basis van bijvoorbeeld trendonderzoek en demografie. En ideeën en mogelijkheden voor (nieuwe) bekostiging aandragen/realiseren (denk aan LevenLangOntwikkelen). Hierbij publiek en privaat strikt gescheiden houden;
 • initiëren van de adequate doorontwikkeling van het risicomanagementsysteem conform het vernieuwde ‘Three Lines of Defence’ model waarbij het (lijn)management zich nog meer bewust wordt van risico’s en de aanpak en beheersing van de risico’s;
 • monitoren en bijdragen aan investeringsplannen voor vastgoed: onder andere de verwachte nieuwbouw van de school in Deventer;
 • inzetten op daadkrachtige implementatie c.q. inrichting van nieuwe essentiële informatiesystemen (OSIRIS) en beoordeling en besluitvorming over functionaliteit, verwachtingen en mogelijkheden ervan;
 • inzet op duurzaamheidsmaatregelen voor de komende jaren en vaststellen mogelijkheden voor bekostiging en besparingen.

4 Wie zoeken wij? 

Aventus biedt een functie met de nodige vraagstukken en uitdagingen. Hierbij zoeken wij een directeur die dat graag aangaat en past in het volgende kennis- en ervaringsprofiel en daarvoor over een aantal persoonseigenschappen beschikt.

Kennis en ervaring

 • Een voor de functie relevante opleiding op WO niveau (bedrijfseconomie, bedrijfskunde, et cetera) met een afgeronde postdoc opleiding als RA of bijvoorbeeld RC, CPC;
 • Iemand met minimaal 8 tot 10 jaar werkervaring in vergelijkbare leidinggevende functies, opgedaan bij (verschillende) werkgevers; 
 • Ervaring opgedaan binnen grotere en complexe organisaties met vergelijkbare dynamiek. Kennis van onderwijs is een pre.
 • Uitgebreide actuele kennis van de ‘ins en outs’ van planning & control cyclussen, en in algemene zin van de financiële kolom van organisaties;  
 • Ervaring met complexe organisatievraagstukken, gevoel voor verhoudingen, in staat veranderingsprocessen binnen en buiten de eigen afdeling te kunnen begeleiden, monitoren; 
 • Kennis van vastgoed en investeringsprogramma’s en bijvoorbeeld IT is een pre met het oog op (ver)nieuwbouwplannen en inrichting en/of investeringen in bijvoorbeeld IT-systemen. Ervaring met aansturen van complexe projecten.

Persoonseigenschappen
Wij zoeken een directeur F&C die:

 • in staat is om als directeur F&C, maar ook in de rol van concerncontroller, kritisch en onafhankelijk te zijn;
 • die betrouwbaar is, consistent is in woord en daad, en uitgaat van eigen observatie en toetsing;
 • rolvast en sparringpartner is voor het CvB en de collega-directeuren;
 • professioneel is en een voorbeeldfunctie en cultuurdrager vormt voor collega’s/medewerkers binnen de organisatie;
 • staat voor resultaatgerichtheid, ondernemend is en een klantgericht businesspartner;
 • transparant is en in staat te reflecteren en anderen daarin mee te nemen; 
 • staat voor integriteit en in staat is tegenstellingen in belangen te overbruggen;
 • een sterke verbinder is, zowel intern binnen de eigen afdelingen als tussen afdelingen binnen Aventus om samenwerking te stimuleren;
 • een collegiale directeur is die in overleggen en andere situaties ‘kan brengen en ook mag halen’. Die graag ondersteunt, inspireert en ook durft uit te dagen.

5 Aventus biedt 

Een belangrijke strategische en veelzijdige functie binnen een groot innovatief en dynamisch ROC waar je wezenlijk kunt bijdragen aan groei, doorontwikkeling en optimalisatie van (financiële) resultaten. Waar je mede bijdraagt aan de professionele ontwikkeling van je collega’s en ook aan je eigen persoonlijke ontwikkeling kunt werken. 

De functie is ingeschaald in schaal 15, cao MBO (max. € 104.000,– bruto per jaar, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, op basis van fulltime aanstelling). Inschaling vindt plaats op basis van opleiding, kennis en ervaring. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn er nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en goede ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. 

Het streven is de procedure vóór 1 juli 2022 af te ronden en zo mogelijk per 1 oktober 2022 te benoemen. De aanstelling is eerst voor de duur van 1 jaar, bij gebleken geschiktheid en goed functioneren, wordt een vast dienstverband aangeboden. Aventus maakt gebruik van assessments bij selectieprocedures. Naast een pre-employment screening wordt er ook gebruik gemaakt van het raadplegen van een aantal referenties. 

6 Procedureplanning 

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Mathé Arends van de Galan Groep. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte, door hem voorgeselecteerde, kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij Aventus. 

Planning
Start werving: 24 mei 2022
Sluiting reactietermijn: 13 juni 
Voorselectiegesprekken met Mathé Arends van de Galan Groep: 16 en 17 juni 
Eerste ronde selectiegesprekken Aventus: 23 en 27 juni 
Tweede ronde selectiegesprekken: 29 juni
Eventueel assessment, arbeidsvoorwaardengesprek en afronding procedure: na 30 juni
Beoogde datum indiensttreding: 1 oktober 2022

Geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. 

7 Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Mathé Arends, associate partner de Galan Groep, telefoon 06 – 1139 0588.


 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000