Collegedirecteur Creative College & Beauty College
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1.    ROC Midden Nederland 

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 2.000 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 20.000 studenten. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in dertien mbo-colleges, VAVO Lyceum en mbo voor professionals met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

Vanuit haar kernwaarden persoonlijk, nieuwsgierig en ondernemend werkt ROC Midden Nederland aan de toekomst van haar studenten.
Bij ROC Midden Nederland is iedereen welkom en word je gewaardeerd om wie je bent, gestimuleerd in de ontwikkeling van je talent en het versterken van je vaardigheden. Dit geldt zowel voor studenten als medewerkers. De dertien colleges bevinden zich midden in de wijken. Zo wordt de samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen versterkt.
De onderwijsvisie van ROC Midden Nederland, gericht op passend onderwijzen, passend ondersteunen, flexibel onderwijs en LLO, geeft richting en focus en laat tegelijkertijd ruimte aan de teams. Zij geven op hun manier invulling aan de strategie, afhankelijk van hun doelgroep en context.

Dit geldt ook voor de teams binnen het Beauty College en het Creative College, twee separate eenheden die fysiek dichtbij elkaar liggen. 
Het Beauty College verzorgt de opleidingen schoonheidsverzorging en haarverzorging aan ruim 550 studenten in en verbonden met de wijk. Twee managers geven leiding aan de circa 50 medewerkers/bevlogen krachten achter deze succesvolle opleidingen.

Het dynamische Creative College biedt de opleiding artiest voor dans en theater aan maar ook de opleidingen eventmanager, podiumtechniek en AV medewerker en – specialist met veel verbindingen met het werkveld (poppodia, creatieve industrie). Twee managers en 45 medewerkers bieden circa 400 studenten een veilige en inspirerende leeromgeving. 

Vanwege het vertrek van de huidige Collegedirecteur zoekt ROC Midden Nederland een

Collegedirecteur Beauty College en Creative College

Een onderwijskundig leider, die met het hart bij de student en oog voor het werkveld, situationeel leiding geeft aan de doorontwikkeling van de beide colleges en daarnaast bijdraagt aan de realisatie van de strategie van ROC Midden Nederland.

2.    Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

Als Collegedirecteur ben je onderdeel van het directieteam van ROC Midden Nederland en rapporteer je rechtstreeks aan het College van Bestuur. Je bent 100% verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de onderwijskwaliteit, het personeel en de realisatie van de strategie binnen de aan jou toegewezen Colleges. Uiteraard met een (in meerjarenperspectief) sluitende begroting. Je stuurt de Colleges aan via de afdelingsmanagers. 
Daarnaast vervul je een nader te bepalen rol in ROC brede strategische programma’s en processen, passend bij je interesse en expertise. 
Je wordt hierin ondersteund door de centrale diensten. Elke collegedirecteur wordt vanuit de stafdiensten ondersteund door een:

 • Business controller. 
 • Kwaliteitsadviseur.
 • Personeelsadviseur. 
 • Onderwijs- en Innovatieadviseur. 
 • Marketing- en communicatieadviseur.

3.    Context, koers en kaders

ROC Midden Nederland staat er goed voor. Ze heeft een oordeel “goed” van de onderwijsinspectie, is financieel robuust en vaart een inspirerende en bestendige koers gericht op studentsucces. Vanuit deze heldere koers en kaders krijgen de colleges en onderwijs teams de ruimte en ondersteuning om invulling te geven aan deze visie en koers. Een en ander leidt tot een hoge medewerkerstevredenheid (7,8 MO). 

Het strategische plan van ROC Midden Nederland, genaamd ‘De Makers van de Samenleving, samen op weg naar 2027’ is net gereed en is feitelijk een vervolg van de succesvolle strategie gericht op studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Vanuit deze basis bouwt ROC Midden Nederland in haar nieuwe strategie verder en versterkt haar onderwijs.  
Ze heeft hiertoe drie pijlers geformuleerd:

 1. Student centraal. 
 2. Midden in de samenleving.
 3. Wendbare organisatie. 

Deze drie pijlers zijn vertaald naar acht ambities. Vanuit de kernwaarden persoonlijk, nieuwsgierig en ondernemend wordt hier invulling aan gegeven. Ze blijft inzetten op Passend Onderwijzen Passend Ondersteunen, Flexibel Onderwijs en Leven Lang Ontwikkelen als kaders voor haar onderwijs en wil zo nog beter aansluiten bij studenten die nu soms uitvallen. En nog beter in staat zijn om flexibele trajecten en maatwerk te kunnen bieden aan haar brede doelgroepen op ieder moment in hun loopbaan. Een andere ambitie is om als collega’s meer van elkaar te leren, om samen ervoor te zorgen dat iedere student en werkende zijn of haar talent kan ontwikkelen en van waarde kan zijn voor de omgeving.
Kijk voor meer info en de nieuwe strategie op: https://www.rocmn.nl/hulp-info/over-roc-midden-nederland


4.    Structuur


ROC Midden Nederland wordt bestuurd door een tweehoofdig, collegiaal, bestuur. De leden van het College van Bestuur zijn ieder voor zich én samen verantwoordelijk voor het totale beleid en rapporteren beiden aan de Raad van Toezicht. Medezeggenschap binnen ROC Midden Nederland wordt vormgegeven via de Ondernemingsraad en de Studentenraad. 
Het onderwijs wordt vorm gegeven door 60 onderwijsteams binnen dertien markgerichte Colleges die onder leiding staan van een collegedirecteur (10). De colleges worden ondersteund door zes diensten: Marketing en communicatie; Onderwijs, Innovatie en centrum voor studentontwikkeling; facilitair bedrijf; onderwijsservices, ICT- en Informatiemanagement; Finance, Planning en Control; en Personeel en Organisatie. ROC Breed zijn de collegedirecteuren trekkers van strategische programma’s en eigenaar van (onderwijs)processen, de stafdiensten zijn procesbeheerder. 


5.    Besturingsopgave per college en voor het totaal


Beide colleges kennen uitdagingen waar jij als directeur samen met de managers voor staat. 


Beauty college 
De uitdaging bij de opleiding schoonheidsverzorging is de vertaling van flexibel onderwijs naar gedrag in de klas, er is een lichte groeidoelstelling en de succesvolle samenwerking in het kader van positieve gezondheid en vitaliteit kan worden uitgebouwd. 
De focus binnen haarverzorging ligt op de pedagogische en didactische benadering van studenten. Daarnaast is er na een lange periode van stabiele MT bezetting aandacht voor teambuilding nodig. Er is een vacature voor een afdelingsmanager haarverzorging, en de  (ervaren)afdelingsmanager uiterlijke verzorging zit sinds oktober 2022 op deze plek. De Onderwijsteams zijn hecht, en er is sprake van een hoge medewerkers tevredenheid, in lijn met de nieuwe strategie kan er verder gebouwd worden aan ‘onderwijsteams aan het roer’. 


Creative College 
Door de uitruil van opleidingen met MBO Utrecht in het kader van macrodoelmatigheid, ligt de uitdaging van het Creative College in de herpositionering van performing arts, met oog voor behoud van de veilige en inspirerende leeromgeving. Daarnaast ligt er voor de afdelingsmanager van de opleidingen eventmanager, podiumtechniek en AV een stevige opgave op het gebied van groei, positionering en de herijking van het portfolio als gevolg van krimp. Dit vraagt o.a. een investering in interne en externe samenwerking en de samenhang met andere opleidingen. Daarnaast is binnen dit college ook pedagogische en didactische aandacht nodig gegeven het grote aantal vak-/gastdocenten. 


Totaal 
Voor beide colleges en binnen het MT van Collegedirecteuren geldt dat er nog meer samengewerkt kan worden, gebruikmakend van de kennis, expertise en best practices binnen ROC Midden Nederland. Hierin wordt een voorbeeldrol verwacht van de Collegedirecteur.


6.    Profiel


Om leiding te geven aan deze mooie colleges zoekt ROC Midden Nederland:


 • een ervaren onderwijskundig leider;
 • die ondernemend, persoonlijk en nieuwsgierig is; 
 • met een groot hart voor de student en kennis van (bij voorkeur) het mbo-onderwijs;
 • die een goed onderwijskundig klankbord is, wordt of organiseert voor de afdelingsmanagers;
 • een authentieke persoonlijkheid die zich goed kan inleven in en committeert aan de opgaven per afdeling en de strategie van ROC Midden Nederland;  
 • die open, vriendelijk, toegankelijk, zichtbaar en oprecht geïnteresseerd is; 
 • die over stijlflexibiliteit beschikt: en zowel ‘supportive’ is als duidelijk en besluitvaardig en resultaatgericht;
 • die in staat is om vanuit een heldere onderwijskundige visie en student- en marktvraag, perspectief te bieden en voorop te lopen;
 • een netwerker die creatief en verbindend is en in staat om in samenspraak en samenwerking verbindingen tot stand brengen;
 • een netwerk in de theaterwereld/podiumkunst is hierbij een pré;
 • een bijdrage kunnen leveren aan de diversiteit in welke vorm dan ook, geldt ook als pré.

7.    ROC Midden Nederland biedt 


Een mooie bouwopdracht, binnen een succesvol, ontwikkelingsgericht en echt inclusief grootstedelijk ROC. Met bevlogen en betrokken teams en ervaren afdelingsmanagers. Binnen  leuke branches, met studenten en medewerkers van een diverse pluimage. Binnen een mooie, professionele en inspirerende werkomgeving, waar men trots is om te werken. In een omgeving met veel transparantie, vertrouwen en uitstekende ondersteuning. 


De functie is ingeschaald in Schaal 14 of 15 afhankelijk van ervaring en de zwaarte van de ROC brede portefeuille(s). 


8.    Planning


 • Sluiting reactietermijn: 24 mei.  
 • Voorselectiegesprekken: 30 en 31 mei.  
 • Eerste ronde selectiegesprekken: 7 juni middag.
 • Ronde selectiegesprekken Benoemingsadviescommissie: 13 juni.
 • Tweede ronde selectiegesprekken: week 15 juni middag.
 • Beoogde benoemingsdatum: 1 juli 2023. 

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure staat tegelijkertijd in- en extern uit.


9.    Informatie


Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Coen Massier, partner van de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000