Directeur-bestuurder
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1 Situatieschets

De Nieuwe Veste (DNV) is een instelling voor openbaar voortgezet onderwijs met een mooi breed aanbod op vwo (atheneum, gymnasium, technasium), havo, vmbo en ISK/PrO niveau. DNV biedt onderwijs aan 1.750 leerlingen door 200 medewerkers op twee locaties, Coevorden en Hardenberg. De locatie Coevorden is de enige aanbieder van VO onderwijs in Coevorden, in Hardenberg zijn er drie andere VO Scholen.

DNV bevindt zich in een regio waarin sinds 2014 sprake is van bevolkingskrimp van in totaal 40%, deze zal zich tot 2034 doorzetten. Dit vraagt voortdurende bezuinigingen en aanpassingen die nog niet tot het gewenste effect hebben geleid. In Coevorden heeft DNV last van verlies van marktaandeel. Dit verergert de krimpproblematiek en verhoogt de noodzaak tot bezuinigingen en aanpassingen, temeer daar er sprake is van een duur taakbeleid, oude verworven rechten en een te groot, duur gebouw met de verkeerde uitstraling. Door de grote krimp is er een noodzaak om inkomsten en uitgaven in lijn te brengen. In Hardenberg heeft DNV de daling kunnen ombuigen naar een leerlingstijging door circa vijf jaar geleden een succesvolle transformatie in te zetten, gebaseerd op het onderwijsconcept ‘doelgericht leren’ dat in samenwerking met medewerkers ontwikkeld is en nu doorontwikkeld wordt.

Een intensivering van de contacten met het bedrijfsleven en de focus op technologie en techniekonderwijs zijn positieve onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast is er constructieve samenwerking met openbare scholen in de regio en wordt verdere bestuurlijke samenwerking onderzocht.

Wat betreft besturingsstijl kent DNV een historie waarin er top-down gestuurd is. Vanaf 2018 met het aantreden van de huidige bestuurder is een lijn ingezet om het eigenaarschap te vergroten en verantwoordelijkheden lager in de organisatie te leggen. Er zijn in directie en management veel personele wisselingen geweest of staan op stapel: voor de bestuurder en directeur bedrijfsvoering komt de pensioenleeftijd in zicht.

In anticipatie op het vertrek van deze sleutelfunctionarissen en de krimp, is een organisatieontwikkelingsproces gestart gericht op het toekomstproof maken van de organisatie.
DNV beschikt over een buffervermogen om deze transitie vorm te geven. Het proces is er op gericht om op een onderwijskundig en bedrijfseconomisch verantwoorde manier het brede onderwijsaanbod in Coevorden te handhaven. In dat proces worden zowel het onderwijs, de structuur, de cultuur en het leiderschap tegen het licht gehouden onder begeleiding van een organisatieadviesbureau.

In verband met de pensionering van de huidige bestuurder zoeken wij namens de Raad van Toezicht een

verbindende en inspirerende

Directeur-bestuurder (m/v, min. 0,8 fte)

die op een open en transparante manier leiding geeft aan dit transitieproces. En DNV, samen met de medewerkers, in interactie met leerlingen en ouders, klaar maakt voor de toekomst.

2 Structuur

In de huidige structuur is er een bestuurder (0,6 fte) die integraal verantwoordelijk is voor de school en verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht, die recent vernieuwd en aangevuld is tot zeven personen.

In de huidige structuur stuurt de bestuurder twee sectordirecteuren aan in Coevorden: een voor havo/vwo en een voor vmbo, inclusief ISK/PrO, (waarbij de laatste ad interim wordt ingevuld) en een locatieleider in Hardenberg. Zij sturen op hun beurt onderwijscoördinatoren aan die deels lesgeven, deels personeel aansturen en deels invulling geven aan bepaalde beleidsgebieden in hun sector, zoals leerlingbegeleiding en -zorg, ICT of innovatie. Qua bedrijfsvoering is er nu nog een directeur bedrijfsvoering die naast financiën, drie stafhoofden aanstuurt voor respectievelijk ICT, onderwijsprogrammering en facilitair. Het is de intentie om de vertrekkende directeur bedrijfsvoering niet te vervangen, waardoor de te werven Directeur-bestuurder de bedrijfsvoering aanstuurt via de stafhoofden, waarbij een van hen primus inter pares wordt.

3 Functie en verantwoordelijkheden

De Directeur-bestuurder bestuurt de stichting en is eindverantwoordelijk voor de onderwijsresultaten, de continuïteit en de bedrijfsvoering van DNV en vertegenwoordigt haar in rechte. Dit gebeurt binnen de bandbreedte die daarover is afgesproken met de Raad van Toezicht en is vastgelegd in de statuten. De Directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Qua portefeuille is PR & Communicatie belegd bij de Directeur-bestuurder, die tevens de bestuurssecretaris aanstuurt.

De meeste aandacht van de Directeur-bestuurder zal gevraagd worden voor het toekomstbestendig maken van Coevorden. Desgewenst bestaat de mogelijkheid om, in afstemming met de Raad van Toezicht, met de vertrekkende bestuurder afspraken te maken over continuering van enkele deelportefeuilles, zoals het proces rondom bestuurlijke samenwerking en/of andere, met name externe, taken.

4 De opgave voor de Directeur-bestuurder

  • Duidelijkheid, vertrouwen en continuïteit bieden, na een periode van veel wisselingen in Coevorden en toezien op de doorontwikkeling in Hardenberg;
  • Het op basis van een gedragen onderwijsvisie realiseren van onderwijskundige vernieuwing en een nieuw, duurzaam, betaalbaar onderwijsmodel en structuur en bijbehorend taakbeleid in Coevorden;
  • Het doorbouwen aan een professionele, leerlinggerichte (feedback)cultuur waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid lager in de organisatie gelegd wordt;
  • Het sturing geven aan de realisatie van nieuwbouw in Coevorden;
  • Het behartigen van de belangen van DNV bij de gemeenten, de samenwerkingsverbanden, het regionale mobiliteitscentrum Drenthe en andere stakeholders;
  • Het verder anticiperen op de krimp, onder andere door de huidige gesprekken inzake bestuurlijke samenwerking te continueren en bij voorkeur een bestuurlijke fusie met deze collega-instellingen te realiseren.

5 Profiel

Om deze opgave te realiseren zoeken wij een Directeur-bestuurder die

  • minimaal ruime ervaring heeft als rector of locatiedirecteur in het onderwijs en beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, bij voorkeur bestuurlijke ervaring;
  • academisch werk-denkniveau heeft, idealiter aangevuld met een afgeronde relevante (schoolleiders)master (MME, MEL, MPM, et cetera);
  • verstand heeft van eigentijds onderwijs, affiniteit met alle onderwijssoorten in het VO;
  • strategisch sterk is en ervaring heeft met verander- en innovatieprocessen in een complexe omgeving van enige omvang;
  • handelt vanuit focus op de leerling en een visie op leren;
  • energiek en inspirerend is en medewerkers in positie brengt en meeneemt in het waarom van veranderingen;
  • een contextueel leider is, die bottom-up wil en kan sturen, maar ook duidelijk is, resultaatgericht, koersvast is, visie heeft, kaders kan geven en besluitvaardig is;
  • daadkrachtig en een voorbeeld is in het geven en ontvangen van feedback;
  • organisatiesensitief en empathisch is met gevoel voor de onderstroom en politiek bestuurlijke verhoudingen;
  • toegankelijk, benaderbaar, open en authentiek is;
  • verbindend en betrouwbaar is, in- en extern;
  • ruimte geeft, goed kan delegeren en stuurt op ontwikkeling;
  • gezaghebbend, rolzuiver en rolvast is;
  • een netwerker en omgevingsbewust is en kan staan voor de belangen van de school;
  • in staat is om bedrijfseconomisch verstandige besluiten te nemen;
  • bij voorkeur ervaring heeft met bouwprocessen;
  • bij voorkeur gevoel voor de regio heeft en beschikt over een relevant netwerk;
  • staat voor de uitgangspunten van openbaar onderwijs.

6 Wat biedt De Nieuwe Veste?

Een bepalende rol in een voor de regio, leerlingen en medewerkers belangrijk veranderingsproces. De kans om het aanzienlijke groeipotentieel van de organisatie te benutten. Door de aanwezige kracht te ontketenen en deze te versterken en te verbinden rondom een gezamenlijke onderwijsvisie en deze te vertalen naar een leerlinggericht, kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam onderwijsconcept met bijbehorende structuur, cultuur en leiderschap.

De Directeur-bestuurder valt onder de Bestuurders CAO VO en is ingeschaald in B2 op basis van de huidige leerlingaantallen. Het betreft in principe een functiecontract voor drie jaar, met optie tot verlenging. Een en ander is afhankelijk van het al dan niet welslagen van een bestuurlijke fusie, waarbij het bestuur en de bedrijfsvoering onder gebracht wordt in een groter geheel met behoud van de twee locaties met elk een eigen onderwijskundig profiel/profilering en aansturing. De tijdsinzet betreft minimaal vier dagen per week, bij voorkeur fulltime.

7 Procedureplanning

31 januari – Sluiting reactietermijn
2 en 3 februari – Voorselectiegesprekken bureau
8 februari – Bespreking long- en shortlist met selectiecommissie
11 februari – Eerste ronde selectiegesprekken met selectiecommissie (vanaf 17.00 uur)
15 februari – Tweede ronde selectiegesprekken (vanaf 17.00 uur)
16-28 februari – Ruimte voor arbeidsvoorwaarden, opzeggen en formele benoeming door de Raad van Toezicht

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

8 Informatie

DNV laat zich in deze procedure ondersteunen door drs. Coen Massier, partner bij de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kun je contact met hem opnemen op telefoonnummer 035 – 694 8000.

Sluitingstermijn
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Reageer dan via de sollicitatiebutton vóór 31 januari 2021 en reserveer de geplande gespreksdata!

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000