Bestuurder

Introductie

1.         Context

Stichting AURO is een schoolbestuur voor openbaar primair onderwijs met 9 scholen verspreid over de gemeenten: Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen. De scholen bevinden zich in de dorpskernen: Mijdrecht, Vinkeveen, Aalsmeer, Kudelstaart en Wilnis. 

De bedoeling van AURO is het creëren van een inspirerende schoolomgeving waarin het spettert van de energie en enthousiasme, continue gericht op een leven lang leren en het bieden van toekomstgericht onderwijs (voor iedereen!).

Dit doet AURO vanuit haar onderwijshart en de kernwaarden: ontwikkelen, vertrouwen, samenwerken. 

Het onderwijs wordt verzorgd door circa 180 medewerkers voor circa 1700 leerlingen. AURO maakt deel uit van twee samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs en bevindt zich in een regio waarin zich meerdere aanbieders voor primair onderwijs bevinden, vaak met een grotere omvang. 

De scholen worden aangestuurd door relatief jonge en ambitieuze directeuren die samen met de bestuurder het directieteam vormen. Elke directeur is verantwoordelijk voor de eigen school, maar voelt zich ook eigenaar voor het totaal. De scholen en bestuurder worden gefacilieerd door het stafbureau. Het stafbureau bestaat bij aanvang van de nieuwe bestuurder uit een hoofd bedrijfsvoering, waar nu voor geworven wordt, een bestuursondersteuner die recent geworven is, een medewerker onderwijs en kwaliteit en een medewerker HRM. De administratie, de ICT-ondersteuning en het huisvestingsadvies zijn o.a. uitbesteed. Elke school zit in een eigen dorpskern, met een eigen positie en ontwikkelopgave en ruimte om daar invulling aan te geven. De inspectie beoordeelt het onderwijs als voldoende en de financiële positie is gezond. 

De organisatie is volop in transitie en wordt momenteel aangestuurd door een interim bestuurder. 

Om leiding te geven aan de doorontwikkeling van AURO, het jonge, gedreven en ambitieuze directieteam en het stafbureau, zoekt de Raad van Toezicht een: verbindende, op samenwerking en school-, organisatie- en onderwijsontwikkeling gerichte 

Bestuurder, standplaats Mijdrecht 0,8-1 fte

die zorgdraagt voor een heldere koers en kaders, de directie en medewerkers in hun kracht zet, team- en schoolontwikkeling faciliteert en zorgdraagt voor in- en externe verbinding.

2.    Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De bestuurder heeft de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden:

 • Het (samen met directie, medewerkers, GMR en stafbureau) ontwikkelen van de strategie en een meerjarenvisie.
 • Het vertalen van de meerjarenvisie naar beleid, uitgangspunten en kaders voor de scholen en het stafbureau.
 • Het zorgdragen voor de realisatie van het strategisch beleid.
 • Het zorgen voor en borgen van goed, openbaar onderwijs gericht op gelijke kansen voor iedereen.  
 • Zorgdragen voor (meerjaren) begroting en jaarrekening/jaarverslag.
 • Het (coachend) leidinggeven aan directeuren en staf. 
 • Het zijn van een boegbeeld en het in afstemming en samenwerking met de schooldirectie profileren/vertegenwoordigen van de stichting naar buiten toe.
 • Zorgdragen voor en bestendigen van de constructieve samenwerking met de medezeggenschap/GMR.
 • Zorgdragen voor goed werkgeverschap; HRM-beleid en verbindend vermogen.

De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de sturing van de scholen, de beleidsontwikkeling en de behaalde kwaliteits- en financiële resultaten. De Raad van Toezicht is werkgever, toezichthouder en klankbord voor de bestuurder. Een en ander is helder verwoord en vastgelegd in een toezichtvisie en -kader.

3.     Besturingsopgave

De besturingsopgave voor de nieuwe bestuurder is:

 1. Het vanuit een samenwerkingsgedachte in- en extern verbinden van AURO, met elkaar, de omgeving (ouders, de gemeenten, collegabesturen, de samenwerkingsverbanden en overige stakeholders) hierbij gebruik makend van de kennis, expertise en drive die in ruime mate in de organisatie voorhanden is.
 2. Het als eindverantwoordelijk bestuurder zorgdragen voor de doorontwikkeling, kwaliteit, continuïteit en resultaten van zowel de onderliggende scholen als van de stichting als geheel. Met bijzondere aandacht voor nieuw-/verbouwtrajecten die spelen; onderwijsontwikkeling; groei- en krimpproblematiek; strategisch HR beleid/anticipatie op het lerarentekort; de bemensing van het stafbureau en de invulling van vrijvallende directieposities.
 3. Het zorgdragen voor een heldere koers en kaders en een antwoord op de vraag: wie willen wij als geheel zijn, wat zijn de gemeenschappelijke kenmerken en wat is de eigen ruimte en opgave per school, met ruimte voor het Rijnlandse gedachtegoed.
 4. Teamontwikkeling: De schooldirecteuren verder in positie brengen, coachen en faciliteren en de samenwerking en samenhang faciliteren.
 5. Het met de geworven nieuwe functionarissen verder inrichten en positioneren van het stafbureau gericht op: professioneel en betrouwbaar bestuur; efficiënte en betrouwbare bedrijfsvoering en goed en aantrekkelijk werkgeverschap.

4.    Profiel

Voor het realiseren van deze opgave zoeken wij:

 • Een ervaren bestuurder of eindverantwoordelijk directeur met academisch werk/denkniveau en aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten.

Kennis en ervaring

 • Kennis van en ervaring in beleids-  team- en  organisatieontwikkeling.
 • Bij voorkeur ervaring met het verbeteren van onderwijskwaliteit, onderwijsinnovatie en de verbinding met strategisch HRM-beleid.
 • Kennis van en inzicht in bedrijfsvoerings- en samenwerkingsprocessen.  
 • Minimaal kennis van en affiniteit met het gedachtegoed van het openbaar onderwijs:  kansengelijkheid/goed onderwijs voor iedereen en dit kunnen uitdragen.
 • Bij voorkeur ervaring, minimaal affiniteit, met medezeggenschap (in de dualiteit van medewerkers en ouders).
 • Bij voorkeur brede en diepgaande kennis van de ontwikkelingen in het basisonderwijs of zich dat binnen korte tijd eigen kunnen maken.  

Competenties

 • Strategisch inzicht en overzicht (helicopterview).
 • De kracht van samenwerking omarmen.
 • Verbindend.
 • Vanuit vertrouwen werken, situationeel leiding geven, goed kunnen delegeren en gericht op gedeeld leiderschap.
 • Richtinggevend: gericht op draagvlak en inspraak, maar ook besluitvaardig en koersvast.
 • Resultaatgericht en planmatig. 
 • Mens- en ontwikkelingsgericht.
 • Zelfbewust en reflectief.  
 • Inlevend, (organisatie)sensitief.
 • Goede communicatieve en coachende vaardigheden.
 • Rolbewust, rolzuiver en transparant. 
 • Zichtbaar, open en benaderbaar.
 • Goed kunnen netwerken, onderhandelingsvaardig en ondernemend zijn. 
 • Enthousiasmerend, inspirerend en humor. 

5.    De stichting AURO biedt

De mogelijkheid om samen te werken met een jong team van betrokken, ambitieuze en bevlogen collega’s. De kans om vanuit een financieel gezonde en ‘inspectieproof’ basis, nieuwe verbindingen te maken en huidige te versterken en bij te dragen aan de ontwikkeling van de leerlingen, de professionals, de scholen en AURO als geheel en daarmee de kans om het onderwijsaanbod in de regio te verrijken. 
 
De inschaling voor deze functie is BC conform de CAO Bestuurders Funderend Onderwijs. Het betreft een aanstelling  voor in eerste instantie 4 jaar, met optie op verlenging.

6.    Planning

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd onderstaande data alvast te reserveren in hun agenda. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 • 4 december 2022: Sluiting reactie termijn
 • 6 & 7 december: Voorselectiegesprekken selectiebureau
 • 14 december: Eerste selectieronde
 • 21 december ochtend: Tweede en afrondend selectiegesprek 
 • 21-31 december: Arbeidsvoorwaardengesprek, opzegtermijn en benoeming 

7.    Informatie

Stichting AURO laat zich in deze procedure ondersteunen door Coen Massier van de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hem opnemen via  035 – 694 8000.
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000