Directeur Drechtwerk & Werk

Introductie

1    Organisatie en context

De Gemeenschappelijke regeling Sociaal (GR Sociaal) heeft een stevige ambitie en geeft uitvoering aan de in 2019 opgestelde regionale bestuurlijke visie die ertoe moet leiden dat alle inwoners van de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Daarbij staan drie maatschappelijke opgaven centraal: versterken van bestaanszekerheid, ontwikkelen naar werk en zorgen voor ondersteuning. We zien dat inwoners op andere manieren contact leggen en ondersteund willen worden. En dat het steeds belangrijker wordt om met onze maatschappelijke partners samen te werken om passende oplossingen voor de problematiek te bieden. Als regionale werkende organisatie zijn we daarom in toenemende mate lokaal aanwezig bij onze zeven deelnemende gemeenten, onder andere in hun wijkteams. En geven in toenemende mate uitvoering aan de lokale accenten die gemeenten en hun raden in hun kaderstelling aanbrengen. De GR Sociaal is dus sterk in transitie en zoekt in woord en daad naar het realiseren van een zo groot mogelijke publieke waarde voor onze inwoners in de Drechtsteden.

Een volgende stap in deze transitie is het verbinden van de sociale dienst en het sociaal werkbedrijf, de Sociale Dienst Drechtsteden en Drechtwerk in de GR Sociaal. 

De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is een regionale sociale dienst en werkt voor zeven gemeenten in de Drechtsteden. Zij voert taken uit op het gebied van de Participatiewet en aanverwante wetten zoals IOAW/IOAZ, Wet Maatschappelijke ondersteuning (inclusief beschermd wonen & opvang) en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, de Wet inburgering en Wet op de lijkbezorging.

Drechtwerk is het sociaal werkbedrijf van de regio Drechtsteden en voert de taken uit op het gebied van de Wet sociale werkvoorziening. Drechtwerk werkt voor zes gemeenten, Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

De besturen van beide organisaties hebben een principebesluit genomen om per 1 januari 2023 de GR Drechtwerk en de GR Sociaal te integreren in 1 GR, de gewijzigde GR Sociaal. Beide organisaties werken immers samen, vanuit de maatschappelijke opgave ontwikkelen naar werk, aan het realiseren van drie ambities:
1.    Iedereen die kan werken, direct of via een werkleertraject, naar de arbeidsmarkt begeleiden.
2.    Inwoners waardevoller maken voor de arbeidsmarkt.
3.    Inwoners met verminderde arbeidsmarktwaarde begeleiden.
Dat doen zij in verbondenheid met andere domeinen als bestaanszekerheid zorg, WMO en schulden. De overall focus ligt op het ontwikkelen naar een zelfstandig en volwaardig bestaan. Op het ontwikkelen van mensen en de toeleiding naar werk leidt de integratie van beide organisaties tot eenheid van strategie, eenheid van besturing, eenheid van beleid én van uitvoering, waarmee de meerwaarde voor inwoners en werkgevers ontstaat in deze regio.

Uitgangspunt bij deze samensmelting van de twee organisaties is overigens wel “eenheid in verscheidenheid”. Het is belangrijk de verschillen tussen de organisaties te onderkennen en op meerwaarde te beoordelen. We streven ernaar dat de samenvoeging meer publieke waarde oplevert dan nu door beide organisaties afzonderlijk geleverd wordt.
In bestuur, strategie en sturing een eenheid, in uitvoering een grotere verscheidenheid zodat er voor de inwoners van de Drechtsteden meer kansen en mogelijkheden ontstaan om te participeren, te scholen en te ontwikkelen naar werk. In de nieuwe samenwerking wordt dit straks Drechtwerk & Werk genoemd als focusgebied.

Het directieteam van de GR-Sociaal wordt (onder voorbehoud van bestuurlijk akkoord) per 1 januari 2023 gevormd door David van Maanen als algemeen directeur en secretaris van het Algemeen en Dagelijks Bestuur en drie directieleden op de portefeuilles Bestaanszekerheid & Zorg, Ontwikkeling naar Werk en Bedrijfsvoering & Dienstverlening. Ontwikkelen naar werk bevat straks Drechtwerk & Werk. Aan het directieoverleg neemt de concerncontroller deel. De nieuwe structuur van de organisatie ondersteunt hiermee het werken in maatschappelijke opgaven en zet de inwoner centraal bij de ontwikkeling van ons beleid en uitvoering.

2    De opdracht en functie

Binnen de GR Sociaal voeren de organisaties hun opgave uit in een dynamische omgeving, politiek-bestuurlijk maar ook in relatie tot de arbeidsmarkt. Dit vraagt om wendbaarheid, flexibiliteit en verbindend vermogen en een heldere koers. De focus in deze functie zal liggen op het goed borgen van de veranderingen, de verdere opbouw van Drechtwerk & Werk en het implementeren van nieuw ontwikkelde dienstverlening. Met als doel om deze, binnen de budgettaire kaders en in goede samenwerking met interne en externe partners, maximaal uit te voeren.

De directeur Drechtwerk & Werk geeft vanuit integrale verantwoordelijkheid direct leiding aan de maatschappelijke opgave ontwikkeling naar werk. Hij of zij verbindt daartoe de kwaliteiten van zowel de Sociale Dienst Drechtsteden als de Drechtwerk organisatie en draagt zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid, een innovatieve dienstverleningsportefeuille en een stabiele organisatie. Hij/zij stuurt daartoe direct en indirect clustermanagers, afdelingshoofden aan binnen de Sociale Dienst Drechtsteden en directieleden binnen de Drechtwerk organisatie, waarmee hij/zij tevens een MT vormt. Hij/zij draagt financiële verantwoordelijkheid voor budgetten en omzetverantwoordelijkheid voor het resultaat van Drechtwerk. De nieuwe directeur voelt zich comfortabel in een omgeving waarbij er veelvuldig, op diverse manieren, contact is met de doelgroep waarvoor de GR Sociaal zich inzet. 

Wat vragen wij 
•    Je bezit een goed ontwikkeld academisch werk- en denkniveau.
•    Aantoonbaar succesvol leiderschap in vergelijkbare functies bij grote, complexe organisaties met een veranderuitdaging.
•    Visie op grote maatschappelijke dossiers binnen het domein waar veel politieke, bestuurlijke en/of ambtelijke complexiteit aan de orde is.
•    Kennis van en affiniteit met de opgaven en uitdagingen van het sociaal domein, meer specifiek op het gebied van werk, ontwikkeling naar werk en          werkgeversdienstverlening.
•    Aantoonbaar betrokken met de inwoners van de Drechtsteden die ondersteuning nodig hebben, zichtbaar in de gemeenten en actief in regionale en lokale netwerken en allianties.
•    Kennis en ervaring op aspecten als het versterken van de samenwerking tussen beleid, uitvoering en ondersteuning, innovatie, leren en ontwikkelen, kostenbewustzijn en efficiënte bedrijfsvoering.
Competenties en persoonlijkheid
•    Verbindend en toegankelijk: een boegbeeld met sociale vaardigheden en je weet te inspireren en enthousiasmeren, kan relativeren en heeft een gezonde portie humor.
•    Integraal kijken en denken: je bent gericht op samenwerking met aandacht voor alle leefgebieden en vraagstukken.
•    Daadkrachtig en consistent: je bent duidelijk, durft knopen door te hakken en brengt rust.
•    Open en helder: communicatief sterk, spreekt mensen aan op verantwoordelijkheden en komt zelf gemaakte afspraken na.
•    Ondernemend en resultaatgericht: vernieuwend en plannen weet je om te zetten in realiteit.
•    Ruimte en vertrouwen: hanteert een coachende stijl van leidinggeven, legt verantwoordelijkheden laag in de organisatie en geeft medewerkers ruimte en vertrouwen.
•    Zelfreflectief, in staat om verandering te realiseren door eigen voorbeeldgedrag, open voor feedback en effectief in de communicatie en samenwerking met anderen.
•    Maatschappelijk, politiek en bestuurlijk sensitief.

3    Wat hebben we jou te bieden

•    We bieden een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar voor 32-36 uur per week met de intentie dit na een jaar om te zetten in een vast dienstverband. 
•    De CAO-gemeenten is op deze functie van toepassing, een functiewaarderingsonderzoek wordt op dit moment uitgevoerd naar deze nieuwe functie. De voorlopige honorering voor de directeur Drechtwerk & Werk is schaal 16 CAO SGO, minimaal € 5.843,– en maximaal € 8.426,–.
•    Hiernaast ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris, inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering, je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB besteedt.
•    Een pensioenregeling via ABP. 
•    En wij investeren daarnaast graag in opleiding en ontwikkeling.

4    Hoe verloopt het selectieproces

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Walter Huurdeman, associate partner bij de Galan Groep. Walter zal de gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij Drechtwerk en SDD.

Planning
Sluiting reactietermijn: 30 november. 
Voorselectiegesprekken met Walter Huurdeman: 5, 6 of 7 december.
Kandidaat presentatie aan Drechtwerk en SDD: 13 december.
Eerste ronde selectiegesprekken: 15 december.
Eventuele selectie-assessments: week 51.
Tweede ronde selectiegesprekken: week 51.
Arbeidsvoorwaardengesprek en aanstelling: week 51.

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda.  

5    Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Walter Huurdeman, associate partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000