2 leden RvT

Introductie

1.    ROC Midden Nederland 

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1.820 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 18.000 studenten. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in 13 mbo-colleges, VAVO Lyceum en mbo voor professionals met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

Samen werken aan succes
‘Wij gaan voor het succes van onze studenten. Aan dat succes werken we samen met onze studenten en met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties, zodat ons onderwijs goed aansluit op de beroepspraktijk van nu én morgen. Als grootstedelijk ROC bieden wij kansen voor iedereen. Wij staan middenin de samenleving. Samen met onze partners werken wij aan impactvolle uitdagingen op het gebied van energietransitie, gezondheid, duurzaam en circulair bouwen, techniek, mobiliteit en ICT. Wij zetten ons in op drie pijlers: studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij doen dit op een manier die bij ons past: persoonlijk, ondernemend en nieuwsgierig.’

ROC Midden Nederland staat er goed voor. Zij heeft een oordeel goed van de onderwijsinspectie, is financieel robuust en vaart een bestendige, succesvolle koers gericht op Studentsucces. Vanuit deze heldere koers en kaders krijgen de colleges en onderwijsteams de ruimte en ondersteuning om invulling te geven aan deze visie en koers. Een en ander leidt tot een hoge medewerkerstevredenheid.

2.     Structuur

ROC Midden Nederland wordt bestuurd door een tweehoofdig, collegiaal, bestuur. De leden van het College van Bestuur zijn ieder voor zich én samen verantwoordelijk voor het totale beleid en rapporteren beiden aan de Raad van Toezicht. Medezeggenschap binnen ROC Midden Nederland wordt vormgegeven via de Ondernemingsraad en de Studentenraad. 

Het onderwijs wordt vorm gegeven door 60 onderwijsteams binnen 13 markgerichte Colleges die onder leiding staan van een collegedirecteur (10). College van bestuur en de colleges worden ondersteund door 6 diensten: Marketing en Communicatie; Onderwijs, Innovatie en centrum voor studentontwikkeling; Facilitair Bedrijf; Onderwijsservices, ICT en Informatie management; Finance, Planning en Control en Personeel en Organisatie. 

3.    Besturingsopgave 

De besturingsopgave voor ROC Midden Nederland bestaat uit het nog beter uitvoeren van de nieuwe stratege die per september geïmplementeerd wordt en feitelijk een continuering en versterking is van de bestaande succesvolle koers. Daarnaast vraagt studentenkrimp, Leven Lang Ontwikkelen (LLO), het portfolio en bestuurlijke samenwerking in de regio aandacht.

4.    Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland heeft drie rollen: toezichthouder, adviseur en werkgever. Bij de invulling van die rollen en haar taken en bevoegdheden volgt de RvT de statuten van ROC Midden Nederland, haar eigen toezichtkader en de governancecode van de sector. 

Rolinvulling 
Er is een open en constructieve relatie binnen de RvT en tussen RvT en CvB, OR en CSR. 
De RvT acteert rolzuiver, wordt actief betrokken bij beleidsontwikkeling en de voortgang van de realisatie van de strategie en brengt ook actief maatschappelijke aandachtspunten in. Er wordt efficiënt vergaderd en er is goed zicht op de belangrijke indicatoren en teams en maatschappelijke aandachtspunten. 

Voorzitter en leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftredende leden zijn ten hoogste één periode herbenoembaar. 

Commissies 
De Raad van Toezicht werkt met drie vaste commissies: een financiële commissie, een commissie onderwijs en kwaliteit en een remuneratiecommissie. Elk bestaande uit twee toezichthouders.
In de commissies van de RvT worden onderwerpen besproken en uitgediept samen met het CvB en de betrokken beleidsdirecties. Ze staan in het teken van voorbereiding van de RvT-vergaderingen en het adviseren van de raad als geheel; ze nemen geen besluiten. 

Tijdsbeslag 
De Raad van Toezicht vergadert 5 keer per jaar en evalueert 1 x per jaar als collectief. De commissies van de RvT vergaderen 4 per jaar. Daarnaast zijn er 3 werkbezoeken die in combinatie met een vergadering gepland worden. De Raad van Toezicht overlegt tweemaal per jaar met de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Totale tijdsbeslag bedraagt circa 1 dag in de maand inclusief voorbereidingstijd. 

5.    Aanleiding vacature

De Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland is, wegens aflopende termijn van enkele leden van de Raad, per 1 september 2023 op zoek naar twee leden.

Een lid, desgewenst voorzitter, van de financiële commissie

die bekend is met auditcommissies,  in- en extern toezicht en voor wie financiën geen geheimen kent en een en ander in de context kan plaatsen van én de toezichthoudende rol én de bedoeling en de strategie van ROC Midden Nederland. 

Een voorzitter van de Onderwijs en Kwaliteitscommissie

Een ervaren toezichthouder met visie op onderwijs, die zowel in staat is om positief kritisch toezicht te houden en als stevig klankbord te dienen voor het college van bestuur waar het gaat om de organisatie, de kwaliteit, de ontwikkeling en de uitvoering van het te verlenen onderwijs. En wel op een integrale en rolzuivere wijze.

Deze vacatures staan voor iedereen open, al geldt bij gelijke geschiktheid een voorkeursbeleid voor kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond/vrouwelijke kandidaten, etc. (voor één van de twee functies).

6.    Profielen leden Raad van Toezicht 

Algemene profielschets
De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid. 
De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de raadsleden voldoende deskundigheid, vereiste kennis en ervaring is om beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Daarbij wordt gehecht aan een goede teamsamenstelling; de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar samen te werken. De leden zijn complementair aan elkaar om een scherpe dialoog te kunnen voeren, zowel met elkaar als met het college van bestuur. 
De Raad van Toezicht streeft naar een diverse samenstelling. 

De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid, transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de Toezichthouders binnen ROC Midden Nederland hun taken en rollen vervullen.

Elk lid dient onder meer te beschikken over de volgende combinatie van eigenschappen: 

 • Ervaring met danwel kennis van het besturen van grote en professionele organisaties en financiële expertise.
 • Strategisch denkvermogen.
 • Vermogen om verbanden te leggen tussen waarnemingen binnen ROC Midden Nederland en maatschappelijke ontwikkelingen ‘buiten’ en in de politiek.
 • Vaardigheden om tijdig te detecteren waar en wanneer het nodig is om vanuit de rol als toezichthouder kritisch en doortastend te interveniëren.
 • Kennis van en/of ervaring met de onderwijssector. 
 • Een groot hart voor het beroepsonderwijs, gevoel voor vernieuwingen in de maatschappij en in het onderwijs. 
 • Een uitstekend inlevingsvermogen, organisatiesensitiviteit, verbindend en een teamspeler zijn.
 • Verstand van organisatieontwikkeling en organisatieverandering. 
 • Daarnaast dienen kandidaten over voldoende tijd te beschikken (circa 1 dag in de maand)  en de flexibiliteit en bereidheid hebben om indien nodig extra tijd te investeren.

 Aanvullend op de algemene profielschets wordt het volgende gezocht bij (één van de) twee te benoemen nieuwe leden

 • Kennis van en affiniteit met de regio Utrecht/Amersfoort en de sectoren waarvoor ROC Midden Nederland mensen opleidt. 
 • Een niet-westerse culturele achtergrond, aansluitend bij een groot deel van de studentenpopulatie, geldt als een pré.
 • Ervaring als toezichthouder. 

Aanvullende profieleisen voor lid Financiële commissie

 • Gedegen kennis van financiën en langere termijnontwikkelingen op dit gebied. 
 • Ervaring met auditcommissies en in- en extern toezicht bij voorkeur vanuit een toezichthoudende rol of anders vanuit een eindverantwoordelijke/bestuurlijke (CFO-)rol voor financiën/brede bedrijfsvoering binnen een complexe organisatie van enige omvang. 
 • In staat zijn om strategisch naar financiën te kijken en als sparringpartner te dienen in relatie tot de corebusiness en doelstellingen van de organisatie.
 • Een RA-achtergrond geldt als een pré. Hetzelfde geldt voor toezichthoudende ervaring en het kunnen inbrengen van het ‘bedrijfsleven perspectief’. 
 • Desgewenst in staat zijn om de voorzittersrol van de financiële commissie te vervullen. 

Profieleisen voor voorzitter Onderwijs en kwaliteit commissie

 • Een positief-kritische teamplayer met begrip voor en affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van ROC Midden Nederland en in staat om zaken, integraal, in samenhang te bezien. 
 • Gezaghebbend: stevig, strategisch en vasthoudend kunnen zijn in relatie tot de invulling van de maatschappelijke opgave van het onderwijs. 
 • Ervaring in/met het (tertiair) onderwijs en samenwerking onderwijs – arbeidsmarkt, bij voorkeur met LLO, flexibilisering en digitalisering. 
 • Ervaring als toezichthouder (met modern toezicht).
 • Rolvast en rolzuiver. 
 • Met oog en hart voor maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen (inclusiviteit, welzijn).
 • Ervaring in/met het sociaal domein is een pré.

7.    ROC Midden Nederland biedt 

Een belangrijke, strategische rol binnen een succesvol en ontwikkelingsgericht en echt inclusief grootstedelijk ROC met 15 locaties in drie steden. Een stevig, professioneel en gedreven team collega toezichthouders die goed in verbinding staat met de organisatie, het CvB, OR en Studentenraad. In een omgeving met veel transparantie, vertrouwen en uitstekende ondersteuning. 

Een lid van de Raad van Toezicht ontvangt een jaarlijkse vergoeding van € 16.725 –. 

8.    Planning

 • Sluiting reactietermijn: 20 maart  
 • Voorselectiegesprekken: 22 en 24 maart 
 • Selectiegesprekken: 11 en 12 april
 • Voordracht aan collectieve RvT en eventueel andere gremia (nader te bepalen)
 • Beoogde benoemingsdatum: RvT vergadering van 14 juni 2023

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. 

9.    Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Coen Massier of Ronald Bruin, partners van de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan onderstaand contactformulier in, of neem contact met ons op via: +31 (0)35 694 8000