Adjunct-directeur bedrijfsvoering
(reactietermijn gesloten)

Introductie

1.    Context

Het Oranje Nassau College (ONC), locatie Parkdreef, is een open christelijke, persoonlijke en goed geoutilleerde school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium.

ONC Parkdreef is de afgelopen jaren gegroeid naar een school met ruim 1900 leerlingen en circa 200 medewerkers. De school wordt in de huidige situatie aangestuurd door een directeur, een plaatsvervangend directeur met een breed takenpakket waaronder het merendeel van de bedrijfsvoering en drie afdelingsleiders die elk een afdeling aansturen en daarnaast schoolbrede portefeuilles hebben. 

Samen met ONC Clauslaan (vmbo) vormt ONC Parkdreef het Oranje Nassau College, met ruim 3.000 leerlingen. Beide vestigingen hebben een eigen aanbod, positionering en aansturing met veel ruimte voor eigen beleidskeuzes, maar stemmen op onderdelen ook met elkaar af. 

Het ONC maakt deel uit van de Unicoz onderwijsgroep. Unicoz is de grootste speler in Zoetermeer als het gaat om primair en voortgezet onderwijs. Naast het ONC kent Unicoz ook nog 24 basisscholen die aan circa 6.000 leerlingen onderwijs bieden. Het bestuursbureau van Unicoz ondersteunt zowel het bestuur als de onderliggende scholen. 

Wegens pensionering van de huidige plaatsvervangend-directeur zoekt ONC Parkdreef een

adjunct-directeur Bedrijfsvoering (1,0 fte)
standplaats Zoetermeer

met de portefeuilles financiën, formatieplanning en facilitaire dienstverlening.

2.    Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Doorontwikkeling van de visie op de organisatie en het onderwijs.
 • Planning van de (meerjaren) personele formatie en opstellen van de staat van lessenverdeling van ONC Parkdreef.
 • Opstellen van de (meerjaren) begroting van ONC Parkdreef en van de Centrale Directie van het ONC, controle op en verslaglegging van realisatie in samenwerking met het hoofd Financiën van het bestuursbureau van Unicoz.
 • Opstellen van het (meerjaren) onderhoudsplan van ONC Parkdreef en monitoring en rapportage van werkzaamheden in samenwerking met het hoofd Huisvesting van het bestuursbureau van Unicoz.
 • Aansturing van het team van onderwijsondersteunende collega’s (OOP), belast met facilitaire taken op ONC Parkdreef.
 •  Onderhouden van contacten met externe partijen, zoals leveranciers, onderhoudsdiensten en aannemersbedrijven.

De adjunct-directeur bedrijfsvoering vormt samen met de directeur en de drie afdelingsleiders het managementteam van de school. Binnen dit team wordt de gemeenschappelijke passie voor het onderwijs gedeeld, versterkt men elkaar met aanvullende kwaliteiten en geeft men richting en inhoud aan de koers van de school.

3.    Structuur 

ONC Parkdreef kent een vijfhoofdig managementteam, bestaande uit een directeur, de te benoemen adjunct-directeur, een afdelingsleider mavo, een afdelingsleider havo en een afdelingsleider vwo. De directeur heeft onderwijs, ICT, personeelsbeleid, PR & communicatie en externe representatie in portefeuille. Daarnaast stuurt hij een deel van de administratie aan. De afdelingsleiders hebben elk een aantal schoolbrede portefeuilles onder zich, zoals leerlingenzorg, examensecretariaat, hoogbegaafdheid en internationalisering. Samen met tien leerjaarcoördinatoren geven de afdelingsleiders richting en inhoud aan de organisatie en ontwikkeling van het onderwijs binnen hun afdeling alsmede aan afdelingsoverstijgende ontwikkelingen. Dit laatste doen zij in het samenspraak met de directie, binnen het managementteam. Onderwijsontwikkelgroepen en werkgroepen spelen binnen ONC Parkdreef een belangrijke rol om ontwikkelingen te monitoren en innovaties op de werkvloer te initiëren en te implementeren.

ONC Parkdreef wordt, evenals ONC Clauslaan, voor wat betreft personeel, financiën, ICT, huisvesting en kwaliteitszorg, beleidsmatig en met expertise ondersteund door het stafbureau Unicoz. 

De directeur en de te benoemen adjunct-directeur hebben een wekelijks directieoverleg. De drie afdelingsleiders hebben ook een eigen wekelijks overleg. Er is een wekelijks MT-overleg van de directie met de afdelingsleiding. Daarnaast is er wekelijks een overleg van de centrale directie (CeDi): de directeuren van de beide ONC-locaties, al dan niet aangevuld met de adjunct-directeuren van de locaties. Maandelijks schuift het College van Bestuur aan bij dit CeDi-overleg en periodiek is er een overleg van de CeDi met hoofden van de stafdiensten van het bestuursbureau.

De scholen en locaties hebben een grote mate van zelfstandigheid, binnen de ruime kaders vanuit de Unicoz onderwijsgroep. 

4.    Opgave 

Het Oranje Nassau College Parkdreef is de afgelopen jaren hard gegroeid naar een school met ruim 1900 leerlingen en circa 200 medewerkers. Dit stelt ONC Parkdreef voor de volgende opgave: 

 • Vanuit een financieel zeer gezonde uitgangssituatie, de groei van het aantal leerlingen opvangen en stroomlijnen.
 • Verder wordt op ONC Parkdreef in lijn met de onderwijsvisie, gewerkt aan het versterken van eigenaarschap. 
 • Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuw schoolgebouw in Zoetermeer in 2029. Bovendien wordt de komende jaren – samen met andere onderwijsinstellingen in Zoetermeer – een TechLab gerealiseerd voor technisch en technologisch toepassingsgericht onderwijs. 

De nieuwe adjunct-directeur heeft een belangrijke rol bij het realiseren van deze opgaves en voor het zorgdragen dat de gelden goed besteed worden aan de onderwijsopdracht, dat formatie op peil blijft en efficiënt wordt ingezet en dat het huidige gebouw tegen een achtergrond van nieuwbouw toch up to date blijft.

5.    Profiel

ONC Parkdreef is op zoek naar een collega die ervaring heeft met financiën, die planmatig en gestructureerd kan werken en die kansen ziet en risico’s onderkent. De nieuwe adjunct-directeur heeft hart voor het onderwijs, is realistisch, nuchter, zakelijk en zorgvuldig. Hij of zij is zowel een strategische denker als een pragmatische doener en schakelt gemakkelijk tussen de bestuurskamer en de werkvloer. De nieuwe collega neemt de andere leden van het managementteam mee in de plannings- en begrotingscyclus en is hierbij voor hen een vraagbaak en sparringpartner. De adjunct-directeur heeft affiniteit met het publieke domein; ervaring in het (voortgezet) onderwijs is een pré.

Kennis en ervaring: 

 • Heeft hbo+ werk- en denkniveau, bij voorkeur in een financiële/bedrijfsvoering richting.
 • Heeft aantoonbare werkervaring in financiën, personeelsplanning en facilitair binnen een non-profit omgeving, van enige omvang en complexiteit. 
 • Heeft affiniteit met het onderwijs aan onze doelgroep van 12-18 jaar.
 • Begrijpt hoe onderwijs werkt of kan zich dit in korte termijn eigen maken.
 • Heeft gedegen kennis, ervaring en inzicht in financiën en facilitair om het goed te kunnen positioneren, organiseren en aansturen.

Competenties:

 • Kan leidinggeven aan divers samengestelde groepen bij de uitvoering van complexe processen.
 • Werkt planmatig, gestructureerd en zorgvuldig.
 • Is resultaatgericht: richt zich op proces, uitkomsten, samenhang en verantwoording.
 • Is verbindend: kan collega‘s en de verschillende doelgroepen meenemen en betrekken in de ontwikkelingen en het ontwikkelen van de school. 
 • Is organisatiesensitief: heeft oog en oor voor de belangen en dynamiek binnen en tussen alle geledingen in de school en daarbuiten.
 • Is standvastig: kan standaarden bepalen en bewaken.
 • Kan goed schakelen tussen organisatiestrategie en onderwijspraktijk. 
 • Heeft een voorbeeldfunctie in de professionele cultuur van ruimte geven én aanspreken.
 • Belangenbehartiging: vanuit een constructieve grondhouding staan voor de belangen van zowel de school als de Unicoz scholengroep. 

6.    ONC Parkdreef biedt 

Een kans om een belangrijke directiefunctie in te vullen in een prettige werkomgeving met betrokken en bevlogen medewerkers. En de kans om vanuit de eigen expertise bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van deze mooie, financieel gezonde school en van de Unicoz onderwijsgroep als geheel. 

Deze functie is ingeschaald in schaal 13 CAO VO met een minimumsalaris van € 4.715,– en maximum van € 6.568,–. Dit is exclusief vakantiegeld en exclusief 8,3% eindejaarstoeslag. Naast deze arbeidsvoorwaarden zijn er nog prima secundaire arbeidsvoorwaarden en uitstekende ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. 

7.    De procedure

Voor de procedure is de onderstaande planning opgesteld, geïnteresseerde kandidaten worden gevraagd deze data alvast te reserveren in hun agenda. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

22 december 2022: Start (media)werving en search
26 januari 2023: Sluitingsdatum 
26 en 27 januari 2023: Voorselectiegesprekken Galan Groep
30 januari 2023: Bespreking long- en shortlist door selectiecommissie
1 februari 2023: Eerste selectieronde: gesprekken met de benoemingsadviescommissie
8 februari 2023: Tweede selectieronde: vervolggesprekken met de benoemingsadviescommissie 
8-18 februari 2023: Eventueel: assessment. Gevolgd door: arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming.

8.    Informatie

ONC parkdreef laat zich in deze procedure ondersteunen door Coen Massier van de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hem opnemen via  035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000