Algemeen Directeur
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1    De organisatie

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Wij zijn in 1932 opgericht door de handel opdat er in de wereld maximaal vertrouwen is in het Nederlandse pootgoed. De NAK is een zelfstandig bestuursorgaan dat in opdracht en onder toezicht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wettelijke keuringen uitvoert. Onze gespecialiseerde keurmeesters verrichten tijdens het seizoen alle keuringen die bijdragen aan de hoogwaardige kwaliteit van het Nederlandse exportproduct. De NAK beschikt over een hightech laboratorium waar grootschalige nacontrole op pootaardappelen wordt gedaan door toepassing van moleculaire onderzoekstechnieken. Op basis van de inspecties en keuringen certificeert de NAK zaaizaad en pootgoed. De NAK certificering geldt wereldwijd als een zeer toonaangevende kwaliteitsstandaard en draagt wezenlijk bij aan het vertrouwen in de kwaliteit van het Nederlandse zaaizaad en pootgoed. 

De NAK is een organisatie met zeer betrokken medewerkers waar kwaliteit zeer hoog in het vaandel staat. De NAK opereert in een dynamische omgeving op het snijvlak van privaat en publiek. Wij voeren wettelijke taken uit die mede voortvloeien uit Europese wet- en regelgeving en zijn daarmee enerzijds toezichthoudend op de sector en tegelijkertijd zorgen wij met onze keuringen voor een kwaliteitsborging en daarmee voor de reputatie van de sector in binnen- en buitenland. Onze certificering straalt wereldwijd gezag uit en dat willen we graag zo houden. Daartoe ontwikkelt de NAK zich naar een meer en meer data gedreven organisatie. 

De directie vormt het boegbeeld van de organisatie en stuurt de strategische ontwikkeling van de NAK. Belangrijke strategische speerpunten zijn:

 • Verbinding met sector versterken.
 • Implementeren Europese kaders in NAK-beleid en processen.
 • Optimaliseren procesinrichting en automatisering binnen NAK.
 • Interne samenwerking en verbindingen verbeteren.
 • Versterking data gedreven werken.

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de verbetering van de sturing en governance binnen de NAK. De NAK heeft, na een ruime periode waarin de directiefunctie op tijdelijke basis is ingevuld, de behoefte aan een vaste invulling van de directie. Het bestuur heeft daarom besloten de werving en selectie voor de functie van algemeen directeur op te starten. De algemeen directeur zal samen met de recent aangestelde operationeel directeur Nancy Rietbroek, leiding gaan geven aan de NAK organisatie.

Belangrijke uitgangspunten van het door het bestuur gekozen directiemodel, zoals ook vastgelegd in het directiestatuut, zijn:

 •  Beide directeuren worden aangesteld door het bestuur en vormen samen de directie van de NAK.
 •  De algemeen directeur is voorzitter van de directie en is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie.
 •  Er is sprake van een portefeuilleverdeling tussen de algemeen directeur en de operationeel directeur.
 •  Rapportage geschiedt door de directie aan het bestuur langs de lijnen van de portefeuilleverdeling.

We staan nu aan de vooravond van de implementatie van het nieuwe directiemodel en het werven van een algemeen directeur is daarin de volgende stap. 

2    De functie en positie 

Algemeen Directeur 

Als algemeen directeur vertegenwoordig je het bestuur van de NAK naar externe partijen en ben je eindverantwoordelijk voor het succes van de organisatie. Je draagt vanuit inhoudelijke en sectorale betrokkenheid zorg voor de vertaling van externe en interne ontwikkelingen naar strategie en beleid. Samen met de operationeel directeur zorg je voor de vertaling van strategie en beleid naar de operationele processen. Ook bewerkstellig je dat de organisatie voldoet aan de te stellen eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid (ESG). Daarbij ben je verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en draag je zorg voor de verdere ontwikkeling van informatisering en digitalisering.
Je stimuleert samenhang en éénheid, bent gericht op samenwerken en erkent de waarde en kracht van verbinden. Jij staat voor een open cultuur, vindt een transparante werkwijze belangrijk en vervult daarin een voorbeeldrol. Je draagt bij aan een lerende omgeving binnen de organisatie. Je zorgt voor een heldere communicatie. Je bent zichtbaar in de organisatie, waarbij je graag de inhoud wil snappen en intrinsiek gemotiveerd bent om met plezier het boegbeeld te zijn.

Taakgebieden

 • Je geeft leiding aan de feitelijke besturing van de stichting en draagt zorg voor de continuïteit van de organisatie. Daarover rapporteer je aan het bestuur.
 • Je draagt zorg voor strategie- en beleidsontwikkeling en vertaalt, samen met de operationeel directeur, strategie en beleidskaders naar operationele doelstellingen en operationeel beleid op alle taakgebieden van de NAK.
 • Je draagt, in afstemming met de operationeel directeur, zorg voor het voorbereiden en opstellen van het strategisch meerjarenplan en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van dat plan.
 • Je draagt, in afstemming met de operationeel directeur, zorg voor de begroting, het jaarplan, het formatieoverzicht, de investeringsbegroting en de jaarrekening van de stichting.
 • Je draagt zorg voor het kwaliteitsbeleid en de toetsing en realisatie van het kwaliteitsbeleid.
 • Je draagt zorg voor het beleid op het gebied van personeel & organisatie en de implementatie en uitvoering van dat beleid, inclusief het ondersteunen van programmatisch en projectmatig werken.
 • Je draagt zorg voor het informatiserings- en automatiseringsbeleid en draagt zorg voor een adequate ondersteuning van de organisatie bij de verdere digitalisering.
 • Je draagt zorg voor het verantwoorde beheer en administratie van de financiën van de NAK en meer in algemene zin voor een adequate bedrijfsvoering.
 • Je verstrekt informatie, richtlijnen en opdrachten aan de onder jouw directe leiding vallende medewerkers en ondersteunt hen bij het stellen van prioriteiten en het coördineren van de werkzaamheden.
 • Je vertegenwoordigt de NAK-organisatie, zowel nationaal als internationaal.
 • Je draagt zorg voor de voorbereiding van bestuursvergaderingen en stemt daarbij regelmatig af met de voorzitter van het bestuur.
 • Je informeert en ondersteunt het bestuur. In dat kader draag je zorg voor de rapportages aan het bestuur, zowel financieel als niet-financieel.
 • Je bent voorzitter van het directie-overleg, het ontwikkel- en beleidsoverleg, het breed managementoverleg en het kwaliteitsoverleg.
 • Je geeft leiding aan de bestuurs- en directiesecretaris / manager beleid & ontwikkeling, de manager financiën & bedrijfsvoering, de manager personeel, organisatie & projecten, de privacy, quality & information security officer, de manager informatisering & automatisering, de senior communicatieadviseur en het directiesecretariaat (indirecte span of control ca. 50 FTE).
 • Je bent bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.
 • Je stemt de voorgaande taken af met de operationeel directeur, gericht op een effectieve strategie-implementatie.
 • Je bent de beslissingsbevoegde inzake het nemen van keurings- en fytobeslissingen, maar je delegeert die bevoegdheid aan de operationeel directeur. 

Wat vragen wij aan werkervaring en opleidingsachtergrond 

 • Je hebt ruime ervaring in de rol van eindverantwoordelijk (algemeen) directeur en ervaring met de integrale verantwoordelijkheid die daarbij hoort.
 • Je bezit een goed ontwikkeld academisch werk- en denkniveau.
 • Je bent bekend met de unieke positionering van een zelfstandig bestuursorgaan en in staat om voor de sector te werken en de autonome rol en taak van NAK te kunnen vervullen.
 • Je hebt kennis over en ervaring in de agrarische sector en bij voorkeur kennis van plantenkunde.
 • Je spreekt de taal van de sector en bent in staat om je soepel te bewegen in het veld van verschillende overheidsgremia.
 • Je bent gewend om leiding te geven aan een organisatie in verandering en een organisatie die moet en wil voldoen aan hoge kwaliteits-, veiligheids- en duurzaamheidseisen.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het geven van leiding aan staf- en ondersteunende afdelingen in de volle breedte van de daarbij horende taken en effectieve en efficiënte ondersteuning van de operatie te bewerkstelligen.
 • Je bent een open en transparante leider, die zowel resultaat- als mensgericht is.

Wij herkennen in jou het volgende competentieprofiel

 • Leiderschap, je weet op effectieve wijze richting en steun te geven aan de collega’s in de organisatie en ervoor zorg te dragen dat zij zich op een professionele en verantwoorde wijze inzetten voor het succes van de organisatie. Je bent daarbij in staat om je stijl van leidinggeven aan te passen aan de specifieke situatie en de mensen die daarbij betrokken zijn.
 • Boegbeeld, je beweegt je gemakkelijk in alle voor de NAK relevante netwerken. 
 • Analytisch vermogen en strategisch inzicht, je kan snel doorgronden hoe zaken lopen en kunt deze ook duiden en hierop plannen en acteren.
 • Samenwerking, je zoekt deze niet alleen zelf op, maar stimuleert ook om elkaar op te zoeken.
 • Empathisch vermogen, je herkent de drijfveren van de medewerkers en laat mensen vanuit hun kracht werken, je stimuleert daarbij ontwikkeling en groei.
 • Verbinding, je creëert verbinding en draagvlak in zowel de manier van werken als ook in de cultuur.
 • Transparantie, je bent open over je rol en stimuleert ook openheid bij anderen in houding en gedrag. Je bent je hierbij bewust van jouw voorbeeldgedrag als (mede-)directeur en reflecteert op je eigen leiderschap.
 • Enthousiasme en integriteit, je weet dit te balanceren met gezonde zakelijke daadkracht.
 • Bruggenbouwer, je inspireert, daagt uit en bent tegelijkertijd toegankelijk.
 • Communicatief sterk, je bent helder en transparant in zowel Nederlands als Engels.

3      Wat hebben we jou te bieden

De NAK vervult een onmisbare rol in de keten van productie en handel van Nederlands zaaizaad en pootgoed. De ambities van de NAK om hier een nog betere bijdrage aan te leveren zijn groot. In de rol van algemeen directeur krijg je de mogelijkheid om jouw visie, input en sturing te geven aan deze ambitie. We bieden je een uitdagende plek in een gedreven en enthousiast en trots team.

Het betreft een fulltime functie. Uitvoering van de functie op basis van een contract voor 32 uur is bespreekbaar. De functie wordt marktconform gehonoreerd. De Wet Normering Topinkomens is van toepassing. 

4    Hoe verloopt het selectieproces

De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Ronald Bruin en Walter Huurdeman van de Galan Groep. Zij zullen de gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten, daaruit volgt een presentatie aan de opdrachtgever. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij de NAK.


Planning

Sluiting reactietermijn: 23 april 
Voorselectiegesprekken: week 16, 17 en 18
Eerste ronde selectiegesprekken: week 8 mei
Tweede ronde selectiegesprekken: week 15 mei
Gesprek eind kandidaat: nader te bepalen
Arbeidsvoorwaardengesprek: nader te bepalen
Beoogde datum indiensttreding: 1 juli 2023

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Alvorens een kandidaat voor benoeming wordt voorgedragen worden referenties ingewonnen.

5      Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen Ronald Bruin of Walter Huurdeman, telefoon 035 – 694 8000.
 

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000