Bestuurslid NAK
(reactietermijn gesloten)

Introductie

De NAK

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Wij zijn in 1932 opgericht door de handel opdat er in de wereld maximaal vertrouwen is in het Nederlandse pootgoed. De NAK is een zelfstandig bestuursorgaan dat in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wettelijke keuringen uitvoert. Onze gespecialiseerde keurmeesters verrichten tijdens het seizoen alle keuringen die bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse exportproduct. De NAK beschikt over een hightech laboratorium waar naast zaaizaad en grond analyses grootschalige nacontrole op pootaardappelen wordt gedaan door toepassing van moleculaire onderzoekstechnieken. Op basis van de inspecties, keuringen en laboratoriumresultaten certificeert de NAK zaaizaad en pootgoed. De NAK certificering geldt wereldwijd als een zeer toonaangevende kwaliteitsstandaard en draagt wezenlijk bij aan het vertrouwen in de kwaliteit van het Nederlandse zaaizaad en pootgoed.

De NAK is een organisatie met uitermate betrokken medewerkers waar kwaliteit zeer hoog in het vaandel staat. De NAK opereert in een dynamische omgeving op het snijvlak van privaat en publiek. Wij voeren wettelijke taken uit die mede voortvloeien uit Europese wet- en regelgeving en zijn daarmee enerzijds toezichthoudend op de sector en tegelijkertijd zorgen wij met onze keuringen voor een kwaliteitsborging en daarmee voor de reputatie van de sector in binnen- en buitenland. Onze certificering straalt wereldwijd gezag uit en dat willen we graag zo houden.

De ontwikkelingen en opgaven van de NAK

De zaaizaad- en pootgoedsector is innovatief en dynamisch. Deze (markt)dynamiek is zichtbaar en voelbaar binnen de NAK. Het vraagt van de NAK om het toezicht continue te innoveren qua proces en instrumentarium. Daartoe ontwikkelt de NAK zich naar een meer en meer data gedreven organisatie.

Tegelijkertijd staan er mogelijk grote veranderingen voor de NAK op stapel zoals nieuwe Europese wetgeving. Voor de komende jaren wordt voorzien dat het toezicht wordt geliberaliseerd. Dat betekent dat de NAK een andere rol krijgt in het speelveld.

Belangrijke strategische speerpunten zijn:

 • Verbinding met sector versterken.
 • Implementeren Europese kaders in NAK-beleid en processen.
 • Optimaliseren procesinrichting en automatisering binnen NAK.
 • Interne en externe samenwerking en verbindingen verbeteren.
 • Versterking data gedreven werken.
 • Positionering NAK in geliberaliseerd speelveld

Governance

Als privaatrechtelijk zbo kent de NAK een volledig onafhankelijk bestuur dat bestaat uit vertegenwoordiging vanuit de diverse geledingen van sector. Het negenhoofdig bestuur van het NAK bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • twee personen met deskundigheid t.a.v. het kweken van rassen van landbouwgewassen;
 • twee personen met deskundigheid t.a.v. vermeerdering van teeltmateriaal;
 • twee personen met deskundigheid t.a.v. de bewerking van en de handel in teeltmateriaal;
 • twee personen met deskundigheid t.a.v. het gebruik van teeltmateriaal.

De bestuursleden worden voor een periode van vijf jaar benoemd.

Het bestuur opereert in feite als een raad van toezicht en kijkt naar de financiële huishouding, continuïteit en het draagvlak in de sector. Daarnaast treedt het bestuur op als werkgever van de tweehoofdige directie.

Conform de statuten heeft het bestuur daarnaast een aantal specifieke verantwoordelijkheden zoals het vaststellen van de tarieven en het vaststellen van het reglement waarin de wijze wordt geregeld waarop de keuring wordt uitgevoerd en de wijze waarop het uitreiken van bewijsstukken en kentekenen plaatsvindt (beide op voorstel van de directie).

Vanuit het bestuur zijn er twee vaste commissies gevormd (één voor pootaardappelen en éen voor zaaizaden). Deze bereiden aanpassing van voorschriften en werkwijze voor en nemen maatregelen op keuringstechnisch terrein voor de gewassen, waarvoor de betrokken commissie is ingesteld.

De dagelijkse leiding van de NAK wordt gevormd door een tweehoofdige directie. Zij vormen het boegbeeld van de organisatie en sturen de strategische ontwikkeling van de NAK.

De functie: onafhankelijk bestuurslid

Het bestuur van het NAK bestaat, behoudens de voorzitter, uit vertegenwoordigers vanuit de sector maar is volledig onafhankelijk. De brede vertegenwoordiging vanuit de sector waarborgt evenwichtige samenstelling en gerichte inbreng van deskundigen. Dit is essentieel voor goede uitvoering van deel van de kerntaken en voor verbinding met de sector.

De NAK heeft onlangs reflectie gepleegd op de eigen governance en de samenstelling van het bestuur. Daarbij is geconcludeerd dat externe ontwikkelingen in de sector en Europese wet- en regelgeving en de ontwikkelingen in het toezichtsveld noodzaken tot de inbreng van aanvullende expertise en een aanvullend perspectief in het bestuur. Er is het besluit genomen om het bestuur uit te breiden met een onafhankelijk bestuurslid. Hierdoor wordt de samenstelling van het bestuur nog heterogener en daarmee krachtiger.

De uitbreiding van het bestuur met een onafhankelijk bestuurder heeft als doel om het bestuur te versterken met expertise op het gebied van toezicht/certificering, bedrijfsvoering/digitalisering en strategieontwikkeling. Dit draagt bij aan agendering en weloverwogen behandeling van thema’s zoals:

 • Governance vraagstukken
 • Datasturing/-management
 • Digitalisering van processen
 • Informatieveiligheid

Vanzelfsprekend is dat het onafhankelijk bestuurslid bijdraagt aan het algemeen functioneren van het bestuur.

Gewenste ervaring en relevante competenties

Het bestuur van de NAK zoekt een enthousiast en gedreven onafhankelijk bestuurslid.

Het nieuwe bestuurslid van de NAK is allereerst een ervaren bestuurder/toezichthouder. Hij/zij is een collegiaal bestuurder met affiniteit met de agrifood sector. Een mensgericht, proactief, vertrouwenwekkend en toegankelijk in- en extern rolmodel voor de organisatie, die zich thuis voelt in het werkgebied waarin NAK actief is, maar die ook in het landelijke toezicht netwerk goed uit de voeten kan. Die verbindend is, vertrouwen geeft en die kan communiceren op verschillende relevante niveaus. Hij/zij is in staat aan te sluiten bij de onderhanden opgaven in de sector en tegelijkertijd met gezonde distantie de directie en binnen het bestuur te spiegelen op het eigen handelen.

Relevante ervaring:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in het maatschappelijk veld van de agrifood sector en/of het publieke toezicht / certificering;
 • Een absolute pré is goede kennis van informatievoorziening, digitalisering en datasturing.
 • Betrokkenheid cq. affiniteit met de agrifood sector is een pré;
 • Ervaring op het gebied van strategievorming, innovatie en (verander)management.

Relevante competenties en persoonlijkheidskenmerken:

 • Analytisch en conceptueel vermogen;
 • Visie en innovatiekracht;
 • Netwerker;
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid; Onderkent de specifieke rol van de organisatie als maatschappelijke actor en bewaakt binnen de visie en missie de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie, alsook over de belangen van belanghouders;
 • Integriteit en moreel besef: Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen;
 • Teamspeler: Heeft oog voor goede, professionele collegiale samenwerking, is duidelijk gericht op het bereiken van een gemeenschappelijk resultaat;
 • Stevige, motiverende, authentieke en open persoonlijkheid met een gezond relativeringsvermogen.

Het bestuur is gericht op een diverse samenstelling qua kennis, kunde, geslacht en culturele achtergrond. Gezien de samenstelling van het huidige bestuur gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Arbeidsvoorwaarden

De honorering van het bestuur wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De bezoldiging van het bestuur ligt binnen de bezoldigingsmaxima van het WNT bezoldigingskader voor toezichthouders.

Hoe verloopt het selectieproces

De werving van het onafhankelijk Bestuurslid vindt plaats in de periode mei tot en met eind juni, conform onderstaande planning.

Planning

Start externe werving: 4e week april
Sluiting reactietermijn: 21 mei 2024
Voorselectiegesprekken: 21-24 mei 2024
Selectiegesprekken: 1e week juni 2024
Besluitvorming: juni 2024
Benoeming: juni 2024

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Alvorens een kandidaat voor benoeming wordt voorgedragen worden referenties ingewonnen.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen Ronald Bruin of Walter Huurdeman, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000